عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بین گروههای مهاجر که از از خاورمیانه به ایالات متحده آمده‌اند، ایرانیان از بزرگترین و بلندمرتبه‌ترین گروه‌های خارجی محسوب می‌شوند. مهاجرت ایرانیان به آمریکا بین سالهای 1950 تا 1986 میلادی و به دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب تقسیم می‌شود. مهاجرت ابتدا با بهبود وضعیت اقتصادی ایران آغاز شد و فقدان موسسات آموزشی سطح بالا انگیزه قوی تحصیل در خارج از کشور را ایجاد می‌نمود. از سال 1977 تا 1973 دانشجویان سهم اساسی را در این مهاجرت داشته‌اند. نزدیک به نیمی از ایرا ...

امروزه با امکانات زیادی که به وسیله اوقات فراغت به وجود می آید نقش کار در زندگی جای خود را به اوقات فراغت می دهد و اوقات فراغت به پدیده اصلی زندگی انسان تبدیل شده است. بی گمان عوامل گوناگونی بر اوقات فراغت تاثیر می گذارند. هدف این تحقیق شناسایی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان بر چگونگی گذران اوقات فراغت در بین آنان می باشد زیرا با شناخت نوع فراغت می توان برنامه ریزی منظم و منطقی در جهت بارورتر نمودن اوقات فراغت و دور کردن افراد جامعه از آسیب های اجتماعی دست یافت. اص ...

موضوع این تحقیق و هدف آن یافتن پاسخ به سئوالات زیر بود -1 آیا دانشجویان مراکز تربیت معلم با رضایت و علاقمندی رشته تحصیلی خود را برای احراز شغل معلمی انتخاب کرده‌اند -2 گذراندن دوره آموزشی در مراکز تربیت معلم چه تاثیری در علاقمند نمودن دانشجویان به شغل معلمی دارد. -3 دانشجویان مراکز تربیت معلم، بیشتر از چه گروههای اجتماعی هستند. -4 دانشجویان مراکز تربیت معلم از نظر عملی در چه سطحی می‌باشند. برای تحقیق این اهداف ، پرسشنامه‌ای با 70 سئوال و 5 گزینه‌ای تهیه شد و در میان 470 نفر ا ...

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی دانش آموزان بر جهت گیری ارزشی آنها می باشد. این تحقیق به شیوه پیمایش انجام شده و داده ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 600 نفری از دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر شیراز جمع آوری شده است. در این تحقیق از نظریات کوهن و انگلهارت جهت تبیین جهت گیری ارزشی استفاده شده است. لازم به ذکر است که جهت گیری ارزشی به دو بعد جهت گیری ارزشی باز برای تغییر و جهتگیری ارزشی محافظه کارانه تقسیم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاخصهای پا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی پایگاه اقتصادی – اجتماعی (SES) افراد شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی و تأثیر سرمایه فرهنگی و اقتصادی افراد در انتخاب نوع معینی از فعالیت ورزشی می‌باشد. در این پژوهش برای آگاهی از درک انتخاب نوع فعالیت ورزشی افراد از نظریه بوردیو استفاده کرده‌ایم. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است، و حجم نمونه در این پژوهش 254 نفر از افراد شرکت‌کننده در پارک-ها و استادیوم‌های شهر رشت بودند، که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان م ...

بحث رهبری شیعه یکی از مسائل بسیار مهمی است که پس از رحلت امام حسن عسکری (ع) در میان شیعیان به صورت یک بحران در آمد ؛ به طوری که در مدت زمانی پس از رحلت ایشان حدود بیست فرقه شکل گرفت . اما در دوران غیبت صغری عده ای از افرادی که در ابتدا و افراد برجسته ائمه عسکریین (ع) بودند ، پس از مدتی فعالیت «مدعی رهبری شیعه » شدند . دغدغه ی اصلی پژوهش این است که سهم پایگاه های انگیزشی سیاسی ، اقتصادی و دینی – مذهبی را در ادعای مدعیان رهبری شیعه در دوران غیبت صغری بسنجد . این پژوهش با ر ...

عدم تناسب در ابعاد پایگاه و یا ناسازگاری پایگاهی از مفاهیمی در حوزه قشربندی است که همراه با فرآیند فردگرایی، تفکیک و تمایز و تحرک اجتماعی در جوامع جدید مطرح شده است.این مفهوم عمدتا از طریق نظریاتی که به نیانهای چندگانه نابرابری اجتماعی و مدلهای چند بعدی قشربندی و سلسله مراتبی بودن الیه های اجتماعی معتقدند، به جامعه شناسی پیوند می خورد و نشانگر رتبه های نابرابر و گاه متناقض در ابعاد سلسله مراتب اجتماع و یا مقیاس های گوناگون موقعیت اجتماعی می باشد.در سنت مطالعات ناسازگاری پایگا ...

در این پایان‌نامه هدف بررسی و مقایسه وضعیت اقتصادی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و هم‌رتبگان آنها در خارج از دانشگاه است . نمونه‌گیری از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها با استفاده از روش طبقه‌بندی متناسب با اندازه و نمونه‌گیری از هم‌رتبگاه آنها در خارج از دانشگاهها از روش همگروهی تصنعی استخراج شده است . جهت تحلیل داده‌ها، مدل رگرسیونی چند گانه چند متغیره برای تعیین متغیرهای موثر بر هزینه تحصیل فرزندان، هزینه دارو ودرمان، هزینه تغذیه، هزینه پوشاک ، هزینه خدمات فرهنگی، هزینه تفریح، هزینه ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تفاوتهای بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر رشت در استفاده از رسانه های ارتباطی به انجام رسیده است . برای دست یافتن به این هدف از چارچوب نظری استفاده گردیده ، که محور اصلی آن را نظریه های نسل تاریخی کارل مانهایم و نظریه استفاده و بهره مندی تشکیل داده اند . این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی انجام گردیده است ، حجم نمونه نیز380 نفر از ساکنین شهر رشت که 200 نفر ، جوانان 15 تا 29 ساله و 180 نفر را بزرگسالان 45 تا 59 ساله تشکیل می دهند که بر طبق شیوه ...