عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش طرح حاضر، در دو بخش تنظیم گردیده است که بخش اول آن در ابتدا به جنبه‌های گوناگون برنامه‌ریزی، اعم از چارچوبهء برنامه‌ریزی، فرآیند برنامه‌ریزی در ارتباط با ظرفیت پذیرش دانشجو، ضرورت برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی در ایران و انواع برنامه‌ریزی، شامل برنامه‌ریزی بلندمدت ، میان مدت و کوتاه‌مدت می‌پردازد. سپس به چگونگی مدل ظرفیت پذیرش دانشجو و ساخت و ارزیابی این مدل توجه می‌کند. بخش دوم گزارش ، به بررسی و تشریح فاز دوم طرح، یعنی تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی در ...

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات از طریق برنامه‌ریزی بلندمدت می‌توانند نقش استانداردهای آموزش مناطق خود را ایفا کنند و از طریق نیازسنجی و آینده‌نگری، تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در استانهای تحت پوشش خود فراهم آورند و زمینهء مبادلات علمی، پژوهشی و تجربی بین استانهای همجوار رامهیا سازند و از این طریق، نقشی آگاهانه، حیاتی و بنیادی در تدوین طراحی استراتژیها و برنامه‌های بلندمدت توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور داشته باشند. گزارش موجود طرح پیشنهادی برنامهء دوم ...

دوره‌های آموزش عالی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به اختصار "دوره‌های معادل" نامیده می‌شوند، بخشی از آموزش عالی کشور است که از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اجرا گذارده می‌شوند. در راستای شناخت و دریافت اطلاعات از این متغیر برنامه‌ریزی آموزش عالی، پژوهنده طرحی پژوهشی پیشنهاد کرد که در شورای طرحهای پژوهشی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تصویب و پس از یک سال پژوهش سرانجام مرحلهء اول آن در اوایل سال 1372 به پای ...