عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش گروهی والد گری راه حل محور به مادران بر کاهش پر خاشگری دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی است. این پژوهش یک مطالعه مداخله ای از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه های کنترل و آزمایش است، 29مادر دارای فرزندکم توان ذهنی آموزش پذیر که نمره بالایی در پرخاشگری داشتند انتخاب و در 8 جلسه آموزش والدگری راه حل محور شرکت کردند .برای سنجش میزان پرخاشگری دانش آموزان از پرسشنامه پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی استف ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. با استفاده از تحقیق توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیکن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازیکنان با استفاده از مقیاس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران اندازه‌گیری شد. برای ثبت میزان پرخاشگری بازیکنان، فیلم بازی‌های تیم‌های انتخاب شده، در نیم‌فصل اول مشاهده و پرخاشگری آنها در چک ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر آزمون نقش واسطه‌گری پردازش اطلاعات اجتماعی برای مولفه‌های تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری می‌باشد. در این پژوهش جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پایه‌های 4 و 5 و 6 دوره ابتدایی مدارس شهرستان کرج تشکیل می‌دادند که از این تعداد 655 نفر به‌عنوان گروه نمونه به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پردازش اطلاعات اجتماعی (برگس و همکاران)، تنظیم شناختی هیجان فرم کودکان (CERQ-K)، پرخاشگری باس و پری و مصاحبه با معلمان استفاده ...
نمایه ها:

یکی از معضلات بزرگ جامعه، خشم، پرخاشگری و خشونت است، نزاع، درگیریهای خیابانی، مجادله های لفظی در کنار تجاوز، قتل، زورگیری و ... بخش عمده ای از پرونده های قضایی و حوزه کاری نیروی انتظامی را به خود اختصاص داده و بار مالی فراوانی را بر جامعه تحمیل نموده است. شیوع هیجان خشم در میان زندانیان بسیار بالاتر از گروه های عادی جامعه است (بیکل و کامپبل 2002). این میزان در نوجوانان بسیار بیشتر از سایر گروه های سنی است (اوکانور، لاول و برون 2002). بسیاری از زندانیان به علت خشونت در بند ه ...

هدف تحقیق حاضر شناخت میزان و عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر مشهد است. روش تحقیق پیمایش و واحد تحلیل آن فرد است. نمـونه مـورد بررسی شامل 240 دانش آموز می باشد که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای چند مرحله‌ای به صورت تصادفی انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داد میزان پرخاشگری لفظی دانش آموزان 43/5 درصد، پرخاشگری فیزیکی 30 درصد و شاخص پرخاشگری کل 26/7 درصد می باشد. رایج ترین شکل پرخاشگری لفظی ...

پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه میان ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله و نقش این عوامل در پش بینی پرخاشگری انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل 352 نفر(196 پسر و 156 دختر) از بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان مدارس دولتی شهر تهران، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید و پرسشنامه های شخصیتی نئو، سبک حل مسأله و پرخاشگری باس و پری اجرا گردید. داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری همبستگی بین متغیرها، رگرسیون چند متغیره و آزمون t مورد تجزیه و ...

مقدمه: امروزه خشونت و پرخاشگری به عنوان مشکل عمده ای است که آثار مخرب روانی و جسمانی آن در سطوح فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه باهدف بررسی وضعیت پرخاشگری فیزیکی و کلامی در بین کودکان سنین پیش دبستانی رفسنجان و ارتباط آن با سن، جنس، وضعیت اشتغال مادر، فقدان والدین، میزان تمایل به خشونت در بازی‌های رایانه ای و برنامه‌های تلویزیون ومدت زمان پرداختن به بازی‌های رایانه ای و تماشای تلویزیون انجام شده است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی می‌باشد ...

مقدمه: پرخاشگری همه ابعاد رشد وسلامت نوجوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رشد جسمی آنها را به‌علت ایجاد استرس وتنش فراوان مختل می‌کند. همچنین رشد ذهنی یا شناختی ویادگیری وپیشرفت تحصیلی آنان را کاهش می‌دهد. هدف: پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزشی خودکنترلی بر کاهش پرخاشگری دانش-آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بجنورد است. روش: روش مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. 32 نفر از دانش‌آموزان در دسترس که نمره آنها در آزمون پرخاشگری AGQ1992 بیشتر از دیگران و همچنین پرخاش ...

پژوهش به دنبال رابطه باورهای مذهبی با سلامت روان و میزان پرخاشگری در دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر شیراز بود. 210 نفر دانش‌آموز دختر، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی، انتخاب شدند و سپس داده‌ها به وسیله پرسشنامه‌های سلامت عمومی (GHQ- 28)، مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی (نویدی، 1376) و پرسشنامه پرخاشگری (AQ) (باس و پری 1992) جمع‌آوری و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین باورهای مذهبی و سلامت روان رابطه معناداری و ...