عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر بمنظور بررسی و مقایسه میزان اضطراب در نوجوانان مقطع سوم متوسطه شهرستان قائمشهر با پدران دارای الگوهای ارتباطی مختلف با فرزندان انجام گرفت . فرض اساسی در این پژوهش آن است که بین میزان اضطراب نوجوانان با پدران دارای الگوهای ارتباطی مختلف تفاوت معنی‌دار وجود دارد. الگوهای ارتباطی پدران که دراین پژوهش مورد توجه قرار گرفت عبارتند از پدران دمکرات ، پدران مستبد، پدران بی‌تفاوت و الگوهای ترکیبی از آنها. نمونه مورد پژوهش با روش تصادفی خوشه‌ای از بین دبیرستانهای دولتی پسرانه ...

در این تحقیق تاثیر سطح دانش پدران و مادران بر موفقیت تحصیلی یک گروه 139 نفری (73 دختر و 66 پسر) از دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدائی مدارس شیراز که بطور تصادفی انتخاب گردیدند بررسی شد. تاثیر هوش ، شغل والدین، موقعیت اجتماعی، تعداد اعضاء خانواده دانش‌آموز بر موفقیت علمی او بطور نسبی مورد کنترل قرار گرفت . نتیجه تحقیق نشان داد که تحصیل پدران و مادران بر موفقیت تحصیلی فرزندانشان تاثیر دارد: بدین معنی هرچه سطح تحصیل والدین بالاتر باشد، موفقیت تحصیلی کودکان افزونتر است ، و سطح دانش ما ...
نمایه ها:
تحصیل | 
پدران | 

بر پایه‌ی نگره‌های سازایی‌گری در زمینه‌ی پرورش، چنان‌چه روش‌های به کارگرفته‌شده از سوی پدران و مادران در کرداکرد با کودکانشان که شـیوه‌های پرورش‌یاری‌ی آنان را برمی‌سازند، سازا(کارآمد) نباشند می‌توانند زمینه‌سـاز نارسایی‌های پرورشی و دشواری‌هایی در فرایند بالنده‌گی‌ی فرد و جامعه شوند. هدف این پژوهش زمینه‌سازی برای بهبود شیوه‌های پرورش‌یاری از راه شناسایی‌ی چندوچون سازایی (کارآمدی) در شیوه‌های به کارگرفته‌شده از سوی دو گروه از پدران و مادران بوده است. در این راستا، پرسه‌هایی ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
معتاد | 
روان | 
سلامت | 
پدران | 
مقایس | 
سلامت | 
معتاد | 
غ | 
وضعیت | 
 
چکیده ندارد.

درطی پنج سال گذشته 17 موردکودک معتاد به تریاک به بیمارستان کودکان شهرآزادآورده شده اند که درهیچک علت مراجعه اعتیاد نبوده بلکه بخاطر کسالتهای دیگربوده است و تشخیص اعتیاد هنگام مصاحبه باوالدین ویامواقع مراجعات مکرر اطرافیان ورفتار مشکوک آنان که شیئی راپنهانی به خورد بچه میداده اند،داده شده است .ازاین عده 13 نفر پسر وچهارنفر دختربوده اند.میانگین سن آنان 17 ماه (از 2 ماه تا 6 سال) میانگین سن مادران 27 سال (از 18 تا 45 سال) وپدران 40 سال 27( تا 60 سال) بوده است .فقط سه نفر ازاین ع ...

دراین مطالعه ،درنظراست که رابطه بین پاره ای ازعوامل (ازطرف مادر-جنین -محیط) و کمخونی نوزاد مطالعه شده درروابط زیر مشخص گردد-1. رابطه بین سن مادر ووزن موقع تولد-2. رابطه بین کیفیت مراقبتهای دوران بارداری ووزن موقع تولد نوزاد-3.رابطه بین دفعات حاملگی ووزن موقع تولد نوزاد-4. رابطه وضع اقتصادی واجتماعی و وزن موقع تولد نوزاد-5. رابطه میزان سواد ووزن موقع تولد نوزاد-6. رابطه میزان سواد پدر ووزن موقع تولد نوزاد-7. رابطه استعمال دخانیات درمادر و وزن موقع تولد نوزاد.همچنین ازآمار جمع‌ ...

توجه به وضعیت تحصیلی فرزندان شاهد یکی از وظایف عمده آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهد یکی از عوامل بارز در تاثیر موفقیتهای تحصیلی دانش‌آموزان شاهد فقدان پدر می‌باشد که هرچند که کاستیهای عاطفی امری جبران‌ناپذیر به نظر می‌رسد ولی فرض محقق بر آن است که با به کارگیری شیوه‌های پدر مددی توسط مربیان و نزدیکان دانش‌آموز شاید بتوان گوشه‌ای از این کاستیها را جبران نمود در این تحقیق از سئوالات استاندارد شده هوش به عنوان پیش آزمون و سئوالات استاندارد سازگاری اجتماعی به عنوان آزمون استفاده می ...