عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تهیه جداول و نمودارهای توزیع مدت پخش برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف این طرح را تشکیل داده است . ...

این تحقیق‌ازتعداد 200 نفرافراد از 15 سال به بالا ساکن تهران انجام شده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که پخش مستقیم برنامه آغازبرداری ازماهواره بااستقبال زیاد روبرو بوده ودرصد تماشاگران این رویداد درحدود پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی بوده است . ...

هدف طرح فوق دستیابی به نظرات مردم پیرامون زمان مناسب پخش برنامه های صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد.دراین طرح نظرات مردم به تفکیک بزرگسالان و کودکان و نوجوانان درخصوص برنامه های رادیو وتلویزیون موردبررسی قرارگرفته وبه صورت جداول مختلف ارائه شده است . ...

این طرح باهدف تعیین مناسب ترین ساعت پخش و پربیننده ترین ساعات تماشای تلویزیون اجراگردیده و نتایج حاصل حاکی ازآنست که ساعت 20/30 الی 22 مناسب ترین ساعات تماشای تلویزیون ازنظرمردم می باشد.خانم های خانه دار ساعات 10الی 11 صبح را مناسب ترین ساعت پخش برای تلویزیون درصبح‌ها دانسته اند. ...

این گزارش ترجمه فصولی ازکتاب قدرت متقاعدکنندگی وسائل ارتباط جمعی وخبرمی باشد که دوموضوع رادربرمی گیرد: -1بخش نظری درمورد عینیت خبر،گزارش ،عکس ،انتخاب کلمات ،سرفصلها،گفتار وبالاخره حذف تعدیل خبر -2 نشان دادن این مسئله که علی رغم آزادی مورد ادعا درمطبوعات ورادیو وتلویزیون چگونه گردانندگان این موسسات با تکیه پرعوامل مختلف ازجمله مسئله زمانی پرتاخیر پخش یک مطلب ویاعدم پخش آن درروند جذب ودفع مطالب دخل و تصرف می کند. ...

چکیده ندارد.

هدف طرح فوق تعیین مناسب ترین ساعات گوش دادن به رادیو وازنظر مردم درهریک ازبخش ها درفصل پائیز وهمچنین تعیین مناسب ترین ساعات تماشای تلویزیون ازنظرمردم در فصل پائیز می باشد.نتایج حاصله پاسخ مردم تهران رادراین خصوص به تفکیک روزهای عادی وجمعه به تفکیک زن و مردارائه می دهد. ...

این نظرخواهی از 1744 نفر افراد15 سال به بالای ساکن تهران به عمل‌آمده ونتایج زیر آن است .مناسب ترین ساعات گوش دادن به رادیو دربخش دوم بین ساعات 9-11 صبح ودربخش سوم ساعتها 20-23 می باشد،مناسب ترین ساعت دیدن ساعت 10-12 صبح و 18-20 بعد از ظهراست . ...

این طرح بمنظورتعیین مناسبترین ساعات گوش دادن به رادیو وتماشای تلویزیون درفصل زمستان انجام شده است نتایج نشان می دهد که ساعت 12 تا 6 روزهای جمعه 11 تا 9 روز های عادی مناسبترین ساعات گوش دادن به رادیو می باشد و همچنین نتایج نشان می دهد که ساعات 22 تا20 روزهای عادی 17 تا 15 روزهای جمعه مناسبترین ساعات برای تماشای تلویزیون بوده است . ...