عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تهیه دانش فنی تولید این ماده در داخل کشور برای ایجاد تکنولوژی داخلی و جلوگیری از ورود این ماده از خارج می باشد . بر اساس این پروژه ، ماده پربورات سدیم در مقیاس پایلوت تولید می شود . و تکنولوژی لازم جهت ارائه در بخش صنعت آماده و مهیا می شود این پروژه شامل 4 مرحله می باشد الف) جمع آوری اطلاعات و طراحی و انتخاب تجهیزات ب) ساخت ونصب تجهیزات ج) انجام آزمایشات تجربه و بهینه سازی پارامترها د) تدوین گزارش نهایی ...
نمایه ها:
تدوین | 
تولید | 
صنایع | 

در این مقاله ابتدا به خواص ، کاربرد ماده پربورات سدیم و روشهای مختلف تهیه پربورات سدیم پرداخته شده است و فرآیند تهیه این ماده از بوراکس و آب اکسیژنه در مقیاس نیمه صنعتی مورد آزمایش قرار گرفتهاست . نتایج حاصل از آزمایشات مانند مقدار پربورات بدست آمده، راندمان عمل، مقدار اکسیژن آزاد و توزیع دانه بندی ذرات بدست آمده ارائه شده است و با استفاده از روشهای آماری متوسط ذرات محاسبه گردیده است . نتایج نشان می دهد که با این روش و در مقیاس نیمه صنعتی می توان پربورات سدیم با کیفیت مطلوب و ...