عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 475

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی توازن پتاسیم در اراضی زراعی زیر کاشت گندم آبی استان کهگیلویه و بویر احمد و همچنین مقایسه میزان پتاسیم و تغییرات آن در دومنطقه سردسیری و گرمسیری استان که دارای تفاوت فاحش آب و هوایی هستند، بر اساس فامیلهای غالب خاک، تعداد 20 مزرعه درمنطقه گرمسیر و تعداد 23 مزرعه هزار متر مربعی در منطقه سردسیر انتخاب و از هر کدام از آنها نمونه مرکب خاک تهیه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها تعیین گردید. پس از برداشت محصول و به فواصل زمین هر 15 روز یکبار پس از آن، از مزارع، نمونه خاک ب ...

بررسی نسبت کمیت به شدت پتاسیم و رابطه آن با بعضی از خصوصیات خاک در دو ایستگاه تحقیقاتی طرق مشهد و فیض‌آباد نیشابور و ده مزرعه آزمایشی چغندرقند در شهرهای قوچان ، مشهد ، تربت‌حیدریه ، فریمان و نیشابور در استان خراسان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . مطالعه نشان می‌دهد که پتاسیم در لبه‌ها و سطوح کانیهای رسی قرار دارد. پرتوگیری با اشعه ایکس نشان داد که کانیهای غالب نمونه‌های مورد مطالعه از کانیهای پتاسیم دار ، ایلایت و اسمکتایت تشکیل گردیده‌اند. پتاسیم قابل جذب اندازه‌گیری شده به ...

به منظور بررسی اثرات اصلی و برهمکنش کادمیم و پتاسیم بر سرعت رشد، سطح برگ پرچم و کل گیاه گندم آزمایشی گلخانه‌ای در یک خاک آهکی منطقه کرج در سال زراعی 1377 انجام شد. در آزمایش فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در هر تیمار با چهار سطح کادمیم (صفر، 2/5، 5 و 10 میلی‌گرم در کیلوگرم به صورت کلرور کادمیم) و سه سطح پتاسیم (صفر، 50 و 100 میلی‌گرم در کیلوگرم به صورت سولفات پتاسیم) به گلدانها اضافه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد سرعت رشد، سطح برگ و میزان نسبی آب برگ در گند ...

به منظور بررسی توازن پتاسیم در مزارع گندم و بررسی نیاز گندم به کود پتاسه و انجام توصیه کودی پتاسیم، 30 مزرعه گندم از تعدادی آبادی در شهرستان آباده انتخاب و در دو مرحله از خاک قبل از کشت و بعد از برداشت از عمق صفر الی 30 سانتیمتری خاک نمونه‌برداری مرکب انجام شد. پتاسیم قابل جذب خاک (پتاسیم تبادلی و محلول) در هر دو مرحله با استفاده از عصاره‌گیر استات‌آمونیوم نرمال اندازه‌گیری و تغییرات پتاسیم قبل از کشت و بعد از برداشت محاسبه شد. از طرف دیگر، برای محاسبه پتاسیم برداشتی به وسیله ...
نمایه ها:
گندم | 
خاک | 

بلوع زودرس فولیکولی بر اثر هورمون‌های گنادوتروپین در موش نابالغ بوسیله برخی از محققان مورد بررسی قرار گرفته است . در بعضی از این پژوهشها، اتصال هورمونهای LH و FSH روی غشاء سلول هدف ، مطالعه شده است و در برخی دیگر، اضافه شدن مقدار آدنوزین مونوفسفات حلقوی در تخمدان نشان داده شده است ، و بالاخره بعضی دیگر از محققان، اثر تزریق گنادوتروپین سرم خون مادیان باردار PMSG (Pregnant mare serum gonadotrphin) را در موشهای نابالغ بررسی کرده و نشان داده‌اند که چنین تزریقی پس از سه روز باعث ت ...

به منظور بررسی اثر دو کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، کیفیت دانه و همچنین میزان بازیافت و کارایی نیتروژن و پتاسیم در برنج هیبرید رقم بهار 1، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور رشت، انجام شد. محلولپاشی نیتروژن (پنج درصد نیتروژن خالص) و پتاسیم (سه درصد اکسید پتاسیم) در مراحل مختلف پیش از گلدهی (حداکثر پنجه زنی، آبستنی و در هر دو مرحله) به عنوان تیمارهای آزمایشی در نظر گرفته شد. پاشش آب خالص به عنوان تیمار شاهد ...

با توجه به کمبود پژوهش‌ها در زمینه تاثیر انواع تمرینات مقاومتی، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بالاتنه، پائین تنه و ترکیب آنها بر سطوح سدیم، پتاسیم و اسیداوریکخون و ادرار زنان جوان فعال بود. بدین منظور30زن جوان فعال، به طور تصادفی به سه گروه تمرین بالاتنه (سن 02/3±50/24 سال و شاخص توده بدنی 30/0±75/23کیلوگرم بر متر مربع بدن)، تمرین پائین تنه(سن 60/2±90/25 سال و شاخص توده بدنی 91/0±15/23 کیلوگرم بر متر مربع بدن) و ترکیب تمرین بالاتنه و پائین تنه(سن 90/1±50/ ...

مصرف عناصر غذایی متعادل و مکمل در خاک در کشت گیاهانی مثل عدس که غنی از پروتئین برای تغذیه انسان می باشد ضرورت دارد. در این مورد، در سال زراعی 1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل (آلاروق)، تحقیقی با سه فاکتور کودی (NPK)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار پیاده گردید. برای صفات تعداد شاخه اولیه، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد بیولوژیک مشخص شد که اثر اصلی نیتروژن ( 25 N و 50 N ) فسفر (100 P )، پتاسیم (50 k)، ترکیبات کودی (100 p 50 N)، (50 p 50 N) رو ...

تاثیر مصرف پتاسیم و منیزیوم بر عملکرد و صفات گیاهی گلرنگ رقم گلدشت طی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مطالعه گردید. فاکتورها شامل سه سطح پتاسیم (صفر، 60 و 120 کیلوگرم در هکتار به صورت فسفات پتاسیم) و سه سطح منیزیم (صفر، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار به صورت سولفات منیزیم) بودند. حداکثر ماده خشک کل (850/5 و 854/7 گرم ماده خشک در مترمربع) با دریافت 1300 روز- درجه رشد با حد ...