عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

“پایگاه اطلاعاتی فهرست مندرجات جاری“ یکی از فعالیتهای آگاهی رسانی جاری است که توسط مرکز اطلاعرسانی وخدمات علمی جهاد و براساس اطلاعات صفحه فهرست مندرجات بیش از 500 عنوان نشریه ادواری هسته در زمینه‌های کشاورزی, دامپروری, جنگل و مرتع, آب و خاک و آبخیزداری, مهندسی, زیستشناسی و... انجام میگردد. اطلاعات موجود در صفحه مندرجات هر نشریه پویش (Scan) میشود و با استفاده از سیستم تشخیص نوری کاراکترها (OCR) پردازش میگردد. محصول آماده علاوه بر کپی بر روی دیسکت, از طریق شبکه بی بی اس نیز در ...

هدف اصلی از این پژوهش ، تعیین تاثیر تخصص موضوعی جستجوگران مراکز اطلاع‌رسانی بر نتایج بازیابی کامپیوتری از پایگاههای اطلاعاتی است . روش پژوهش ، نیمه‌تجربی وابزار گردآوری، مشاهده و پرسشنامه بوده است . جامعه پژوهش از 15 جستجوگر متخصص موضوعی و 15 جستجوگر غیرمتخصص موضوعی که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز ویژگی‌های فردی تقریبا" یکسان و همگن بودند، تشکیل شده است . برای انجام دادن پژوهش ، پژوهشگر پس از شناسایی و تماس مقدماتی با 320 کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی در شهر تهران، ...

گسترش روز افزون شبکه‌های اطلاعاتی و افزایش بی‌رویه حجم اطلاعات در دسترس در منابع متعدد توزیع شده، لزوم توسعه تکنیکهایی کارآ برای مدیریت و بازیابی هوشمند اطلاعات را بیش از پیش مطرح کرده است . عاملهای هوشمند، موجودیتهایی نرم‌افزای هستند که برای مقابله با این مشکل در چند سال اخیرا ارائه شده‌اند. در پروژه حاضر، یک محیط چند عامله مرکب از تعدادی عامل هوشمند با وظایف و ساختارهای متفاوت برای عرضه و بازیابی اطلاعات از منابع اطلاعاتی توزیع شده طراحی و پیاده‌سازی گردیده است . یک مدل آما ...

پژوهش حاضر با هدف نشان دادن توان عملی پایگاه مقالات تمام متن فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در تکمیل مجموعه مقالات فارسی موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی، انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، مجلات علمی – پژوهشی فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلات علمی – پژوهشی فارسی موجود در دانشگاه فردوسی و مجموعه ادواریهای الکترونیکی علمی – پژوهشی فارسی پایگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است که بین سالهای 1386 – 1382 و در چهار حوزه موضوعی علوم، علوم ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
1999 | 

پژوهش حاضر بررسی چگونگی سیاست گذاری و به کار گیری زبان نمایه سازی در32 پایگاه اطلاعاتی طراحی شده توسط13 مرکز اطلاع رسانی شهر تهران پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، و کار روی تک تک پایگاه های اطلاعاتی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد از مجموع پایگاه های بررسی،19 پایگاه اطلاعاتی از زبان کنترل شده،7 پایگاه نیز از زبان طبیعی، و6 پایگاه نیز از ترکیبی از زبان طبیعی و کنترل شده استفاده می کنند. نمایه سازی4 پایگاه ...