عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: هورمون رشد نقش حياتي در باليدگي دستگاههاي مختلف بدن به ویژه در کودکی و نوجوانی دارد. ورزش یکی از محرکهایی است که ترشح GH راتحت تاثیرقرارمی‌دهد. امروزه ورزشهای آبی به علت ایجادنشاط در کودکان ونوجوانان بسیارتوصیه شده است. هدف از این پژوهش یافتن اثر 8 هفته تمرینات منتخب در آب بر ترشح هورمون رشد در پسران 9 تا 11 ساله منطقه 6تهران است. 24دانش آموزپسرغیرورزشکاربطورتصادفی انتخاب و در دو گروه تمرین(12نفر)وگواه(12نفر) قرارگرفتند. (میانگین ± انحراف معیارگروه تمرین، قد 47/6 ± ...

بمنظور بررسی شیوع پوسیدگی دندان مولر اول با استفاده از شاخص DMFT در پسران 12 ساله مدارس راهنمایی پسران شهر کاشان، تعداد 340 دانش آموز بصورت تصادفی انتخاب و معاینه شدند. در این رایطه علاوه بر بررسی شیوع پوسیدگی دندان مولر اول، رابطه تحصیلات والدین، شغل والدین، تعداد دفعات مسواک و تعداد فرزندان خانواده و نقش هریک از آنهادر بروز و شیوع پوسیدگی این دندان مورد ارزیابی قرار گرفت. ...

آسیب دیدگیهای شدید و عمیق شنوائی در بدو تولد تا دوسالگی یعنی دوره حساس زبان و گفتارآموزی می‌تواند فرایند اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری بهزیستی اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. پیشینه‌های پژوهشی نشان داده که کودکان ناشنوا در تمامی حیطه‌هائی که اجزای متشکله سازه پختگی اجتماعی را تشکیل می‌دهند بویژه حیطه ارتباط بنحو معنی‌داری ضعیف‌تراز همگنان شنوای خود عمل می‌کنند و این تفاوتها همبستگی مثبت بالائی را با کفایتهای ارتباطی دارند. دراین تحقیق برای تعیین میزان و گستره تاثیر گذاری ناشنو ...

موضوع تحقیق "بررسی رابطه بین مفاهیم انگیزش (درونی - بیرونی)، منبع کنترل (درونی - بیرونی)، و پیشرفت تحصیلی پسران سال دوم دبیرستانهای شهر گرگان در سال تحصیلی 1372-73" است . اهداف تحقیق، بررسی و تعیین میزان رابطه بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی، بررسی و تعیین میزان رابطه بین منبع کنترل درونی و پیشرفت تحصیلی، بررسی و تعیین میزان رابطه بین منبع کنترل درونی، انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی می‌باشند. جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش‌آموزان سال دوم دبیرستانهای پسرانه شهر گرگان که در ...

در این پژوهش باتوجه به نفوذ روزافزون بازی های رایانه ای در بین کودکان، نوجوانان و جوانان تلاش شد با معرفی این بازیها و طرح موضوعاتی ازقبیل نوع بازی ها و تاریخچه آن و معرفی نکات منفی و مثبت بازیها به نقش روانی آنها نیز اشاره شود تا زوایای دیگری از آن نیز برای جامعه مورد اشاره مشخص و روشن شود که باتوجه به گستردگی افسردگی در جهان امروز فی مابین نوجوانان و جوانان، این پژوهش را با هدف بررسی نقش بازیهای رایانه ای بر افسردگی آغاز نمودیم که در بین مطالعات به این نتیجه رسیدیم که جامعه ...

سه دیدگاه عمده روانشناختی در مورد اخلاق نظریه‌پردازی کرده‌اند : اول : روانشناسان طرفدار رویکرد رفتاری که اخلاق را نسبی دانسته و معتقدندارزشهای اخلاقی از طریق شرطی‌سازی و الگوسازی در کودک شکل می‌گیرد. دوم : روانشناسان روان تحلیلی که معتقدند میزان احساس گناه فرد درجه پایبندی وی را به اخلاق نشان می‌دهد. سوم : روانشناسان شناخت‌گرا که تعقل و شناخت را معیار اخلاق دانسته و اخلاق را فرآیند قضاوت آگاهانه در مورد خوبی یا بدی عمل می‌دانند. با توجه به تحقیقات انجام شده گاه متضاد در مورد ...

مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1362 بررسی‌های آنتروپومتریک ، شیوع و شدت گواتر و تعیین سن مراحل مختلف بلوغ در دانش‌آموزان پسر شرق تهران را به انجام رساند. از آنجا که در دهه گذشته عوامل مختلفی نظیر جنگ و مشکلات اقتصادی در کشور وجود داشت ، در سال 1373 مطالعه‌ای در منطقه شرق میدان رسالت تهران به صورت تصادفی و مقطعی انجام شد که هدف آن، بررسی اثر عوامل بالا بر شاخصهای آنتروپومتریک و مراحل مختلف بلوغ 1370 دانش‌آموز در 13 گروه سنی 18-6 ساله بود. صدک پنجاهم ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین برآورد ذهنی آمادگی جسمانی با وضعیت واقعی در دختران پسران غیر ورزشکار بود. جامعه آماری این تحقیق پسران و دختران غیر ورزشکار دانشگاه گیلان بودند؛ پس از ترجمه پرسشنامه استاندارد SPQ (دلیگنرس،1994 به منظور برآورد ذهنی از آمادگی جسمانی) و تعدیل برخی از سئوال‌ها، با نظرخواهی از متخصصین روایی صوری، و توسط آزمون- آزمون مجدد پایایی آن (آلفای کرونباخ 84/ 0) بدست آمد. سپس بر اساس جدول اودینسکی 150 آزمودنی پسر و 170 آزمودنی دختر به ترتیب با میانگین سنی 1 ...

در نظام تربیتی اسلام، تربیت فرزند از اهمیت بالایی برخوردار است و به علت تفاوتهای زیستی دختران و پسران و نقش های متفاوت آن ها در آینده، تربیت دختران از پسران متفاوت است. پژوهش حاضر به بیان تفاوت های جسمی و روحی وتفاوت در کارکردها و دوران بلوغ متفاوت دختران و پسران می پردازد. برتری این تحقیق در استفاده از آیات و روایات است. استفاده از کتب روایی و نیز کتب علمی از ویژگی های این تحقیق بوده تا روایات مرتبط با موضوع به خوبی شناخته و بیان شود. هدف از این تحقیق بررسی و مشخص کردن تفاوت ...
نمایه ها:
دختر | 
پسر | 
قرآن | 
حدیث | 
تربیت |