عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از دیدگاه کلی شهر را از لحاظ کالبدی می‌توان همچون ترکیبی از حجم‌های ساختمانی و فضاهای باز تلقی کرد. آنچه که به عنوان سیمای شهر می‌شناسیم در حجم‌های ساختمانی تجسم می‌یابد و فضاهای باز هم عرصه‌های عمومی و نیمه عمومی شهر هستند. موضوع فضاهای ساخته شده در شهر از جمله مباحث پرجاذبه‌ای است که اهمیت آن به جهت رابطه‌ای است که با ساخت اجتماعی، تولید کیفیت انسانی– عاطفی در جامعه، بیان زندگی فعال مردم، فعالیت سیاسی، زندگی سالم شهری و مانند آن دارد. اما از آنجا که عمدتا شناخت، تحلیل و تول ...

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تجربیات والدین از مشارکت در اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است.جامعه آماری شامل کلیه والدین دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تبریز می باشد. بنابراین براساس روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه سازمان یافته با16تن از والدین دانش آموزان دوره ابتدایی در مورد تجربیاتشان از مشارکت صورت گرفته است.در این پژوهش جهت دستیابی به اعتبار سوالات از نظرات اساتید صاحب نظر استفاده شد و برای حصول اطمی ...

عمومی ترین روش پدیدارشناسی برای بررسی خواص واپاشیهای ضعیف مزونهای سنگین، روش فاکتوری کردن می باشد که در اینجا برای واپاشیهای هادرونی دوجسمی مزونD به کار می رود. در این پایان نامه ما به بررسی واپاشی (D0->K0a0(1260 با استفاده از روشهای فاکتوری کردن ساده و فاکتوری کردن QCD می پردازیم. از آنجایی که از تجزیه و تحلیل داده ها مبنی بر روش هندسی، نابودی ضعیف در واپاشیهای افسون کاملا قابل ملاحظه شناخته شده است، بنابراین ما سهمهای نابودی ضعیف را در مدلی وابسته به روش فاکتوری کردن QCD ...

هدف رساله « پدیدارشناسی سنت روشنفکری در ایران: از آغاز تا عصر روشنفکری»، بررسی شرایط امکان روشنفکری در ایران است.در تصور متعارف بر پژوهش های انجام شده در حوزه تجدد و روشنفکری، نگرش گسست محور سلطه دارد.در تصور گسست محور از کیفیت ظهور روشنفکری، پدیدار روشنفکری امری وارداتی و تقلیدی می باشد که حاصل گسست از گذشته و عالم قدیم است.این گسست نه از طریق نقادی میراث فکری و اندیشه‌ای قدما، بلکه رخدادی غیرانتقادی و حاصل اشتیاق نخبگان عصر قاجار به مصرف دستاوردهای فکری مدرنیته بدون در نظرد ...

هگل در کتاب پدیدارشناسی روح می‌کوشد تا صور مختلفی را ترسیم نماید که روح در طی تاریخ اختیار کرده است. به باور وی هر مرحله ضرورتا از دل مرحله‌ی پیش از خود پدید می‌آید. بررسی سیر تکوین روح، از یک سو به دلیل ارتباطش با پیشرفت و تکامل آگاهی سوژه، نوعی معرفت‌شناسی است؛ و از سوی دیگر، به واسطه‌ی ایده‌ی "جهان روحانی" و در نظر گرفتن روح به منزله‌ی پلی میان ذهنیت سوژه و عینیت ابژه، شکلی از هستی‌شناسی به شمار می‌رود. ویژگی برجسته‌ی پدیدارشناسی در این است که این دو حوزه‌ی مختلف از معرفت ...

با ورود به قرن 21 و گسترش شهرنشینی، روند ساخت وسازهای حوزه‌های مسکونی در شهرها به مراتب شاهد رشد چشمگیری می‌باشد. سودآوری فعالیت در بخش ساخت وساز حوزۀ مسکونی، در شهرهای ایران سبب شده‌است تا شاخص‌ها و معیارهای کیفی محیط زندگی در طراحی مجموعه‌های مسکونی نادیده انگاشته و نتیجه حاصل از آن عاری‌شدن محیط‌های مسکونی از هویت و حس مکان برای ساکنان‌شان باشد. در این میان، نظریات گوناگونی در زمینه حس مکان، عوامل مؤثر و معیارهای سنجش آن از سوی صاحبنظران ارائه شده-است که پدیدارشناسی مکان ...

پایان‌نامه‌ی حاضر پژوهشی است هم بنیادین در باب پدیدارشناسی مصرف که به مباحث، مسائل و مفاهیم نظری درباره‌ی مصرف، شهر و زندگی روزمره و نقش پدیدارشناسی در این فضای نظری می‌پردازد و هم کاربردی که می‌کوشد با استفاده از دستگاه مفهومی و چارچوب روش‌شناختی حاصل از آن مباحث بنیادین، به تحقیقی کیفی و متناسب با رهیافت‌های مطالعات فرهنگی درباره‌ی مصرف در زندگی روزمره‌ی شهری در تهران با تکیه بر مصاحبه و مشاهده‌ی درگیرانه و همدلانه‌ی مستقیم بپردازد. در این پایان‌نامه محوری‌ترین مبحث فرهنگی ...
نمایه ها:
مصرف | 

منظر شهری مبین اولین سطح تماس انسان و پدیده شهر است و بخش قابل توجهی از عواطف و احساسات فرد را نسبت به شهر شکل می دهد. از آنجا که بخش اعظم توجه متخصصین شهری بر کیفیات کالبدی شهر می باشد، مسأله اصلی این پژوهش شناخت میزان نقش این عوامل در ادراک مردم از فضا بوده و در این جهت به دنبال شناخت تجربه زندگی مردم در شهر است. جهت شناسایی عناصر فیزیکی منظر شهری از دیدگاه متخصصین با مطالعات موردی، دسته بندی ارائه شده در یک پژوهش که بر اساس قضاوت گروهی طراحان صورت گرفته بود، با تعدیل پذیر ...

چکیده مطالعهی نقاشی‌های سپهری با رویکردهای فلسفی هستی‌شناسانه، جهت ایجاد درک عمیق‌تر و گشودن معناهای تازه و همچنین یافتن فاکتورهایی که به آن‌ها ارزش و اعتبار هنری می‌بخشد، مهم و ضروری بنظر می‌رسد. هدف اصلی این پژوهش، تفسیر وجوه اعتبار بخشی به آثار نقاشی سهراب سپهری بر اساس پدیدارشناسی هرمنوتیکی هنر هایدگر و هدف دیگرش، بررسی چگونگی غلبه بر زیبایی شناسی مدرن در در این آثار است. در راستای اهداف ذکر شده، پژوهش حاضر حول پاسخگویی به دو پرسش پیشرو شکل می‌گیرد: 1.تفسیر وجوه اعتباربخش ...