عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه‌ی مدلسازی تغذیه پتانسیل سالانه (حاصله از بارش) در منطقه نیمه‌خشک کوهپایه‌ای با شرایط خاک بایر می‌باشد. برای این منظور به جهت بررسی پتانسیل تغذیه، چهارچوبهای مفهوم بیلان آب و مدلسازی شبیه‌سازی بکار گرفته شده‌اند. تبخیر واقعی (Ea) با بکارگیری روشهای مکمل (CR) از قبیل CRAE، AA و GG و همچنین هشت روش تبخیر-تعرق پتانسیل همراه با روش گیاه مضاعف، تخمین زده شد. توانایی مدلها با بکارگیری داده‌های لایسیمتری مربوط به سالهای 2012-2011 و 2013-2012 مورد ارزیابی قرا ...

در اين مطالعه از نظريه اختلال تعديل يافته تقارنی(SAPT) برای محاسبه سطح انرژی پتانسيل ديمرHe-F2 استفاده شده است. محاسبات نيمه تجربي با مجموعه پايه cc-pVQZ-F12 انجام شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دادند که در حالت خطی انرژی کمينه در طول پيوند Å1/412 برای F2 و فاصله Å3/50 بين اتم He و مرکز جرم F2 برابر meV 5/04- است. اين در حالي است که, در حالت T شکل انرژی کمينه در طول پيوند Å 1/412 برای F2 و فاصله Å 3/1 بين اتم He و مرکز جرم F2 برابر meV 3/60- است. برای بدست آوردن نماي ...

سیستمهای ضبط پتانسیل فعالیت عصبی به سرعت در حال توسعه هستند. یکی از بلوک های مهم در این سیستم ها، آشکارساز پتانسیل فعالیت می باشد. آشکار ساز های پتانسیل فعالیت رایج عموماً توسط کاربر کنترل می شود. حذف کاربر سیستمهای ضبط عصبی از موارد مورد توجه در توسعه این سیستم ها است. یکی از راه حل های مورد استفاده برای خودکار کردن آشکار ساز پتانسیل فعالیت، استفاده از ویژگیهای آماری سیگنال عصبی است. در این تحقیق دو مدار جهت آشکارساز خودکار پتانسیل فعالیت پیشنهاد و پیاده سازی شده است. مدار ا ...

میدان مارون در جنوب فروافتادگی دزفول شمالی و در امتداد تاقدیس های آغاجاری و رامین قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی سازند پابده در میدان مارون با استفاده از انطباق داده های علوم ژئوشیمی آلی و چینه نگاری سکانسی می باشد. بدین منظور سعی بر آن شد تا علاوه بر استفاده از نتایج آنالیزهای ژئوشیمیایی (پیرولیز راک‌ایول و GCMS)، به منظور کاهش هزینه ها و افزایش داده های دردسترس، از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و ΔLogR نیز جهت سنجش میزان ماده آلی کل (TOC) از طر ...

شناخت پتانسیل نوکلئون- نوکلئون ، نوکلئون-هسته و هسته- هسته از اهداف اصلی فیزیک هسته ای نظری است و در این رابطه تحقیقات گسترده و فراوانی صورت گرفته است. بدیهی است برای شناخت نیروی هسته ای همواره باید از روشها و ابزارهای مناسب استفاده نمود. در این تحقیق عوامل اصلی در برهم کنش نوکلئون– نوکلئون و پارامترهای لازم معرفی شده و سعی می گردد آنها را با استفاده از کدهای شبیه سازی هسته ای با نتایج دیگران مطابقت داد و بهینه نمود. ما در اینجا با استفاده از سابروتین مربوط به پتانسیل هسته ا ...

یکی از راه های عمده هدررفت آب در مناطق خشک ایران مرکزی، تبخیر‌و‌تعرق است. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق شامل تمام شهرستان های استان یزد به جزء شهرستان خاتم است. این منطقه براساس طبقه بندی سیلیانینف در 3 اقلیم فراخشک، خشک و نیمه خشک خفیف قرار می گیرد. خشکی بیش از حد این مناطق باعث تشدید تبخیر‌و‌تعرق و نیز تهی شدن آب در دسترس سطح زمین و منابع زیرزمینی شده است. آنالیز مولفه های موثر بر تبخیر‌و‌تعرق پتانسیل و برآورد توزیع مکانی آن، برای مدیریت صحیح منابع آب در این مناطق بسیار مه ...

تعیین پتانسیل روانگرایی در اثر زلزله یک مسئله پیچیده در مهندسی ژئوتکنیک است که فاکتورهای زیادی از قبیل پارامترهای خاک و خصوصیات زلزله را شامل می شود. از آنجائی که در زمینه تحقیقات علمی منابع مالی محدود بوده و از طرفی جهت تعیین روانگرایی در هر نقطه امکان حفر گمانه به دلیل هزینه بالای آن وجود ندارد، امروزه مهندسین رو به روشهائی آورده اند تا با استفاده از اطلاعات موجود و مناسب، کاستن از هزینه ها را دنبال نمایند. یکی از این ابزارها شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. در این تحقیق، از ...

قبلا پتانسیل کوارک-پادکوارک در نظریه ریسمان مطالعه شده است. دراین تحقیق نشان می دهیم که با در نظر گرفتن نوسانات حول وضعیت ایستا می توان جملات موهومی برای پتانسیل به دست آورد، چنین جملاتی در مطالعات اختلالیQCD هم ظاهر می شوند پس ترازهای انرژی تیز نخواهند بود و دارای پهنا می باشند که با عنوان پهنای دمایی شناخته می شوند. هدف در پایان نامه مطالعه پهنای دمایی کوارکونیوم ها با استفاده از دوگانی AdS/CFTاست. پهنای دمایی قبلا در نظریه ابر تقارن یانگ میلز محاسبه شده است و نتایج به ...

در سال 2004 گرافن ( گرافیت دو بعدی ) توسط دو فیزیکدان به نامهای آندره گایم و کنستانتین نووسلف در آزمایشگاه فیزیک دانشگاه منچستر تولید شد. حامل‌های بار در گرافن و در نزدیکی نقاط دیراک دارای طیفی خطی بوده و رفتاری نسبیتی را از خود بروز میدهند ، همین امر سبب شده است که از آن زمان تا کنون گرافن به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد و تحقیقات فراوانی بر روی این نانو صفحه کربنی انجام شود. استقبال فراوان پژوهشگران عرصه نانو در مطالعه بر روی گرافن ، ما را بر آن داشت که در این دانشنام ...