عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 124

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئولیت مدنی پرستاران مانند انواع دیگر مسئولیت های حرفه ای با اجتماع شرایط خاص خود محقق می گردد .برای تحقق این مسئولیت لازم است که ثابت شود پرستار در برابر بیمار وظیفه مراقبتی بر عهده داشته که با عدم ارائه مراقبت های لازم این وظیفه را نقض کرده است و باعث ورود ضرر به بیمار شده است. به عبارتی باید ثابت شود که صدمات وارده به بیمار نتیجه کوتاهی در انجام وظیفه از جانب پرستار بوده است. همچنین در مسئولیت ناشی از فعل پرستاران مواردی پیش می آید که پزشک یا بیمارستان به عنوان کارفرمای ...

پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر بکارگیری برنامه طراحی شده مبتنی بر نظریه انتظار توسط سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران در بخشهای داخلی و جراحی دو بیمارستان آموزشی زنجان انجام شد. داده ها در دو گروه و در مراحل زمانی قبل و بعد از مداخله از طریق پرسشنامه های رضایت شغلی و رضایت بیماران گرد آوری شدند. روائی ابزارهای این مطالعه از طریق روائی صوری ، و نیز روائی محتوی ( سازه ) توسط طراحان آنها سنجیده شده است. پایائی این ابزارها به ترتیب در مح ...

مطالعه در مورد تفاوت برداشت بيماران و پرستاران از كيفيت خدمات پرستاري بسيار مورد اهميت است، از اين رو اين پژوهش با هدف تعيين تفاوت هاي برداشت بيماران و پرستاران از كيفيت خدمات پرستاري، رضايتمندي و تمايل به پذيرش مجدد در بيمارستان الزهراء شهر اصفهان انجام شده است. مطالعه حاضر توصيفي- پيمايشي از نوع مقطعي بوده كه در نيمه دوم سال 1390 در شهر اصفهان انجام شد. در اين مطالعه 114 پرستار و 108 بيمار با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه خود گزارش دهي داده ها جم ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای تاب آوری، رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ویژه و عادی بود. به منظور انجام پژوهش فوق، تعداد 304 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در سال 89 که شامل 164 پرستار بخش عادی و 140 پرستار بخش ویژه بودند، به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون(CD-RISC )، پرسشنامه رضایت از زندگی دینر(SWLS)، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون(MB ...

مقدمه: مراقبت حرفه ای نیازمند قضاوت بالینی و ارتقاء آن منجر به تشخیص های پرستاری و تصمیم گیری های بالینی صحیح می شود. پرستاران برای ارتقاء، نیازمند الگوهای کاربردی در زمینه موجود هستند؛ لذا این مطالعه با هدف تبیین فرایند و طراحی الگوی ارتقاء قضاوت بالینی پرستاران انجام گردید. روش: در مرحله اول این مطالعه کیفی به روش نظریه زمینه ای، بر اساس نمونه گیری هدفمند با اولین پرستار بالینی با تجربه مصاحبه بدون ساختار و سپس بر اساس نمونه گیری نظری، با 11پرستار دیگر، 2پزشک، 1بیمار، 1 عض ...

یکی از محیط های پیچیده و پر تعارض نظام سلامت بیمارستان ها هستند. پرستارى جزء مهم مراقبت درمانى کیفى است و پرستاران نقش حیاتى در سیستم مراقبت درمانى یک کشور ایفا می کنند. پرستاران به طور کلی در محیطی آکنده از تعارض که حل کردن آن ها بسیار دشوار به نظر می آید کار می کنند. جهت مدیریت موثر تعارض پرستاران بایستی با مهارت هوش هیجانی آشنا باشند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سبک مدیریت تعارض پرستاران بیمارستان روانپزشکی رازی تهران است. تعداد 60 نفر پرستار در یک م ...

هدف از پژوهش حاضر، اثر تمرینات پایداری مرکزی در کمردرد مزمن پرستاران است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی می‌باشد. جامعه آماری شامل 20 پرستار زن بیمارستان‌های شریعتی، امام خمینی، ولی عصر، میرزا کوچک خان و مرکز قلب تهران در دامنه سنی ریز 55 سال است. پرستاران داوطلب مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (بیش از 3 ماه) بوده، که حداقل یک سال از زمان خدمت آنها در حرفه پرستاری می‌گذرد و سابقه هیچگونه بیماری سیستمیک را نداشتند. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (10 نفر) ت ...

تنش اخلاقی مشکل جدی در پرستاری است که در احساس از دست دادن یکپارچگی و نارضایتی پرستاران در محیط کارشان نقش دارد. تنش اخلاقی بر روابط پرستار با بیماران و سایرین اثر می‌گذارد و می‌تواند کیفیت و کمیت و هزینه مراقبت پرستاری را تحت تاثیر قرار دهد. در این مطالعه مداخله ای شبه تجربی 70 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر ارومیه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامهتنش اخلاقی کورلی استفاده شد. داده‌ها در مرحله قبل و یک ماه بعد از مد ...

زمینه: ایران کشوری حادثه‌خیز است و استعداد بسیار بالایی در زمینه بلایای طبیعی دارد. ازآنجاکه پرستاران بزرگ‌ترین گروه ارائه‌دهنده خدمات سلامت بوده و در پاسخ به بلایای طبیعی نقش مهمی دارند، لذا آمادگی رویارویی با این شرایط برای پرستاران ، ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به اینکه، تصویر واضحی از نحوه آمادگی پرستاران برای رویارویی با بلایای طبیعی وجود ندارد، لذا این مطالعه، باهدف تبیین فرآیند رویارویی پرستاران با بلایای طبیعی انجام گرفت. روش پژوهش: این مطالعه با پارادایم کیفی و ر ...