عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اسپکسین یک نوروپپتید کاملاً حفظ شده است که اخیراً توسط روش‌های بیوانفورماتیک شناسایی شده است. این نوروپپتید در CA3 هیپوکامپ، که یکی از جایگاه‌های سنتز استروئیدها در مغز و همچنین مرتبط با یادگیری و حافظه می‌باشد، بیان شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر اسپکسین داخل ناحیه CA3 هیپوکامپ بر یادگیری و حافظه در موش صحرایی نرسالم و اخته شده است. در این تحقیق از 42 قطعه موش صحرائی نژاد Sprague-Dawley با وزن 30± 280 گرم در 6 گروه: 1- شاهد 1 (0/5 میکرولیتر مایع مغزی نخاعی دریافت کردند ...

اسپكسين يك نوروپپتيد كاملاً حفظ شده است كه اخيراً توسط روش هاي بيوانفورماتيك شناسايي شده است. بیان اين نوروپپتيد در ناحيه آميگدال مغز که مربوط به يادگيري و حافظه است نشان داده شده است. به نظر ميرسد اين نوروپپتيد تعديل کننده مرکزي حافظه و يادگيري است. هدف مطالعه حاضر بررسي اثر تزريق اسپكسين داخل ناحيه آميگدال بر حافظه و يادگيري در موش صحرايي نر سالم و اخته شده مي باشد. چهل و دو موش صحرايي نر در شرايط استاندارد درجه حرارت 24-21 درجه سانتيگراد و شرايط نوري 12 ساعت نور و تاريكي ...