عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 733

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به وابستگی اقتصادی ایران به درآمد حاصل از نفت و فناپذیری این محصول جایگزینی کالاهای کشاورزی و صنعتی ضروری به نظر می‌رسد. در ایران با توجه به شرایط اقلیمی در بین محصولات کشاورزی پسته از اهمیت بالائی برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی عوامل مهم و تأثیر‌گذار بر چگونگی حفظ مزیت رقابت پسته ایران در بازارهای جهانی براساس مدل الماس پورتر صورت گرفت. عوامل این مدل عبارتند از نهاده‌های تولید، راهبرد، ساختار و رقابت‌پذیری شرکت‌ها، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و پشتیبان، د ...
نمایه ها:
پسته | 

اثرات محلول پاشی بر روی غلظت عناصر غذایی در برگ، تشکیل میوه،کیفیت و عملکرد درختان پسته در منطقه کوهبنان واقع در شمال استان کرمان بررسی شد. خاک منطقه کوهبنان لومی و آهکی و با پ.هاش خاک 8/7 بود. در پنجم فروردین 1376 ، قبل از باز شدن جوانه ها، تیمار بر در چهار سطح صفر، 350،700 و 950 میلی گرم بر لیتر روی برگ درختان پسته در یک باغ منطقه کوهبنان محلول پاشی شد. برای هر درخت پنج لیتر محلول در یک نوبت مصرف شد. این طرح به صورت کاملاُ تصادفی با چها سطح تیمار بر و با 10 تکرار اجرا گردید ...

در این طرح سه پایه پسته به نامهای سرخس ، اهلی و بنه و سه نوع پیوندک ارقام تجاری شامل اوحدی ، کله‌قوچی و احمد آقایی بصورت یک طرح اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفته است . در سال 72 ارتفاع درخت ، شعات گسترش تاج درخت ، قطر پایه و پیوندک در محل پیوند ، زمان رسیدن میوه ، عملکرد پسته تر با پوست ، بدون پوست ، عملکرد پسته خشک ، درصد پسته دهان‌باز ، درصد پسته‌های پوک ، انس پسته ، اندازه دهان پسته و طول و عرض پسته اندازه‌گیری و نتایج حاصله تجزیه ...

سوسک ریشه پسته یا Capnodis cariosa hauseria ob یکی ازعوامل مهم خشک شدن و نابودی درختان پسته درکلیه مناطقی که این نبات برارزش کشت میشود شیوع داشته و خسارت این آفت همراه بابیماری کموزیاپوسیدگی طوقه درختان پسته دراغلب نقاط چشمگیر میباشد وبویژه درباغات نواحی مختلف رفسنجان وسیرجان ازاهمیت خاصی برخورداراست ودرپسته کاریهای سایرنقاط نیزبایستی وضعیت آن دقیقا موردبررسی قرار بگیرد.علاوه برحشره مذکورسوسک Bogatghev capnodis cariosa iranica وگونه های دیگر نظیرC.carbonaria,C.anthracina,C.pa ...

در میان محصولات صادراتی غیرنفتی در کشور پسته بعد از فرش در مقام دوم قرار دارد و تنها در سال 1373 حدود 100000 تن پسته به خارج از کشور صادر گردید که درآمد سرشار ارزی ناشی از صادرات در کنار ایجاد شغل برای جمع کثیری از هموطنان، نمایان‌گر اهمیت این محصول و نقش آن در اقتصاد ملی کشور می‌باشد. بنابر این زمانی کشور ما می‌تواند در بازارهای جهانی رقابت کند که بتواند محصولی با کیفیت مناسب و همخوان با استانداردهای بین‌المللی عرضه نماید. به علت پایین بودن کیفیت پسته ایران در بازارهای جهانی ...
نمایه ها:
پسته | 

مطالعه و بررسی استعدادیابی توسعه کشت پسته از حیث عوامل مختلف اقلیمی و منابع آب در استان سمنان براساس روش که FAO برای انتخاب گیاهان درختی مناسب کشت در مناطق مختلف استفاده می‌کرده است که براساس این روش با درنظرگرفتن اثر متقابل اقلیم،آب ، خاک ، توپوگرافی ، پراکنش گیاهی و شاخص نیاز اکولوژیکی گیاه نقاط مناسب کشت گیاهان مختلف مشخص می‌شده است .در این مطالعه ابتدا براساس منابع و ماخذ معتبر دامنه تغییرات قابل تحمل و رشد گیاه پسته در هریک از عوامل اقلیمی، هم عمق و هم هدایت الکتریکی آبه ...
نمایه ها:
پسته | 

چندین گونه زنبور پارازتیوئید به آفت پروانه چوبخوار پسته حمله می‌کنند. زنبور Chelonus sp. بیشترین جمعیت را در بین پارازتیوئیدهای این آفت دارد. همچنین زنبور Dibrachys sp به شفیره‌های این آفت حمله می‌کند در این بررسی، امکان پرورش این دوگونه زنبور بر روی میزبان واسط مطالعه و کارآیی آنها در کاربرد علیه این آفت ارزیابی می‌گردد. ...

پسته یکی از خشک میوه های مهم تجاری ایران است که با شرایط آب و هوایی ایران کاملا"سازگار است. در دهه های اخیر تقاضا برای صادرات این محصول از ایران به بازارهای جهانی افزایش یافته است. تعیین نیاز سرمایی، نیاز گرمایی و مقاومت به سرما درارقام تجاری پسته، یکی از عوامل مهم جهت رشد و نمو بهینه درخت پسته، بویژه هنگامی که تولید تجاری این محصول مورد توجه است، می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی 1)تعیین نیاز سرمایی وگرمایی 2)مقاومت به سرما و 3)مقایسه تغییرات بیوشیمیایی جوانه ها د ...

ایران مهم‌ترین تولید کننده و صادر کننده پسته در جهان است. در این پژوهش از دو خشک‌کن بسترسیال باپیش‌تیمار میکروویو و میکروویو بسترسیال آزمایشگاهی به ترتیب برای خشک کردن نمونه‌های مغز پسته رقم فندقی و اکبری استفاده شد. اثر شرایط مختلف خشک کردن بر روی ضریب‌پخش رطوبت موثر، انرژی مصرفی کل، چروکیدگی و تغییرات کلی رنگ (dE) مغز پسته مورد مطالعه قرار گرفت. رطوبت اولیه نمونه‌های پسته رقم فندقی557/0 و پسته رقم اکبری 569/0 برپایه خشک بدست آمد. برای خشک‌کردن نمونه‌های مغز پسته رقم فندقی ا ...