عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1758

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش مطالعه‌ایی است که به منظور " بررسی تاثیر تجربه شخصی دانشجویان پرستاری از درد بر ارزیابی شدت درد و انتخاب اقدامات مناسب تسکین درد" در دانشکده پرستاری و مامایی رازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفته است . شرکت‌کنندگان این پژوهش را 105 دانشجوی پرستاری مونث که در سال‌های سوم و چهارم مشغول به تحصیل بوده و واحد مفاهیم پرستاری را گذرانده بودند، تشکیل داد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای پژوهشگر ساخته که در دو بخش تنظیم شده بود، استفاده گردید. بخش اول آن مرب ...

پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی میزان رضایت بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته‌اند از مراقبت‌های ارائه شده در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران در سال 1373، انجام گرفته است . در این پژوهش مجموعا 100 نفر بیمار که به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای، در چهار قسمت و حاوی 27 سئوال بوده، که در قسمت اول، 7 سئوال مربوط به مشخصات دموگراف ...

مقدمه : هنگام بستري نوزاد نارس، مادران آنها سطوح بالایی ازتنش را تجربه می کنند. پرستاران ان.آی. سی. یو. بعنوان یک منبع مهم حمایت ازاین مادران شناخته شده اند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مدل حمایتی مراقبت پرستاری مشارکت دو سویه بر تنش و مشارکت والدین در ان. آی. سی. یو بود روش بررسی : مطالعه شبه تجربی و٦۲ نفر از مادراني كه معيار ورود به مطالعه را داشتند ،بررسی شدند. نمونه گيري به صورت مستمر و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تنش والدین و مشارکت دو سویه بود که هنگام پذیرش و ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی سیاستهای مدیران پرستاری برای پیشگیری از اشتباهات پرسنل پرستاری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم‌پزشکی شهر تهران انجام شده است . در این پژوهش 40 نفر از مدیران پرستاری و 40 نفر از سرپرستاران بخش شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده است که حاوی 22 سوال در رابطه با اهداف ویژه پژوهش تنظیم گردیده و یک سوال آخر در رابطه با روال منطقی مدیران جهت برخورد با اشتباهات طرح شده بود. اعتبار علمی پرسشنامه بعد از مطالعه ...
نمایه ها:
تهران | 
1374 | 
مدیر | 
پرسنل | 

این پژوهش یک مطالعه تحلیلی توصیفی است که به منظور بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان سال آخر رشته تجربی دبیرستانهای شهرستان رشت درباره حرفه پرستاری مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است . در این تحقیق 200 دانش‌آموز که تمامی آنها در سنین بین 17-20 سالگی با مشخصات کلی از قبیل، سطح خانوادگی، اجتماعی متفاوت (سطح تحصیلات و نوع اشتغال کاری پدران و مادران) و استعدادهای تحصیلی گوناگون (دارا بودن سطح معدل متفاوت بین 12-20 در سالهای قبل) می‌باشند از بین کلیه محصلین که در سال چهارم رشت ...

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی تاثیر آموزش اصول و فنون شناخت درمانی بر شدت میزان افسرده‌گی (خفیف ، متوسط و شدید) دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی آبادان انجام شد. جامعه پژوهش را دانشجویان علاقمند به شرکت در کلاس‌های آموزش شناخت درمانی تشکیل می دادند. که نمره افسردگی آنها (بر اساس تست یک هنجار شده در ایران) 11تا40 بود. فرضیه پژوهش عبارت بود از: آموزش اصول و فنون شناخت درمانی در کاهش شدت افسردگی دانشجویان پرستاری موثر است . نوع پژوهش نیمه تجربی و ابزار پژوهش پرسشنامه مشخ ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی نحوهء دریافت مراقبتهای پرستاری جسمی، بیماران دارای تغذیهء کامل وریدی بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران و پیامدهای ناشی از آن انجام گرفته است . در این مطالعه محیط پژوهش بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران است . واحدهای مورد پژوهش بیماران دارای تغذیهء کامل وریدی بستری در بخش مراقبتهای ویژه می‌باشند. روش نمونه‌گیری استفاده از نمونه‌ه ...

این پژوهش یک مطالعه تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی عواملی که بر نگرش پرستاران مرد نسبت به حرفه پرستاری موثر می‌باشد، انجام گرفته است . در این پژوهش تعداد 120 نفر از پرستاران مرد شاغل در بیمارستانها که اغلب در امور پرستاری بالینی، مدیریت و آموزش پرستاری بالینی بیمارستانها بودند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انتخاب نمونه‌ها ابتدا فهرست بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و سپس از طریق نمونه‌گیری تصادفی 15 بیمارستان تعیین و از هر کدام به ...
نمایه ها:
نگرش | 
شغل | 

پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر استراتژی ارتقای فرآیند ‏‎FOCUS PDCA‎‏ ‏بر اثربخشی مراقبتهای پرستاری در بخش جراحی زنان و انکولوژی بیمارستان ولیعصر انجام شد. نمونه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل و کلیه بیماران تحت عمل جراحی و ‏پرونده‌های آنان بود که44 ‏نفر بصورت قبل و بعد برآورد گردید. ‏ابزارهای پژوهش مشتمل بر پرسشنامه بررسی رضایت بیماران از مر اقبتهای ارائه شده و چک‌لیست کنترل کیفیت مراقبتها و چک‌لیست کنترل ثبت مراقبتهای انجام شده بود، بدین صورت که قبل ...