عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 328

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمایشی جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف متیونین و پروتئین بر اندازه تخم‌مرغ و کیفیت پوسته در اواخر دوره تخم‌گذاری به مدت 10 هفته در مرغ‌های تخم‌گذار لگهورن سویه 36 w- با میانگین سن 80 هفته انجام گرفت. تعداد 96 قطعه مرغ تخم-گذار در یک آزمایش فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. تیمار‌های آزمایشی شامل: 1) شاهد (جیره پایه حاوی 15درصد پروتئین و 0/30 درصد متیونین)، 2) جیره حاوی 13 درصد پروتئین و 0/25 درصد متیونین، 3) جیره حاوی 13 درصد پروتئین و 0/30 درصد متیون ...

در این تحقیق اثرات رژیم غذایی حاوی مقادیر مختلف پروتئین و انرژی بر شاخص‌های رشد، ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و ترکیبات بدن فیل ماهیان جوان مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در 9 تیمار به صورت طرح کاملاً تصادفی طراحی گردید. جیره‌های آزمایشی حاوی 30، 35 و 40 درصد پروتئین که هر سطح پروتئین دارای 3500، 4500 یا 5500 کیلو‌کالری بر کیلوگرم انرژی خام بود. فیل ماهیان جوان با میانگین وزن و طول کل 04 /53± 18/495 گرم و 32 /2±53/ 49 سانتی متر به تعداد 7 عدد در هر مخازن 2000 لیتری معرفی شدند ...

آزمایشی به منظور برآورد احتیاجات انرژی قابل سوخت و ساز ( (MEو پروتئین خام (CP) در دوره پیش‌دان بلدرچین ژاپنی انجام شد. جوجه‌ها از زمان تفریخ تا سن 7 روزگی با جیره استاندارد حاوی 2900 کیلوکالری در کیلوگرم ME و 26 درصد CP تغذیه شدند. در سن 7 روزگی، تعداد 800 قطعه جوجه بلدرچین با وزن بدن تقریبا یکسان بصورت تصادفی در 40 پن آزمایشی توزیع شدند. نه جیره آزمایشی بر اساس الگوی طرح مرکب مرکزی برای تامین 5 سطح انرژی (2809- 3091 کیلوکالری در کیلوگرم) و 5 سطح پروتئین (19- 24/8 درصد) تنظیم ...

در این پژوهش اثر ایزوله پروتئین خلر (Lathyrus sativus) (صفر تا 5 درصد) و pH (3 تا 7) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن ذرت در آب مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور اندازه ذرات امولسیون، دامنه پراکندگی ذرات (PDI)، پتانسیل زتا، فعالیت امولسیون کنندگی، پایداری امولسیون، رویه بستن و گرانروی بررسی گردید. همچنین کشش سطحی برای هر یک از دو فاز و کشش بین سطحی بین دو فاز امولسیون به عنوان تابعی از غلظت پروتئین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش غلظت پروتئی ...

به منظور بررسی اثرات و تشخیص بهترین زمان محلول پاشی عناصر روی و آهن آزمایشی در سال زراعی 1388 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار بر روی رقم 648 ذرت انجام شد. تیمارها شامل محلول پاشی عناصر سولفات روی و سولفات آهن هر کدام در دو غلظت 0 و 5 (در هزار) و فاکتور زمان در چهار مرحله شش برگی، دوازده برگی، تاسل دهی و یک هفته بعد از تاسل دهی بودند. نتایج نشان داد بطور کلی بهترین زمان محلول پاشی مرحله دوازده برگی ...

شبيه سازي نانو مقياس رفتار مكانيكي يك مولكول تكي ايمونوگلوبولين تيتين (I27) بر اساس تعريف تنش ويريال و با استفاده از روش ديناميك مولكولي انجام شده است. جهت در نظر گرفتن درستی بحث‌های جنجال برانگيز در مورد تعريف تنش ويريال، هر دو ترم جنبشي و پتانسيل در محاسبات وارد شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه، به حساب آوردن ترم جنبشي در محاسبات تنش ويريال به نوع مسأله بستگي دارد. در مورد خواص مكانيكي به خصوص مدول الاستيسيته، مي‌توان از جمله جنبشي صرفنظر نمود و ترم پتانسيل تنش ويريال را هم ار ...

آزمایشی به‌منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف پروتئین و سینبیوتیک بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های خونی، خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده کوچک در بلدرچین‌ ژاپنی انجام گرفت.720 قطعه بلدرچین ژاپنی یکروزه در 9 تیمار، 4 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‌ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آرایش فاکتوریل 3×3 شامل 3 سطح پروتئین جیره (پروتئین متعادل (24 درصد) در کل دوره، کم پروتئین (22/08 درصد) در کل دوره و پروتئین متعادل (24 درصد) در دوره آغازین- کم پروت ...

یک آزمایش تغذیه ای با سه سطح پروتئین (40 ،35 ،30 درصد) و سه سطح چربی (14 ،12 ،10 درصد) به منظور تعیین سطح مناسب پروتئین و چربی در تغذیه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) انجام شد. ماهیان (0/01 ± 1/15). به طور تصادفی در 27 آکواریوم 45 لیتری (cm20×15×15) توزیع و چهار بار در روز به مدت 8 هفته تغذیه شدند. تقابل بین پروتئین و چربی تفاوت معنی داری در هیچ یک از پارامترهای رشد ایجاد نکرد ( p0/05 >). با افزایش پروتئین تا 35 درصد، وزن افزایش و سپس به طور معنی داری کاهش پیدا کر ...

عوامل نامساعد محیطی تأثیر نامطلوبی بر تولید گیاهان زراعی دارند. شوری خاک یکی از مهمترین عوامل محدود کننده گیاهان زراعی است. شوری با بر هم زدن تعادل یونی باعث ایجاد تنش اسمزی و یونی در سلول‌های گیاهی می‌شود. با فعال کردن ژن‌های پاسخ دهنده به تنش، گیاهان به این تنش غیر زنده پاسخ می‌دهند. محصول برخی از این ژن‌ها می‌تواند میزان مقاومت گیاه را به تنش بالا ببرد. با توجه به این که تحمل گیاهان وحشی نسبت به تنش شوری از گیاهان خویشاوند زراعی بیشتر است، لذا شناسایی انواع متحمل به شوری ا ...