عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش بیماران یکی از وظایف مهم پرستاران است. اگر تمایل و ایمان قلبی نسبت به موضوعی (از جمله آموزش بیمار) وجود نداشته باشد عمل به آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است. در این پژوهش، جهت پاسخ به این پرسش که نگرش پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد آموزش بیمار توسط پرستار بالینی چگونه است، پرسشنامه ای از نوع مقیاسهای افزودنی (لیکرت) مشتمل بر 22 عبارت نگرش سنج، تهیه گردید. روایی ابزار با روش روایی محتوی از طریق کسب نظر از صاحبنظران تعیین گردید و پایایی آن با استفاده از آزمو ...

در سال های اخیر رضایت شغلی به عنوان یک مفهوم کلیدی در تحقیقات پرستاری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با وجود تلاش محققان جهت شناسایی و اندازه گیری مولفه های مختلف رضایت شغلی، تعداد بیشمار شکایات و تذکرات موید این موضوع می باشد که این اندازه گیری ها دقیق نبوده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و استاندارد سازی مقیاس سنجش رضایت شغلی پرستاران بالینی متناسب با شرایط کاری موجود پرستاری و بافت فرهنگی جامعه ایرانی انجام شد. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با استفاده از ر ...

مقدمه: ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت‌های آموزشی و تکمیل کننده فعالیت‌های معلمان است، و ارزیابی مهارت‌های بالینـی از مهمترین موارد ارزشیابی دانشجویان پرستاری به شمار رفته و اصلاح آن رابطه مستقیم با ارتقا کیفیت اموزشی این نظام دارد. هدف: مقایسه دو روش ارزشیابی بالینی ساختاری عینی(Objective Structured Clinical Evaluation) و سنتی بر میزان رضایت دانشجویان پرستاری بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه مداخله ای کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رشت، در مرکز آموزشی درمانی ک ...