عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 202

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصحابه پیامبر نقش مهمی را در دوران نبوت پیامبر«ص» ایفا می کردند . به طور طبیعی صحابه از پایگاه اجتماعی - اقتصادی متفاوتی برخوردار بودند. انصار از قبیلۀ اوس و خزرج بودند که در خارج از یثرب با اسلام آشنا شدند و تعدادی از صحابه آنان به اسلام گرویده و با پیامبر«ص» بیعت کردند. بیعت کنندگان عقبه هرکدام به طایفه ای تعلق داشته و دارای جایگاه اجتماعی – اقتصادی ویژه بودند. در این پژوهش با استفاده از روش های کمّی و به کمک نرم افزارهای کامپیوتری به سنجش صحابه پایگاه آنها پرداخته ش ...

امروزه با امکانات زیادی که به وسیله اوقات فراغت به وجود می آید نقش کار در زندگی جای خود را به اوقات فراغت می دهد و اوقات فراغت به پدیده اصلی زندگی انسان تبدیل شده است. بی گمان عوامل گوناگونی بر اوقات فراغت تاثیر می گذارند. هدف این تحقیق شناسایی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان بر چگونگی گذران اوقات فراغت در بین آنان می باشد زیرا با شناخت نوع فراغت می توان برنامه ریزی منظم و منطقی در جهت بارورتر نمودن اوقات فراغت و دور کردن افراد جامعه از آسیب های اجتماعی دست یافت. اص ...

پژوهش حاضر با در نظر داشتن ضرورت و اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی به عنوان یک مسأله اجتماعی در میان شهروندان دزفولی، با بهره‌گیری از یک چارچوب نظری تلفیقی برای تدوین الگوی نظری آغازین، موضوع را مورد مطالعه قرار داده و فرضیه‌هایی چند را به آزمون نهاد. اهداف این پژوهش، بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی، و سنجش همبستگی آن با متغیرهای زمینه‌ای سن و جنس و ده متغیر مستقل به منظور تعیین میزان اثرگذاری هر یک از آن‌ها بر بی‌تفاوتی اجتماعی بود. پیمایش بر ...

امنیت یکی از نیاز های اساسی جامعه محسوب می شود که بدون آن هیچ یک از نیازهای فردی و اجتماعی به طور کامل قابلیت ارضا پیدا نمی کنند.در سالهای اخیرمسئله امنیت از جایگاه قابل توجهی در عرصه علوم اجتماعی برخوردار شده است.مسئله اصلی این تحقیق نیز سنجش رابطه بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان است که در چهار بعد مالی،جانی،فکری و جمعی بررسی می شود. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ای است که پس از تکمیل آنها به توصیف و تجزیه تحلیل یافته ها پرداخته و د ...

چكيده مفهوم شهروندي به دليل ماهيت پويايش، منطق مساوات گرايانه اش و ناظر بودنش بر يك سري از حقوق و تعهدات ملازم با آن در جهت فراهم نمودن زمينه و بستر مناسب براي توسعه پايدار و همه جانبه مورد توجه قرار گرفته است. تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان پايبندي به تعهدات شهروندي در ميان شهروندان مناطق 2، 6و18 شهر تهران انجام شد. متغير وابسته كه به عنوان مساله اصلي تحقيق در نظر گرفته شده بود توصيف تعهدات شهروندي شهروندان تهراني بود كه در چهار بعد مشاركت جويي، رعايت قوانين و مقررات، رعاي ...

پژوهش حاضر به « بررسی جامعه شناختی پارامترهای ذهنی- فرهنگی زمینه ساز توسعه در منطقه اورامانات شهرستان پاوه » پرداخته است . در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارت از کلیه ساکنان شهرها وروستاهای منطقه اورامانات می‌باشد در این پژوهش از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید و 378 نفر از ساکنان شهرها و روستاهای منطقه اورامانات با استفاده از فرمول کوکران بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از پرسش نامه براساس ماهیت متغییر ها وبنا به ضرورت کار ...

پایان نامه حاضر، پژوهشی است در زمینه بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی با تاکید بر حمایت اجتماعی که با روش توصیفی از نوع مقایسه علی انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق را دو گروه از افراد تشکیل می دهند:گروه اول افرادی هستند که اقدام به خودکشی کرده اند و واحدهای تحلیل از نظر این ویژگی مشترکند که خودکشی ناموفق صورت گرفته و این افراد برای نجات به بیمارستان آورده شده اند.گروه دوم افرادی هستند که با لحاظ همگن بودن متغیرهایی همچون تحصیلات، پایگاه اجتماعی و... با گروه اول، به روش ...

هدف کلی این تحقیق، بررسی متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی اثرگذار بر میزان باروری زنان دارای همسر(49-15) ساله شهرستان اشنویه می باشد. با استفاده از روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه، 400 زن ازدواج کرده دارای همسر 49-15 ساله واقع در شهرستان اشنویه با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای طبقه‌ای مورد سوال قرار گرفتند. متغیرهای جمعیتی مورد استفاده برای تبیین باروری شهرستان اشنویه عبارتند از: سن زن در اولین فرزندآوری، سن زن دراولین ازدواج، قومیت، استفاده از وسایل تنظیم خانواده و من ...

امروزه تمایل به سفر و تفریح از اصلی ترین نیاز های بشری بشمار می رود، که در قالب فعالیت های گردشگری نمود پیدا می کند. میزان این علاقه مندی به گردشگری در همه کشورها یکسان نیست. بسیاری از کشورهای جهان به صنعت و فعالیت جهانگردی به گونه ای می نگرند که ما به صنعت نفت می نگریم. ولذا سیاست ها ،راهبرد ها و برنامه ریزی جهت فعالیت های گردشگری از چالش های مهم فکری جامعه علوم انسانی است ؛ بدین سبب مورد توجه رشته های مختلف علمی قرار گرفته است. اما پرسشی که در این حوزه قابل اعتنا می نمای ...