عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلائینگ دراگون یکی از گروه پایه‌های پاکوتاه کننده در مرکبات است که در شرکت‌های متراکم که یکی از روش‌های عملکرد در واحد سطح میباشد مورد استفاده قرار می‌گیرد در این طرح برای پاسخ به نیاز باغداران از نظر فاصله کاشت رقم تامسون ناول روی پایه فائینگ 4 تیمار اصله کاشت 2x5 ,2x4 ,2x3 ,2x2 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و هر تیمار 9 درخت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ...

بمنظور بررسی اثر پتانسیل آب همراه با پتاسیم روی رشد درخت و خصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه سیتروملو و برآورد نیاز آبی و مرکبات و نیز افزایش راندمان آبیاری این طرح در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در جهار تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل به اجراء در خواهد آمد فاکتور آبیاری بر اساس پتانسیل آب و خاک با استفاده از تانسیومتر در چهار سطح (60، -40، -20 کیلو پاسکال و بدون آبیاری) می‌باشد فاکتور پتاسیم بر اساس سن درخت‌ها در چهار سطح (0, 50, 100, 150 gr) ضربدر سن ...

بمنظور دستیابی به مناسبترین ترکیب رقم تامسون ناول روی پایه‌های جدید در رابطه با بررسی کمی و کیفی طرح بصورت فاکتوریل بر مبنای کرت‌های خرد شده (Split Plot) با پنج تیمار ارتفاع محل پیوند به عنوان فاکتوریل اصلی (A) و پایه به عنوان فاکتور (B) در چهار تکرار و هر تیمار 3 نهال به مرحله اجرا در آمده است نتایج آماری کمی و کیفی از سال 1379 آغاز و با تجزیه واریانس مقایسه میانگین خواهد گرید. ...

بمنظور جلوگیری از خسارت برودت تشعشعی که اکثرا" در مناطق شمالی ایران پس از ریزش برف رخ میدهد و همچنین سرمای اتفاقی ، در ارتفاع 0-50cm از سطح زمین قدرت تخریبی بیشتری روی نسوج مرکبات دارد. طرح حاضر بصورت کرتهای خرد شده با 5 تیمار ارتفاع محل پیوند شامل 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 سانتی‌متر از طوقه (حد فاصل ریشه و ساقه) در 4 تکرار به اجراء درآمده است در هر تکرار 3 نهال پیوندی پرتقال تامسون ناول روی پایه‌های سیتروملو (دورگ بین پونسیروس و گریپ فروت ، پونسیروس تریفولیاتا و ترویرسیترنج (دو ...

بمنظور جلوگری از خسارات برودت تشعشعی که اکثرا در مناطق شمالی ایران پس از ریزش برف رخ می‌دهد و همچنین سرمای اتفاقی در ارتفاع 0-50 سانتیمتر از سطح زمین که قدرت تخریبی بیشتری روی نسوج مرکبات دارد، آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده با 5 تیمار ارتفاع محل پیوند از طوقه در 4 تکرار اجرا می‌شود هر تکرار دربرگیرنده سه نهال پیوندی پرتقال تامسون ناول روی پایه‌های سیترملو، یونسیروس تریفولیاتا و ترویرسیترنج خواهد بود که در مساحت حدود 7 هزار مترمربع با تعداد کامل 180 اصله نهال پیوندی ب ...

در این تحقیق اثرات تیمارهای مرکب قارچ کش، پوششهای پلی اتیلن و گرمادرمانی (Curing) بر روی عمر انباری پرتقال تامسون ناول مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بسته بندی پرتقال با پوشش پلی اتیلن به همراه گرمادرمانی برای کنترل پوسیدگی های پنی سیلیومی و به حداقل رساندن کاهش وزن میوه مفید است. پوشش پلی اتیلن به خوبی از کاهش وزن میوه ها جلوگیری نمود و گرمادرمانی به تنهائی سبب کاهش وزن میوه ها نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی گردید. میزان کل مواد جامد محلول (TSS) می ...

با توجه به اهمیت عناصر غذایی ازت و پتاسیم و آب آبیاری در تغذیه مرکبات جهت نیل به عملکرد بالا با کیفیت مطلوب این طرح بمنظور مطالعه اثرات عناصر ازت ، پتاسیم همراه با آب آبیاری روی خصوصیات کمی و کیفی میوه (عملکرد، اندازه، مقدار آب میوه، ضخامت پوست ، مواد جامد محلول TSS اسیدیته TA، ویتامین C و خاصیت انباری) درختان تامسون ناول و نیز برآورد میزان آب مورد نیاز این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در آزمایش کرتهای خرد شده شامل دو سطح رطوبت خاک در کرتهای اصلی و سه سطح ازت و سه سط ...

چون سالانه سطح زیرکشت پرتقال تامسون در منطقه ساری و مازندران روبه افزایش می‌باشد،لذا بررسی آفت فوق از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و اگر این آفت دراین باغات شیوع پیدا کند درآینده خطراتی را ایجاد خواهد نمود به همین دلیل در جهت شناسایی و ارزیابی آفت فوق باید گامهای اساسی برداشته شود. دراین طرح هدف شناسایی آفت این است که دقیقا" جنس و گونه آن مشخص شود و میزبانهای دیگر آفت پیدا شود و نیز مشخص شود. میزان خسارت آفت به پرتقال تامسون چقدراست و درنهایت برای مبارزه با این آفت چه اقدام ...

کودها بمنظور تکمیل ذخیره مواد غذائی خاک بکار رفته و استعمال آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم می‌تواند در جهت تسریع و باردهی گیاهان مفید واقع شده و در کمیت و کیفیت محصول اثر مطلوب داشته است و از طرفی مصرف این کودها از نقطه‌نظر (نوع ، کیفیت ، مقدار و زمان کوددهی و ...) بر روی ساختمان خاک عملا" یک مسئله زراعی روزمره بوده که بایستی با احتیاط و مطالعه صورت گیرد. لذا به علت عدم اطلاعات صحیح و دقیق از میزان نیازمندی رقم تامسون ناول به کودهای شیمیائی ...