عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی استانداردسازی و بررسی اهمیت پرسشنامه شخصیتی بزرگسالان آیزنک و رابطه آن با اضطراب در بین دانشجویان شهر کرمان می باشد. به منظور اجرای پژوهش نمونه ای به حجم 453 نفر (246 نفر زن و 217 نفر مرد ) به روش مرحله ای انتخاب و پرسشنامه 90 سوالی آیزنک بر روی آنها اجرا گردید. در این پژوهش سعی شد وجود سه عامل برون گرایی – درون گرایی، روان نژندی، روان پریشی و دروغ سنجی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که ضریب آلفای کرونباخ 75/0 است و در نتیجه پژوهش از ...

هدف مطالعه مورد نظر مقایسه ی ویژگی‌های شخصیتی کودکان 11 تا 13 ساله بر اساس عناصر تست ترسیم آدمک رنگی بوده است. از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی کودک و نوجوان ایزنگ و نقاشی آدمک رنگی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد.250 دانش آموز دختر(119) و پسر(131) 11 تا 13 ساله شهر زاهدان که کودکان عادی به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای سهمی و کودکان تیزهوش به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون خی دو و آزمون تی گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. در عناصر تست ترسیم آدمک رنگی ...

در این پژوهش به بررسی کارکرد افتراقی سؤال در آزمون شخصیتی آیزنک- فرم بزرگسالان پرداخته شد. این آزمون دارای 4 خرده مقیاس شامل روان پریش خویی ، روان رنجورخویی ، برونگرایی- درونگرایی و دروغ سنج می باشد. در پژوهش های قبلی همواره بین نمرات زنان و مردان تفاوتهایی مشاهده شده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی این امر پرداخته شد که آیا این تفاوت نمرات در دو گروه حاصل کارکرد افتراقی سؤالات است یا ناشی از تفاوت واقعی گروه ها است؟ نمونۀ پژهش 700 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بین ...

مهارت خواندن به معنی کسب اطلاعات مورد نیاز از متن به طور موثر یکی از مهمترین مهارتها هم در زبان اول و هم زبان دوم و خارجه شناخته شده است. "شتابزدگی" (زود انگیختگی) یکی از رایجترین سبکهای شناختی در رابطه با فرایند یادگیری زبان و مهارتهای زبانی است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک شناختی زود انگیختگی و عملکرد جامعه تحقیق در سوالات نمایشی، ارجاعی و استنباطی درک مفاهیم خواندن می پردازد. برای انجام این تحقیق، 100 نفر از دانشجویان ترم چهار در رشته های زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ...

رسیدن به رضایت از زندگی هدف نهایی بشر است و این مهم با عوامل بسیاری ارتباط دارد،هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی برونگرایی و درونگرایی بر سطح رضایت از زندگی بوده است.در این مطالعه 224 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و الزهرا از هر دو جنس در دروه کارشناسی از رشته های پزشکی و مهندسی و هنر و علوم انسانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.پرسشنامه های پنج عاملی نئو(فرم کوتاه) و شخصیت آیزنگ و رضایت از زندگی داینر برای اندازه گیری متغیرها استفاده شد.با توجه به نتای ...

هدف اصلی از پژوهش حاضر تبیین یک مدل علّی برای دلبستگی به خدا و عزت نفس برای والدین و فرزندان است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختر و پسر اول تا چهارم دوره متوسطه و والدین آنها از شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-89 است. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 600 نفراست که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به این صورت که به منظور اجرای طرح پژوهشی ابتدا از میان نواحی پنج گانه شهر اصفهان ناحیه سه و چهار به ...