عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت بررسی تاثیر تکنیک پرایمینگ در مولفه های جوانه زنی و صفات مورفولوژیکی گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور اجرا شد. فاکتور اول شامل 7 تیمار (KNO32% و KNO31% و KCl4% و KCl2% و PEG10% و PEG5% و آب مقطر به عنوان شاهد) و فاکتور دوم شامل سه زمان پرایمینگ ( 15 و 30 و 45 ساعت) بود. نتایج نشان داد بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار 10% PEG در طی 45 ساعت و بلندترین طول ساقه چه و ریشه چه در تیمار KCl 2% و 4% KCl در 45 ساعت مشاهده شد. سرعت جوانه زنی در ...

به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد اولیه دو رقم گندم نان با خصوصیات دیم (کراس البرز و سرداری) هشت آزمایش جداگانه در آزمایشگاه فیزیولوژی و مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی انجام گرفت. ابتدا شش ازمایش مجزا بر بذور ارقام یاد شده انجام گرفت در این آزمایش ها بذر ها با تیمارهای آب مقطر، نیترات پتاسیم (KNO3)، جیبرلیک اسید (GA3)، سیتوکنین (CK)، سالیسیلیک اسید(SA) و پلی اتیلن گلایکول 6000 (PEG) در غلظت های مختلف 50، 100، 150 و200 پی پ ...

پژوهش حاضر در سال 1391 در آزمایشگاه فیزیولوژی و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. بررسی اثر فاکتورهای آزمایش بر مولفه‌های جوانه‌زنی در 4 تکرار انجام شد. بذور چغندرقند(Beta vulgaris L.) رقم جلگه از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه گردید. تیمارهای آزمایشی نیز شامل پنج روش پرایمینگ] شاهد(بدون پرایمینگ)، هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ (پرایمینگ با (NaCl، پرایمینگ با سالسیلیک اسید و پرایمینگ با نانو اکس ...

به منظور ارزیابی اثرات روش های پرایمینگ بذر بر بهبود جذب عناصر غذایی جو (رقم آبیدر) در شرایط دیم، آزمایش مزرعه ای با 9 تیمار ( شامل شاهد بدون پرایمینگ و پرایمینگ آبی و پرایمینگ با 6000- PEG و 10% و 5 میلی مولار CaCl2 و 10 میلی مولار روی ، 50 میلی مولار فسفر ، 100 میلی مولار فسفر، 10 میلی مولار روی + 50 میلی مولار فسفر و 10 میلی مولار روی + 100 میلی مولار فسفر روی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه) در پائیز سال های 1385 و 1386 اجرا گردی ...
نمایه ها:

کلید واژه: فرسودگی بذر، پرایمینگ، جوانه‌زنی و استقرار، سورگوم چکیده: این پژوهش در سال 1392 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر وگلخانه‌ی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های محقق اردبیلی وزنجان به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. بذور سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor moench L.) رقم کیمیا از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه گردید. عامل‌های آزمایش شامل فرسودگی بذرها در دو سطح (شاهد و فرسوده به مدت شش روز)، انواع روش‌های پرایمینگ در پنج سطح(ش ...

شوری یکی از عوامل مهم کاهش‌دهنده رشد گیاهان در بسیاری از مناطق جهان است. وسعت خاک های شور ایران حدود 24 میلیون هکتار است که معادل 15 درصد از اراضی کشور می‌باشد. از آنجائیکه بخش‌های وسیعی از کشور ما دارای خاک‌های شور است و با توجه به تنوع گیاهان شورزی که قادر به زیست در چنین محیط‌هایی هستند شناسایی گیاهانی که در مرحله جوانه‌زنی از مقاومت بیشتری در برابر شوری برخوردارند حائز اهمیت می‌باشد. چالش‌های متعددی در جهت کاهش اثرات تنش شوری و خشکی به عنوان معضل جدی در اکثر کشورهای دنیا ...
نمایه ها:

امروزه کنترل تلفیقی علف های هرز به عنوان یک روش با قابلیت بالا در جهت افزایش پایداری محیط زیست و عملکرد گیاهان زراعی در سطح جهان معرفی گردیده است. در همین راستا آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1390 به صورت بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد دارای علف هرز(عدم وجین، عدم پرایمینگ و عدم کاربرد علف کش)، علف کش کامل(نیکوسولفورون 2 لیتر در هکتار از ماده تجاری) در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت، علف کش کاهش یافته(نیکوسولفورون 1 ...

به منظور بررسی اثرات پرامینگ بر سبز شدن و رشد اولیه دو رقم گنده دیم در شرایط اقلیمی خرم آباد، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل رقم ( رقم کوهدشت و رقم زاگرس) و پرایمینگ (بدون پرایمینگ (شاهد)ف هیدروپرامینگ، اسید سالیسیلیک 69 میلی گرم بر لیتر + ایندول بوتریک اسید 10 میلی گرم بر لیتر، اسید سالیسیلیک 69 میلی گرم بر لیتر)بودند. نتایج ازمایش نشان داد مه هیدروپرایمینگ بیشترین اثر مثبت رابر درصد س ...

شوری را میتوان یکی از مهم ترین تنش های محیطی به حساب آورد .امروزه روش های پیش تیمار بذر به عنوان عامل بهبود دهنده جوانه زنی و استقرار گیاه پیشنهاد میشود. از طرفی شوری می تواند بر چرخه تقسیم سلولی در گیاه اثر کرده و مانع رویش دانه گردد. با این هدف تحقیق حاضر تاثیر پرایمینگ بذر و غلظت های مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص های رشد در سال ۱۳۹۳ در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت بصورت ۲ آزمایش انجام گرفت، که آزمایش اول به تعداد پنج تیمار شاهد، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار با سه تکرار ...