عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آثار ناشی از افزایش بازهای تتراهیدروفوران و استونیتریل به سیستم کوپلیمر شدن نیمه پیوسته اتیلن / پروپیلن ونوع عملکرد آن روی فعالیت کاتالیزور ‏‎Cp2ZrCl2/MAO‎‏ بررسی شده و احتمال افزایش جرم مولکولی کوپلیمر حاصل از طریق افزایش چگالی الکترونی اتم های ‏‎Zr‎‏ در مولکول کاتالیزور متالوسن نیز مطالعه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که فعالیت کاتالیزوری و جرم مولکولی متوسط گرانروی با افزایش استونیتریل افزایش می یابد. در صورتی که در مجاورت باز تتراهیدروفوران فقط جرم مولکولی اندکی افزایش ...

طی سیستم واکنش هیدروفرمیلاسیون پروپیلن که در راکتور ‏‎XOX‎‏ انجام میشود، علاوه بر محصول مایع خروجی از راکتور مقدار قابل توجهی گاز شامل اجزای واکنش نداده و نیز مقداری پروپان که از هیدروژناسیون پروپیلن حاصل شده است از راکتور خارج و پس از جدایش از محصول بعنوان گاز برگشتی به سیستم برگشت داده می شود. برای جلوگیری از انباشت پروپان در راکتور مقداری از این جریان در مرحله زدایش از آن جدا می شود. در مجتمع پتروشیمی اراک این مخلوط گازی سوزانیده میشود که باتوجه به مسایل اقتصادی، جداسازی ...

در این کار تحقیقاتی اثر شرایط تهیه بر روی فعالیت کاتالیتیکی کاتالیزورهای اکسیدی Fe/Mn برای تبدیل گاز سنتزی به اتیلن و پروپیلن بررسی شده است . کاتالیزورهای اکسیدی Fe/Mn با استفاده از روش همرسوبی تهیه و پارامترهایی نظیر نسبتهای مولی واکنشگرها ، pH دما و زمان عمر دهی فرایند ترسیب ، مورد مطالعه قرار گرفته است . کاتالیزورهای مخلوط اکسیدی Fe/Mn برای هیدروژناسیون مونوکسید کربن در یک میکرو راکتور بستر ثابت از جنس فولاد ضد زنگ آزمایش شدند. آنالیز محصولات بطور مستقیم به وسیله دستگاه ک ...

در این پروژه ، مجموعه ای از کاتالیست های کبالت-منگنز به روش رسوبگیری مشترک تهیه و جهت تبدیل گاز سنتز ( مخلوط هیدروژن و مونوکسید کربن ) به اتیلن و پروپیلن مورد استفاده قرار گرفت . جهت بهینه سازی شرایط سنتز کاتالیست ، مجموعه ای از کاتالیست‏‎‎‏های کبالت - منگنز تحت شرایط نسبت مولی ‏‎Co/Mn‎‏ ، زمان عمردهی به رسوب ، ‏‎pH‎‏ رسوبگیری ، دمای رسوبگیری و ساپورتهای متفاوت سنتز شدند. سپس جهت تعیین ساختار بلوری ترکیبات ، طیف دیفراکسیون اشعه ‏‎X‎‏ آنها توسط دستگاه ‏‎XRD ADVANCE D8‎‏ تهیه گ ...

در تحقیق حاضر، کاتالیست های کبالت - منگنز و کبالت سدیم به عنوان کاتالیست های موثر در تبدیل گاز سنتز به اتیلن و پروپیلن، تهیه و مورد آزمایش قرار گرفتند. در تهیه این کاتالیست ها از روش رسوب دهی همزمان استفاده شد و نمونه هایی با زمان های عمردهی مختلف تهیه شدند. برای انجام آزمایشات یک واحد آزمایشگاهی شامل یک راکتور از جنس فولاد ضد زنگ جهت تست کاتالیست در آزمایشگاه ساخته شد. کاتالیست های ساخته شده در شرایط مختلفی مورد آزمایش قرار گرفت و محصولات توسط دستگاه گاز کروماتوگراف تجزیه و ...

کوپلیمر شدن نیمه پیوسته اتیلن و پروپیلن در فشار اتمسفری با حلال تولوئن و در مجاورت سیستم کاتالیزوری ‏‎Cp2 ZrCl2‎‏ متیل آلومینوکسان انجام شد. آثار شرایط کوپلیمر شدن شامل دمای واکنش، ترکیب مونومرها درخوراک واکنش، نسبت مولی کاتالیزور /کمک کاتالیزور و زمان واکنش بر سینتیک کوپلیمر شدن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که فعالیت کاتالیزور با کاهش غلظت آن افزایش می یابد، ولی به موازات افزایش نسبت مولی پروپیلن/ اتیلن در خوراک واکنش یا با افزایش دمای واکنش بطور پیوسته با کاهش روبروست. نتایج ...

کاتالیست ناهمگن از نوع تک‌ساپورتی و دوساپورتی زیگلر-ناتا (SiO2, Mg(Oet)2) از نوع TiCl4 برای کوپلیمریزاسیون اتیلن و پروپیلن (EPR) ساخته می‌گردد. فعالیت کاتالیست برای کوپلیمریزاسیون اتیلن-پروپیلن تحت شرایط دمایی و فشار نسبی متفاوت و نسبت مول کاتالیست به اجزا دیگر کاتالیست به اجزا دیگر کاتالیست مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری درصد اتیلن در کوپلیمر بدست آمده از جمله موارد مورد مطالعه می‌باشد. دستیابی به فعالیت بالای کاتالیست از اهداف طرح می‌باشد. کوپلیمریزاسیون ابتدا در یک ...

استفاده از کاتالیزورهای Zn در صنعت پتروشیمی غیرقابل اجتناب می‌باشد. از میان این کاتالیزورها می‌توان ترکیبات Zr,Cr,V,Ti حائز اهمیت زیادی هستند. این کاتالیزورها همراه با مواد نگهدارنده متفاوت و مناسب قادر هستند منومرهای متفاوتی را به فرم ساختمانی خاصی(ایزومر خاص ) پلیمریزه نمایند. با استفاده از چنین کاتالیزورهایی شرایط پلیمریزاسیون بسیار ساده است . طرح در مورد تهیه انواعی از کاتالیزور Ti,Cl نگهداری شده روی ترکیبات منیزیم که بعنوان فعالترین کاتالیزورهای هتروژینوس ساخته شده برای ...

در حال حاضر پلیمریزاسیون پروپیلن در پتروشیمی اراک با استفاده از کاتالیست سوپراکتیوی که بطور آماده از خارج از کشور خریداری میشود انجام میپذیرد. در این طرح هدف پیدا کردن راهی جهت تهیه این کاتالیست با استفاده از مواد اولیه آن در داخل کشور میباشد. برای اجرای این طرح دو مرحله مشخص در نظر گرفته شده است : الف - فاز آزمایشگاهی: در این مرحله که یکسال طول میکشد کاتالیست سوپراکتیو تهیه میشود و پلیمریزاسیون پروپلین با استفاده از آن انجام میپذیرد. بهینه‌سازیهای لازم جهت افزایش بهره‌وری کا ...