عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر‌بخشی روش و فن آموزشی پرسشگری بر تفکر انتقادی و سطوح یادگیری دردرس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر همدان بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه در دبیرستانهای دولتی و روزانه شهر همدان بودند. گروه نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از دو دبیرستان شهر همدان با در نظر گ ...

هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر افزایش روحیه پرسشگری دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده است. در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پزوهش از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان گروه های علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 91-90 می باشد که جمعیت آنها شامل 4941 نفر دانشجوی گروه علوم انسانی،1466 نفر دانشجوی گروه علوم پایه و 1689 نفر فنی – مهندسی بوده است. به منظور دستیابی به حجم نمونه با استفاده از فرمو ...

این پژوهش با هدف تحلیل پرسشگری در تعلیم و تربیت انجام شده است. پرسشگری از ویژگی های انسان است که در شرایط طبیعی و اجتماعی پویا در جهت شناخت دنیای بیرون و شناخت خویشتن اصیل خود تحقق می یابد. موضوع و مبنای پرسشگری در مراحل مختلف رشد و در اندیشه های گوناگون به انحاء مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. اندیشه پرسشگری از یونان باستان تا کنون معمولاً در ارتباط با موضوع یا موضوعات خاصی از دنیای پیرامون و یا بر اساس بعدی از ابعاد وجود آدمی بوده است. لذا خویشتن اصیل انسان کمتر مورد پرسش ...

از دیر باز تعلیم و تربیت در زندگی بشر از اهمیّت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. با توجّه به رابطه دانایی و پرسش، پرسش همواره در امر آموزش مهمّ تلقی شده؛ زیرا تأثیر آن در این امر به وضوح قابل مشاهده می‌باشد. روش پرسش و پاسخ، از مهمّ‌ترین و پرکاربردترین روش-ها در فرهنگ اصیل دینی است. موضوع محوری این پژوهش تبیین فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی در سیره آموزشی ـ تربیتی معصومان(ع) است؛ لذا در رساله حاضر به بررسی جایگاه پرسش و پرسشگری در سیر? قولی و فعلی معصومان(ع) پرداخته شده است. همچ ...

پرسش و پرسشگری یکی از لوازم مهم در تربیت است و پرداختن به جایگاه پرسش در تربیت و بررسی آن از لحاظ نظری ضروری به نظر می رسد. یکی از اندیشمندانی که به مفهوم پرسش توجه ویژه دارد، گادامر است. در این پژوهش ابتدا مفهوم پرسش از دیدگاه گادامر بررسی می شود و سپس ویژگی های تربیت پرسش محور براساس آن استخراج می گردد. آنگاه به پرسش های قرآنی پرداخته می شود و ویژگی های تربیت پرسش محور در قرآن نیز ارائه می شود. سپس پرسش از منظر گادامر براساس پرسش های قرآنی مورد نقد قرار گرفته و در نهایت برا ...

سوال پرسیدن، نقش محوری در شناخت راه یادگیری و تبدیل شدن به یادگیرندهء مادام‌العمر دارد. در دنیایی که به عصر انفجار اطلاعات معروف است، لازم است هر کسی مهارت پرسیدن سوال‌های منتقدانه دربارهء آنچه که می‌بیند، می‌خواند و می‌شنود را داشته باشد. برخورداری از مهارت‌های پرسش کردن، افراد را یادگیرنده‌های موفق‌تری می‌کند زیرا بهتر می‌توانند مسائل خود را حل کنند. با طرح پرسشهای ماهرانه‌تر توسط معلم، فرایندهای یادگیری و نگاه منتقدانه و به چالش کشاندن دانسته‌ها بهتر هدایت می‌شوند. مهم‌تر ...

در این تحقیق که به صورت کیفی انجام شده است، ابتدا برخی از افکار و اندیشه‌های دانش‌آموزان در مورد الکتریسیته مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این است که ابتدا بدانیم، دانش‌آموزان ما در مورد الکتریسیته‌ی ساکن چگونه فکر می‌کنند و چه تصوری دارند. به این منظور سوالاتی از دانش‌آموزان پرسیده شد و پاسخ‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای منابع شناختی برای یادگیری طبقه‌بندی گردید. سپس با استفاده از آن‌ها یک طرح درس بر مبنای مدل استقرا و پرسشگری با موضوع الکتریسیته‌ی ساکن طراحی شد ...

تعاملات روزمره نشان می‌دهد که پرسش علاوه بر آن که به عنوان ابزاری برای دانستن به کار می‌رود برای انتقال مطلب به مخاطب نیز استفاده می‌شود. چرا که پرسش به دلیل ارتباط تنگاتنگ با تفکر، از تأثیرگذاری فراوانی نیز برخوردار است. قرآن کریم نیز در کنار سایر روشهای تربیتی خود، ار زوش پرسشگری به‌عنوان یک ابزار تربیتی استفاده کرده است. در واقع مسئله پژوهش حاضر این است که خداوند متعال چگونه از روش پرسشگری به عنوان یک ابزار تربیتی برای هدایت و تربیت بندگان استفاده می‌کند. هدف در این تحقیق ...
نمایه ها:
قرآن | 
تربیت | 
سقراط | 

پرسشگری و پاسخ‌دهی از منظر عقل و دین دارای اهمیت ویژه و انکارناپذیری است؛ آیات و احادیث همگی را به پرسشگری دعوت می کنند زیرا با پرسش، علم و ایمان رشد و رونق می یابد. دانشمندان اسلامی به نوبه خود در پاسخ‌دهی به سوالات و شبهات کوششهای فراوانی کرده و تألیفات گرانبهایی از خود به یادگار گذاشته‌اند؛ اما در غالب کتبی که در مورد پرسش و پاسخ نگاشته شده، به جمع‌آوری سوالات پرداخته شده و به موضوع روش پاسخ‌دهی کم‌تر اشاره شده است. در حالی که مسئله ای که از پرسش و پاسخ اهمیت بیش تری دارد ...