عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 220

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت زیاد خاک‌های لسی در کشاورزی بیشتر از جنبه توزیع اندازه ذرات در آن‌ها و مینرالوژی کانی‌های تشکیل‌دهنده این ذرات می‌باشد. لس‌ها حاوی سیلت زیادی هستند و عموما کانی‌های از نوع میکا که حاوی پتاسیم زیادی هستند در لس‌ها یافت می‌شوند. میزان پتاسیم آزاد شده از این ذرات (سیلت و رس) در تغذیه گیاه اهمیت پیدا می‌کند به طوری‌که آگاهی از میزان پتاسیم که توسط این کانی‌ها آزاد می‌شود می‌تواند ما را در مدیریت کودی این خاک‌ها یاری دهد. به این منظور تحقیق حاضر جهت تعیین نقش توزیع اندازه ذر ...

این مطالعه جهت شناسایی منشأ و تکامل کانی‌های رسی و وضعیت پتاسیم خاک شامل شکل‌های مختلف پتاسیم، آزادسازی و تثبیت آن در خاک‌های استان فارس در جنوب ایران صورت گرفت. بر اساس نقشه‌های خاک، 56 سری خاک انتخاب شده و پروفیل‌های شاهد حفر گردیدند. سپس خاک‌ها بر اساس راهنمای نقشه‌برداری خاک (Soil Survey Staff, 1993) و کلید تاکسونومی خاک (Soil Survey Staff, 2006) تشریح و طبقه‌بندی گردیدند. افق‌های مختلف خاک و همچنین افق‌های 20-0 سانتی‌متر و 40-20 سانتی‌متر نمونه‌برداری شده و برای آزمایش‌ ...

پتاسیم یکی از عناصر ضروری و پرمصرف برای گیاهان و جانوران و همچنین یک جزء اصلی از چندین کانی خاک است. مقدار جذب پتاسیم توسط گیاه از جذب هر عنصر غذایی دیگری به غیر از نیتروژن بیشتر بوده و در بعضی از گیاهان حتی از جذب نیتروژن نیز بیشتر می‌باشد. با وجود اینکه نقش کلیدی پتاسیم در گیاهان زراعی به اثبات رسیده، اما کمبود این عنصر در اراضی کشاورزی به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. یکی از دلایل این امر، ناکافی بودن اطلاعات مورد نیاز در رابطه با پتاسیم میباشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغی ...

پتاسیم (K) یکی از عناصر ضروری برای گیاهان است. ارزیابی روابط کمیت (Q) و شدت (I) در خاک‌های کشاورزی مختلف برای استفاده مناسب از کود پتاسیم مهم است. با این اطلاعات می‌توان از آلودگی و آبشویی پتاسیم در محیط جلوگیری کرد. یون‌های پتاسیم موجود در محلول و کمپلکس تبادلی برای گیاه قابل استفاده می‌باشند. آبشویی پتاسیم از خاک ها تحت تأثیر نوع آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در کودهای شیمیایی و تیمارهای آلی اضافه شده به خاک می‌باشد. . این تحقیق جهت به دست آوردن اشکال پتاسیم و پارامترهای کمیت ...

با توجه به کمبود پژوهش‌ها در زمینه تاثیر انواع تمرینات مقاومتی، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بالاتنه، پائین تنه و ترکیب آنها بر سطوح سدیم، پتاسیم و اسیداوریکخون و ادرار زنان جوان فعال بود. بدین منظور30زن جوان فعال، به طور تصادفی به سه گروه تمرین بالاتنه (سن 02/3±50/24 سال و شاخص توده بدنی 30/0±75/23کیلوگرم بر متر مربع بدن)، تمرین پائین تنه(سن 60/2±90/25 سال و شاخص توده بدنی 91/0±15/23 کیلوگرم بر متر مربع بدن) و ترکیب تمرین بالاتنه و پائین تنه(سن 90/1±50/ ...

پتاسیم (K+) که یک عنصر درشت مغذی ضروری است فراوان‌ترین کاتیون در گیاهان عالی به شمار می‌آید. این عنصر غذایی نقشی ضروری برای فعالسازی آنزیم‌ها، سنتز پروتئین‌ها و فتوسنتز بازی می‌کند. تحقیق حاضر در راستای بررسی کاربرد کودهای فسفره با بنیان‌های آمونیوم، کلسیم و پتاسیم و تاثیر آن‌ها بر جذب پتاسیم توسط گندم زمستانه دیم (رقم زاگرس) انجام پذیرفت. لذا جهت انتخاب مناسب ترین کود فسفاته در یک خاک لسی با محدودیت پتاسیم قابل استفاده گیاه، این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 ت ...

کانی‌های میکایی گرمادیده با اسامی تجاری متفاوت از جمله ورمیکولیت، در تهیه بستر کشت گیاهان گلخانه‌ای استفاده می-شوند. اعمال گرما بر کانی‌ها می‌تواند با تغییر ساختار آن‌ها، آزادسازی عناصر و از جمله پتاسیم را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حرارت بر آزادسازی پتاسیم از میکاهای دی و تری‌اکتاهدرال در شرایط بدون کشت (عصاره‌گیری آزمایشگاهی) و زیر کشت (گلخانه‌ای) انجام شد. ذرات دو کانی موسکویت و فلوگوپیت با قطر کمتر از 60 میکرون به مدت 5 ساعت در دماهای 100 تا 900 درج ...

تأمین عناصر غذایی بر رشد گیاهان تاثیر زیادی دارد. یکی از این عناصر غذایی پتاسیم می‌باشد که جذب آن در اکثر گیاهان زراعی خیلی بیشتر از فسفر و ممکن است برابر یا بیشتر از جذب ازت باشد. مطاله حاضر با هدف پهنه‌بندی پتاسیم کل و قابل جذب در خاک‌های سطحی بخشی از اراضی شهرستان فریدن اصفهان صورت گرفت. در این مطالعه عوامل موثر بر تغییرات مکانی پتاسیم کل و قابل جذب از قبیل نوع ماده مادری، کاربری اراضی و توپوگرافی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رابطه بین پتاسیم کل و قابل جذب خاک با برخی از و ...

تغذیه مناسب یکی از بهترین راههای افزایش عملکرد در گیاهان ،به خصوص گیاهان دارویی میباشد. اهمیت تغذیه در استفاده از کود مناسب در فرم خاص ،زمان کودهی به موقع ومقدار لازم است.گل راعی متعلق به خانواده Clusiaceae ،دومین گیاه دارویی پر مصرف در درمان افسردگی در سراسر جهان میباشد.در تحقیق حاضر تیمارهای مورد استفاده شامل ،دو نوع کود مختلف ،آلی (اسید هیومیک مایع)و غیر آلی (سولفات پتاسیم) بوده که به طور همزمان در فواصل زمانی ومقدار متفاوت به این گیاه داده شد.K2SO4 فرم رایج پتاسیم در دزها ...