عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 290

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین مقاله پرخاشگری در کودکان با مروری بر انواع پرخاشگری (رفتارهای خودآزار اولیه و رفتارهای خودآزار ثانویه) ، نحوه تظاهر پرخاشگری ، علل به وجود آمدن پرخاشگری در کودک (علل ارثی و سرشتی و اجتماعی ، و همچنین عواملی چون ناکامی ، مشاهده دوستان و همسالان و تقلید از آنان ، نقش اولیای مدرسه ، و یادگیری از طریق تلویزیون) ، رابطه پرخاشگری با سن و جنس ، و روشهای پیشگیری و مقابله با پرخاشگری مورد بررسی قرار گرفته است . ...

به منظور بررسی اثر موسیقی غیرفعال و حرکات خودانگیخته در مهار پرخاشگری کودکان عقب‌مانده‌ ذهنی خفیف و مقایسه اثر موسیقی بین کودکان عقب مانده ذهنی خفیف، 40 دانش آموز دختر و پسر (از هر گروه 20 نفر) از پنج مدرسه استثنایی شهر کرج برگزیده شدند. این کودکان با آزمون‌های نگهداری ذهنی پیاژه (آزمون خمیر) و ریون رنگی (کودکان) از نظر هوشی همتا شدند در مرحله بعد به منظور تعیین میزان پرخاشگری تحت آزمون ناکامی روزنزوایک قرار گرفتند. آزمودنی‌ها به شیوه تصادفی به چهار گروه (دو گروه گواه و دو گر ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی در پرخاشگری نوجوانان بزهکار می باشد. این پژوهش از نوع آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان حاضر در کانون های اصلاح و تربیت شهر تبریز می باشد. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از نوجوانانی بود که در پرسشنامه پرخاشگری باس و پری نمرات بالایی کسب کردند که این 30 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 60 دقیقه ای در معرض آموزش حل مسئله اجتماعی قرار گرفت و پیش آزمون و پس آزمون ...

این پژوهش با هدف، مقایسه‌ی میزان مهارت‌های اجتماعی، اضطراب و پرخاشگری بین کودکان 12-7 ساله‌ی گروه آموزش موسیقی و گروه غیرموسیقی در شهر شیراز، صورت گرفته است. این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای و با مقایسه‌ی دو گروه 60 نفره انجام گرفت. ابتدا 4 مرکز موسیقی به صورت تصادفی از بین 43 مرکز انتخاب شد و سپس همه‌ی کلاس‌های موسیقی کودکان در این مراکز به صورت خوشه‌ای مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش مهارت‌های اجتماعی کودکان، از مقیاس مهارت‌های اجتماعی ماتسون (فرم کودکان) و برای سنجش ...

هدف از انجام این تحقیق مقایسه پرخاشگری ورزشکاران نوجوان و بزرگسال رشته‌های تیمی و انفرادی می‌باشد. بدین منظور4 تیم به تعداد 97 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردیدند. نمونه‌ها را کل اعضای تیم‌های منتخب رشته‌های گروهی (والیبال- فوتبال )و انفرادی (جودو- ووشو) تشکیل دادند.در این تحقیق از پرسشنامه پرخاشگری که به وسیله بردمیر در سال 1983 ساخته شده و دارای 30 پرسش است استفاده شد و در مقیاس 4 ارزشی از مخالفم تا کاملا موافقم اندازه گیری شدند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس پر ...

پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر الگوهای نمایشی (خشن ) بر پرخاشگری و عزت نفس دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر شیرا ز انجام شده است . روش تحقیق شبه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است . این پژوهش بر روی 30 دانش آموز پسردوره راهنمایی که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردیدند انجام شد . جهت ارزیابی آنان از پرسشنامه پرخاشگری باس وپری و عزت نفس رزنبرگ استفاده گردید . پس از اجرای پیش آزمون، طی 8 جلسه یک ساعت ونیم در هفته برای گروه آزمایش الگوی نمایشی ارائه و بعد از ...

درپژوهش حاضر پس از اشاره مختصر به گستره نظری مسئله مورد بررسی ، ( تعیین پرخاشگری نوجوانان برحسب مولفه های شخصیت و بررسی رابطه این مولفه ها و سطح پرخاشگری با مولفه های شخصیتی پدران و تاثیر شیوه درمانگری تنیدگی زدایی بر پرخاشگری ) هدفها و فرضیه های تحقیق و فرآیند روش شناختی پژوهش ، داده های بدست آمده دردو سطح توصیفی و تحلیلی ، مطالعه و تفسیر شده است . نتایج مبین سه نکته اساسی اند : 1 ) روش تعیین پرخاشگری نوجوانان بر حسب مولفه های شخصیتی واجد اعتبار است . 2 ) بین مولفه های شخص ...

یکی از معضلات بزرگ جامعه، خشم، پرخاشگری و خشونت است، نزاع، درگیریهای خیابانی، مجادله های لفظی در کنار تجاوز، قتل، زورگیری و ... بخش عمده ای از پرونده های قضایی و حوزه کاری نیروی انتظامی را به خود اختصاص داده و بار مالی فراوانی را بر جامعه تحمیل نموده است. شیوع هیجان خشم در میان زندانیان بسیار بالاتر از گروه های عادی جامعه است (بیکل و کامپبل 2002). این میزان در نوجوانان بسیار بیشتر از سایر گروه های سنی است (اوکانور، لاول و برون 2002). بسیاری از زندانیان به علت خشونت در بند ه ...

هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان مقطعراهنمایی بوده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر سوسنگرد می باشد. نمونه آماری را تعداد ۳۶دانش آموز تشکیل می داد که نمره آنها در اضطراب و پرخاشگری یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بوده و نمونه انتخاب شده بااستفاده از روش تصادفی به دو گروه آزمایش ( ۱۸ نفر) و گواه ( ۱۸ نفر) گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامهاضطراب بک و همکاران ( ...