عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین مقاله تفکر بنیادی استفاده مجدد از پسابهای شهری به عنوان یک دگره (شق) و منبعی قابل اطمینان برای تامین آب همراه با طبقه‌بندی موارد مختلف استفاده مجدد ، روش‌های برنامه‌ریزی ، تکنیک‌های بهسازی پساب و جنبه‌های اقتصادی آن تشریح می‌گردد. مبانی مستدل برای واردنمودن پسابهای شهری بهسازی شده در برنامه‌ریزی منابع آب ، پیشنهاد شده و مصرف مطمئن آب بهسازی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است . و نیز توجه خاصی به سیستم تصفیه سه گانه یا پیشرفته پسابها شده است که بتواند آب خروجی کاملا" عاری ا ...

استفاده از پساب های شهری در تولیدات زراعی و بمنظور حاصلخیز کردن خاک، سالهای زیادی در دنیا معمول بوده است. با توسعه روشهای تصفیه فاضلاب، یکی از مهمترین روشها برای دفع پساب، پخش آن روی اراضی کشاورزی است زیرا خطر آلودگی محیط و رودخانه ها کاهش یافته و عناصری که از خاک خارج شده اند دوباره به آن برگردانیده می شود. کاربرد پساب در آبیاری گیاهان زراعی بخصوص سبزیجات همیه با احتیاط همراه بوده اما در کشورهایی نظیر کویت، قبرس، ایالات متحده امریکا و بحرین زراعتهایی مثل پنبه، آفتابگردان، ذر ...
نمایه ها:

چکیده ایران دارای متوسط بارندگی 251 میلی متر در سال است لذا جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود. در سال های اخیر محدودیت منابع آب قابل استحصال، توسعه روز افزون شهرنشینی و مزید برآن خشکسالی، برنامه ریزی برای آب را با چالش مواجه کرده است. لذا مسئولین باید بابت برنامه ریزی توسعه منابع آبی به کلیه منابع متعارف و غیر متعارف آب (از جمله فاضلاب های شهری و خانگی) توجه نمایند. استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده یک منبع آب در دسترس می باشد به خصوص در سالهایی که مشکل کم آبی وجود د ...
نمایه ها:

هدف از اين پژوهش بررسي نحوة عملکرد ريزجلبک در حذف نيتروژن- نيتراتي و ارتوفسفات از پساب شهري مي‌باشد. براي تعيين گونه‌اي که بالاترين بازده حذف NO3- -N و PO43- -P از پساب را دارد، 5 گونة ريزجلبک به صورت آزاد در نظر گرفته شد و روند تغييرات مقادير اولية اين دو پارامتر طي 14 روز بررسي شد. گونة کلرلا بالاترين بازده حذف را در مقايسه با ساير گونه ها برای نیتروژن – نیتراتی و گونه کلامیدوموناس بالاترین بازده حذف را در مقایسه با سایر گونه ها برای ارتوفسفات نشان دادند . از سلول هاي آزاد ...

به‌منظور بررسی تأثیر پساب شهری و کود‌های آلی بر صفات مورفو‌فیزیولوژیک و عملکرد چغندر قند، آزمایشی به-صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل سه مرحله آبیاری با پساب شهری در مرحله 2 تا 4 برگی چغندر قند، آبیاری با پساب شهری در مرحله 8 تا 12 برگی چغندر قند و آبیاری با آب معمولی (شاهد) و عامل فرعی آزمایش شامل چهار تیمار کود گوسفندی، کمپوست بستر قارچ، کود شیمیایی و بدون کود ( ...

کمبود آب باعث روی آوردن کشاورزان به منابع آب با کیفیت پئین از جمله پسابهای شهری گردیده است. در این راستا، اثرات استفاده از پساب بر روی گیاه و خاک باید پایش گردد. زئولیت ها به منظور افزایش جذب عناصر غذایی پساب ها، به خاک افزوده می شود. این تحقیق با هدف بررسی م قدار و اندازه زئولیت بر پارامتر سرعت نفوذ نهایی خاک، هنگامآبیاری با پساب صورت گرفت. در این تحقیق و به منظور کنترل عوامل موثر بر محیط، آزمایش ها در داخل 15 ستون PVC در گلخانه پژوهشیدانشگاه فردوس در سال 1390 انجام شد. ا نی ...

افزایش روزافزون جمعیت شهری همگام با گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی درجهت افزایش تامین مواد غذایی از یک سو و حفظ منابع آب و محیط زیست لزوم استفاده از منابع عظیم و رو به رشد استفاده و بهره برداری از پساب تصفیه شده در مناطق خشک و نیمه خشک و در مناطقی که با کمبود شدید آب مواجه می باشند را محرز می سازد با عنایت به حاکم بودن اقلیم خشک و نیمه خشک در کشور و فشارهای شدید وارد شده بر منابع آب تجدید ناپذیر در نتیجه وقوع خشکسالی چند ساله و توسعه روزافزون شهرنشینی امروزه استفاده بهینه از ...

کمبود آب سبب شده تا استفاده از پساب‌ها به عنوان یک ابزار مهم در برنامه‌ریزی منابع آب در نظر گرفته شود. پساب‌ها حاوی مواد غذایی هستند که اگر به درستی مدیریت شوند باعث افزایش مواد غذایی خاک‌ها خواهند شد. با افزایش جمعیت جهان امنیت غذایی جهان به دلیل کاهش کیفیت و مقدار منابع پایه خاک رو به کاهش است. بنابراین استفاده از مواد اصلاحی مانند زئولیت در خاک اهمیت پیدا می‌کند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات برخی پارامتر‌های شیمیایی پساب شهرکرد با استفاده از ترکیب خاک و میکرو‌زئولیت و ه ...

با توجه به مشکل کمبود آب در کشور ما به دلایل گوناگون از قبیل رشد جمعیت، پیشرفت صنعت و داشتن آب وهوای خشک ونیمه خشک بحران آب مساله روز می باشد در این راستا در حال حاضر استفاده مجدد از پسابها در تامین آب مورد نیاز جهت مصارف گوناگون از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در چنین شرایطی استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می تواند به عنوان یکی از راههای غلبه بر مشکل کم آبی تلقی گردد. استفاده از این پسابها چنانچه به صورت صحیح و منطبق بر اصول انجام گیرد می تواندعلاوه بر رفع مشکل کم آبی با ...