عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای رقابتی امروز توانایی مدیریت پروژه در زمان بندی فعالیتها و کنترل پیشرفت پروژه درهزینه و زمان معین و ارائه رهنمودهای مؤثر برای رسیدن به اولویتهای رقابتی مانند تحویل به موقع و مشتری مداری بسیار با اهمیت می باشد.یکی از جدی ترین مشکلات موجود در پرت سنتی دشواری محاسبه دقیق زمان فعالیتها در آن می باشد. زمان انجام فعالیتها در شبکه های سنتی پرت معمولاٌ یا بصورت مقادیر قطعی بیان می شوند و یا بعنوان یک متغیر تصادفی از توزیع بتا و نرمال بدست می آیند که در هر صورت با عدم قطعیت ه ...

بیش از چهار دهه از تجربه اولین طرح های توسعه شهری در ایران می گذرد و طی این سال ها هر چه به دوران اخیر نزدیکتر می شویم، عدم تحقق و به اجرا نرسیدن این طرح ها و معضلات و مشکلات ناشی از عدم اجرای آنها بیشتر خودنمایی می کند و راه حلها و سازوکارهای اجرای طرح های توسعه شهری چه به لحاظ مفاهیم و روش ها و مبانی در تهیه و چه به لحاظ ابزارها و مکانیزم ها در اجرا، مورد توجه قرار می گیرد. تجارب گذشته جهان و به تبع آن، ایران ضرورت تغییر رویکرد برخورد با مسائل شهری را مطرح می نماید. در ای ...