عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 269

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بوده و به منظور بررسی رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری و عزت نفس دانش آموزان دوره راهنمایی بخش قطرویه شهرستان نی ریز مي‌باشد. گروه نمونه اين پژوهش با توجه به جامعه آماري که تعداد آنها 220نفر بود برطبق جدول مورگان 137نفر انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند و براي سنجش متغيرها نيز از 3 پرسشنامه « عملكرد خانواده» و پرسشنامه «پرخاشگري و عزت نفس» استفاده شد. تحليل نتايج نيز با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد بين عملكرد خانواده و ا ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی در پرخاشگری نوجوانان بزهکار می باشد. این پژوهش از نوع آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان حاضر در کانون های اصلاح و تربیت شهر تبریز می باشد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از نوجوانانی بود که در پرسشنامه پرخاشگری باس و پری نمرات بالایی کسب کردند که این 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 60 دقیقه ای در معرض آموزش حل مسئله اجتماعی قرار گرفت و پیش آزمون و پس آزمون ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش گروهی والد گری راه حل محور به مادران بر کاهش پر خاشگری دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی است. این پژوهش یک مطالعه مداخله ای از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه های کنترل و آزمایش است، 29مادر دارای فرزندکم توان ذهنی آموزش پذیر که نمره بالایی در پرخاشگری داشتند انتخاب و در 8 جلسه آموزش والدگری راه حل محور شرکت کردند .برای سنجش میزان پرخاشگری دانش آموزان از پرسشنامه پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی استف ...

هدف از انجام این تحقیق مقایسه پرخاشگری ورزشکاران نوجوان و بزرگسال رشته‌های تیمی و انفرادی می‌باشد. بدین منظور4 تیم به تعداد 97 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردیدند. نمونه‌ها را کل اعضای تیم‌های منتخب رشته‌های گروهی (والیبال- فوتبال )و انفرادی (جودو- ووشو) تشکیل دادند.در این تحقیق از پرسشنامه پرخاشگری که به وسیله بردمیر در سال 1983 ساخته شده و دارای 30 پرسش است استفاده شد و در مقیاس 4 ارزشی از مخالفم تا کاملا موافقم اندازه گیری شدند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس پر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. با استفاده از تحقیق توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیکن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازیکنان با استفاده از مقیاس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران اندازه‌گیری شد. برای ثبت میزان پرخاشگری بازیکنان، فیلم بازی‌های تیم‌های انتخاب شده، در نیم‌فصل اول مشاهده و پرخاشگری آنها در چک ...

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم بر میزان پرخاشگری زنان گروه نارانان انجام گرفت.جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه زنانی بود که در پاییز سال 91 عضو گروه نارانان شهرستان امیدیه بوده و در کلاسهای این گروه شرکت می کردند.نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود.34 نفر از این زنان که نمره کلی بیان خشم آنان بالاتر از بقیه بود،در دو گروه 17 نفری آزمایش و کنترل جایگذاری شدند.با توجه به ریزش 3 نفری گروه آزمایش و در نتیجه حذف 3 نفر از گرو ...

پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر الگوهای نمایشی (خشن ) بر پرخاشگری و عزت نفس دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر شیرا ز انجام شده است . روش تحقیق شبه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است . این پژوهش بر روی 30 دانش آموز پسردوره راهنمایی که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند انجام شد . جهت ارزیابی آنان از پرسشنامه پرخاشگری باس وپری و عزت نفس رزنبرگ استفاده گردید . پس از اجرای پیش آزمون، طی 8 جلسه یک ساعت ونیم در هفته برای گروه آزمایش الگوی نمایشی ارائه و بعد از ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیش‌بینی کنندگی پرخاشگری آشکار و رابطه‌ای توسط مراحل پردازش اطلاعات اجتماعی و ابعاد آگاهی از هیجانات در دانش‌آموزان مدارس عادی ابتدایی بود. بدین منظور از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز چهار مدرسه دخترانه و پسرانه انتخاب شد. تعداد دانش‌آموزان دختر 120 و پسر 105 نفر بود. به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه‌ای شهیم (1385)، پرسشنامه داستان‌های اجتماعی برایان و تورکاسپا (1994) و پرسشنامه آگاهی از هیجانات و ابعاد آن ری ...

هدف تحقیق حاضر شناخت میزان و عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر مشهد است. روش تحقیق پیمایش و واحد تحلیل آن فرد است. نمـونه مـورد بررسی شامل 240 دانش آموز می باشد که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چند مرحله‌ای به صورت تصادفی انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داد میزان پرخاشگری لفظی دانش آموزان 43/5 درصد، پرخاشگری فیزیکی 30 درصد و شاخص پرخاشگری کل 26/7 درصد می باشد. رایج ترین شکل پرخاشگری لفظی ...