عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 275

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ترصد، قابلیت جستجوی بینایی یک محرک خاص از میان سایر محرک های طبیعی می باشد. هدف از این پژوهش، طراحی و ساخت پرسشنامه‌ای برای سنجش ترصد در دیدبانی منجیان غریق بود. آزمودنی‌های تحقیق حاضر شامل منجیان غریق درجه 1 و درجه 2 در یکی از استخرهای شهرستان‌های تهران، کرج، سبزوار، مشهد، شاهرود، نیشابور، قوچان، اسفراین، قم، شیراز، اصفهان، یزد، آبادان، بابلسر در سال 92-91 بودند. ابتدا در فرایند طراحی و ساخت پرسشنامه، شناسایی عوامل روانشناختی اثر گذار بر ترصد (20 عامل)، ساده سازی این عوامل و ...

بیماریهای قلبی عروقی اولین علت مرگ و میر و شایعترین علت مراجعه بیماران به اورژانسهای پیش بیمارستانی در ایران می باشند. با توجه به اینکه به نقش کم اورژانس 115 در ارائه خدمات بیماران قلبی و اینکه فقط نیمی از آنان، نیازمند انتقال به بیمارستان تشخیص داده می شوند، برای تشخیص صحیح این بیماران و بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات، مطالعه ای با اهداف ارزیابی تاثیر استفاده از پرسشنامه برای تعیین مبتلایان واقعی به درد سینه، تاثیر حضور افراد با سطح تحصیلات بالا در غربالگری بیماران و مقایسه رو ...

پرسشنامه مذکور حاوی 567 سئوال می‌باشد و جهت بررسسی آن بعد از برگرداندن سئوالات پرسشنامه به زبان فارسی و ضمن محفوظ نگه داشتن ارزش تشخیص سئوالات به یک گروه نمونه جهت اصلاح سئوالات ارائه خواهد گردید و سپس به دو گروه نمونه نرمال ...

تدوین پرسشنامه رضامندی زناشویی، با توجه به دلایل متعددی صورت گرفته است: 1) مطابق گزارشهای بالینی و مدارک پژوهشی، روابط بین زن و شوهر به طور مستقیم و غیر مستقیم در سلامت روانی و رفتاری ایشان نقش دارد. 2) کیفیت ارتباطات بین زنان و شوهران با سلامت روانی و عاطفی فرزندان ایشان ارتباط دارد. 3) بی ثباتیهای درون خانواده، با انواع انحرافات و نابهنجاریهای اجتماعی در ارتباط می باشد. 4) فقدان یک پرسشنامه مناسب در این زمینه که با توجه به گروه ایرانی تهیه شده باشد. با توجه به بنیادهای نظری ...

جهت بررسی میزان اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از استاتید که یکی از متداولترین و پرکاربرد ترین شیوه ها در ارزشیابی فعالیت اعضا هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور می باشد 9562 پرسشنامه تکمیل شده توسط همه دانشجویان ( دختر و پسر ) دانشگاه سمنان در نیمسال اول 79-78 به دو شکل مورد تحلیل قرار گرفت : 1- ابتدا همه پرسشنامه ها 2- یک درس به طور تصادفی درهرگروه آموزشی . جهت ارزیابی میزان اعتبار نتایج بدست آمده از روش آلفای کرونباخ استفاده شد . نتایج حاکی از آن است که اعتبار و دقت پرس ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین پایایی و روایی پرسشنامه اضطراب از آسیب مجدد آسیب دیدگان ورزشی حین بازتوانی و هنگام بازگشت به تمرین یا مسابقه ورزشکاران آسیب دیده حرفه ای زنجان بود. جامعه‌ی آماري تحقيق حاضر را كليه‌ی کل آسیب دیدگان ورزشی استان زنجان (448 نفر) تشکیل دادند که تعداد 150 نفر آسیب دیده ورزشی (96 نفر مرد، 54 نفر زن) به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گيري شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی اطلاعات فردي، ترازو، سانتی متر و پرسشنامه اضطراب از آس ...

پژوهش حاضر در صدد ساخت و بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه معنویت با 29 گویه در جامعه شهروندان شهر تهران و با تکیه بر 382 نفر از ساکنین این شهر است.پرسشنامه هوش معنوی ( ناسل،2004) و هوش معنوی (عبدالله زاده و همکاران ،1378) به منظور بررسی روایی همگرا ی با پرسشنامه معنویت در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش روانسنجی کلاسیک بهره گرفته شد. اعتبار زیر مقیاس شناخت و تجربه من از ارتباط با خداوند 848/0 ، مراقبت و حمایت خداوند 765/0 ، تنظیم رفتارهای فرد در رابطه ...
نمایه ها:
ساخت | 
روایی | 
هنجار | 

این پژوهش با هدف شناسایی عادت‌های مخرب در زندگی زناشویی، ساخت پرسشنامه ای در این زمینه به همراه تعیین روایی و پایایی آن انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی از نوع توسعه ای و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی می‌‌باشد. جامعه‌ی آماری تمامی افراد متاهل در شهر مشهد در سال 1393را شامل می‌‌شد که از بین آن‌ها 278 نفر به صورت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS18 مورد تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش ...
نمایه ها:

نظریه هوش چندگانه گاردنر (2002) با طرح این موضوع که هوش دارای انواع، اشکال و مظاهر گوناگون است و تاکید بر این واقعیت که آحاد انسان دارای نیمرخ های هوشی متفاوتی هستند، نظریه های سنتی هوش را به چالش کشید. هدف از تحقیق حاضر، طراحی، ساخت و روان سنجی پرسشنامه هوش چندگانه در هندبال بود. ابتدا با بررسی کتب و متون موجود در زمینه هندبال و مصاحبه با متخصصین این رشته، سوالاتی طراحی شد که بهترین سوالات از بین آنها انتخاب و پرسشنامه اولیه (188 سوالی) تدوین شد. جهت تایید روایی صوری و محتو ...