عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله روش عددی برای محاسبه میدان حاصل از پراش چندگانه رو به جلو از روی تعداد زیادی نیم صفحه جاذب موازی با ارتفاعها و فواصل نامساوی را عرضه می‌نماید. فواصل بین تیم صفحه‌ها بسیار بزرگتر از طول موج فرض می‌گردند. هدف از این بررسی پیش‌بینی انتشار بزرگ سلولی سیگنالهای UHF در محیطهای شهری است و نیم صفحه‌های مذکور بمنظور ساده نمودن تحلیل، ردیفهای موازی ساختمانها را تقریب می‌زنند. روش ارائه شده که بر پایه مدل والفیش - برتونی قرار داشته و در آن محدودیتی بر ارتفاع نسبی و فواصل بین ن ...