عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 565

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه کمی و از نوع توصیفی همبستگی است که با عنوان ((بررسی نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در شهر اصفهان سال 1375)) انجام شده است . اهداف ویژه این پژوهش تعیین و مقایسه نگرش مردم در مورد نقش و ارزش پرستار با دیدگاه پرستاران از نگرش جامعه در مورد نقش و ارزش پرستار و تعیین ارتباط نگرش واحدهای مورد پژوهش با برخی مشخصات زمینه‌ای ایشان بوده است . جامعه پژوهش شامل کلیه مردم ساکن در شهر اصفهان و پرستاران ...
نمایه ها:
ارزش | 
1375 | 
نگرش | 
مردم | 

با توجه به آنکه احساس پرستاران مبنی بر عدم بر خورداری از پایگاه اجتماعی مناسب از علل عمده نارضایتی شغلی به شمار می‌آید بررسی نظر عامهء مردم پیرامون نقش و ارزش پرستار و مقایسه آن با برداشت پرستاران مفید به نظر می‌رسد. در این پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه بسته به نظر سنجی از 2000 نفر از مردم و 816 نفر از پرستاران شهر اصفهان اقدام شد. در بعد نگرش به نقش 64 درصد از مردم نگرش مثبت داشته در حالی که 37/5 درصد از پرستاران نگرش مردم را مثبت ارزیابی کرده‌اند. در مورد نگرش به ارزش پرس ...

درد یکی از مهمترین و شایعترین تشخیصهای پرستاری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب می باشد و به علت عوارض حادی که ایجاد می نماید حتی الامکان باید به سرعت تسکین یابد. چنین به نظر می رسد که پرستاران درد بیماران را با توجه به درک خود از درد تسکین می نمایند. به همین منظور این مطالعه با هدف مقایسه و تعیین درک پرستار و بیمار از درد و ارتباط آن با میزان داروهای ضد درد مصرفی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در بیمارستان شهید رجایی تهران در سال 1379 انجام گرفت. این تحقیق مطالعه ای ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی مشکلات موانع موجود در برقراری ارتباط پرستار - بیمار در پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران، 1375 انجام گردیده است . در این پژوهش تعداد 250 تن از پرستاران شرکت داشتند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی "خوشه‌ای" از هر یک از دانشگاهها پنج تا شش بیمارستان انتخاب گردید و سپس انتخاب پرستاران در این بیمارستانها نیز به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بوده ک ...

یکی از عوامل عدم کنترل درد بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر ریشه در درک پرستار و اختلاف درک درد از دید پرستار و بیمار دارد با توجه به اینکه این بیماران شرایط ویژه‌ای دارند احتمال می‌رود درک پرستار و بیمار با توجه به عقاید فرهنگی و مذهبی آنها با نتایج پژوهشهای مشابه در غرب متفاوت باشد و نظر به اینکه درک پرستار از درد برروند بهبودی بیمار تاثیر مستقیم دارد بنابراین پژوهشگر بر آن است که مطالعه‌ای تحت عنوان یا شده انجام دهد. اهداف طرح: مقایسه درک پرستار و بیمار از درد و شدت ...

آموزش بیماران یکی از وظایف مهم پرستاران است. اگر تمایل و ایمان قلبی نسبت به موضوعی (از جمله آموزش بیمار) وجود نداشته باشد عمل به آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است. در این پژوهش، جهت پاسخ به این پرسش که نگرش پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد آموزش بیمار توسط پرستار بالینی چگونه است، پرسشنامه ای از نوع مقیاسهای افزودنی (لیکرت) مشتمل بر 22 عبارت نگرش سنج، تهیه گردید. روایی ابزار با روش روایی محتوی از طریق کسب نظر از صاحبنظران تعیین گردید و پایایی آن با استفاده از آزمو ...

یکی از ابعاد اصولی تحقق این امر، اصلاح، تقویت و تکمیل دانش ، نگرش و مهارت کلیه پرسنل بهداشتی - درمانی ، از جمله پرستاران می‌باشد. لذا تصمیم بر آن شد تا مطالعه‌ای به منظور تعیین نگرش پرستاران شاغل نسبت به بهداشت روانی انجام شود. 180 پرستار زن و 39 پرستار مرد پرسشنامه‌ها رات تکمیل نمودند. 78 درصد از اصفهان فارغ‌التحصیل بودند و تنها 25 درصد سابقهء اشتغال در بخش روانپزشکی داشتند. 71 درصد که سابقهء اشتغال در بخش روانپزشکی را داشتند. از رضایت شغلی کامل یا نسبی برخوردار بودند. 49 در ...

با توجه به اهمیت زیادی که اخلاق در مراقبت سلامتی دارد ، رویکرد غالب در مباحث اخلاقی بیشتر نظری است تا کاربردی. این بررسی به منظور طراحی یک مدل عملکرد اخلاقی پرستاران تدوین و بدین منظور از روش تری انگولیشن ‏‎(Triangulation)‎‏ برای انجام مطالعه استفاده شده است . این مطالعه در دو مرحله انجام شده. در مرحله اول که از یک روش کیفی بهره گیری شده ، اطلاعات از نمونه ای هشت نفری پرستار در دسترس از طریق مصاحبه جمع آوری و بر اساس آن با استفاده از روش گراندد تئوری ‏‎(Grounded theory)‎‏ مدل ...
نمایه ها:
طراحی | 
مدل | 
اخلاق | 
جراحی | 

این پژوهش به منظور بررسی میزان اثربخشی دو روش درمان شناختی - رفتاری و آموزش تن‌آرامی عضلانی تدریجی در کاهش خستگی، پریشانی هیجانی و اختلال کارکردی پرستاران مبتلا به نشانگان خستگی مزمن انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه مشتمل بر پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای زیر مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران بوده است.از جامعه مورد نظر به شیوه تصادفی طبقه‌ای 1088 پرستار جهت تشخیص نشانگان خستگی مزمن ‏‎(CFS)‎‏ مورد غربال‌گری قرار گرفتند. بدین ترتیب، مجموعاً 72 آزمودنی ‏‎CFS‎‏ در سه ...