عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا پایگاه اقتصادی - اجتماعی و سیاسی می تواند در تبیین خشونت سیاسی موثر باشد . همچنین این تحقیق به دنبال یافتن متغیرهای تاثیرگذار پایگاه اجتماعی - اقتصادی و سیاسی بر پتانسیل خشونت سیاسی می باشد. ...

تحقیق حاضر تاثیر تهدید به تنبیه خفیف را در مقایسه با تهدید به تنبیه شدید در ایجاد نگرش منفی و کنترل اقدام به تقلب بر روی نمونه‌ای از آزمودنیهای پسر سال سوم راهنمایی در 3 سطح پایگاه اجتماعی- اقتصادی مرفه و نیمه مرفه و غیرمرفه در شعر اهواز مورد بررسی قرار داده است . نتایج نشان دادند که تهدید به تنبیه خفیف در ایجاد نگرش منفی نسبت به تقلب موثرتر از تهدید به تنبیه شدید است صرف‌نظر از اینکه تغییر نگرش بلافاصله پس از اعمال این گونه تهدید انجام گرفته باشد و یا مدتی بعد از این که این ...

این رساله، تحقیقی در مورد تاثیر زمینه‌های اقتصادی - اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه دبیرستانهای شیراز در سال تحصیلی 1371-72 بر گرایشات شغلی آنها می‌باشد. تعداد 534 نفر از دانش‌آموزان با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای از چهار ناحیه آموزشی شیراز انتخاب شدند. در این تحقیق عمدتا ویژگیهای مشاغل مرجح دانش‌آموزان و رابطه آن با زمینه‌های اقتصادی - اجتماعی و موفقیت تحصیلی آنها مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان داد که بین پایگاه ...

چکیده ندارد.

دراین رساله رابطه بعضی از متغیرهای موجود در خانواده و مدرسه، با مشارکت دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم، در فعالیت‌های دبیرستانهای شیراز در سال تحصیلی 1371-72 بررسی شده است از چهار ناحیه آموزش و پرورش این شهر به نسبت دانش‌آموزان هر ناحیه، در مجموع تعداد (572) نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید، که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه به مجموعه‌ای از سئوالات درباره مشارکت در فعالیت‌های مختلف پاسخ دادند. نتایج نشان داد بیش از هشتاد درصد در فعالیت‌های مختلف مدرسه مشارکت ...

هدف از این مطالعه تحلیل برخی رفتارهای باروری و وضعیت اقتصادی و اجتماعی بر درد مفاصل زنان در سن 40-69 سال با استفاده از مدلهای عمومی خطی (لجیت و لگ خطی) میباشد. نمونه مورد بررسی با استفاده از مدلهای عمومی خطی (لجیت و لگ خطی) میباشد. نمونه مورد بررسی درکل ایران و از طرح بررسی سلامت و بیماری است که توسط معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اسفند ماه 1369 به مورد اجرا گذاشته شده‌است . کل نمونه 4252 نفر زن در سن 40-69 سال را شامل میشود. متغیرهای مورد بررسی سن، محل س ...

در این مطالعه از 4062 زن در سنین 40-69، 2141 زن به درد پشت و کمر مبتلا بوده‌اند. که میزان شیوع آن 7ˆ52 درصد میباشد. متغیر شکل ظاهری پشت و کمر (فرم دفورمیتی آن) با 38ˆ64 درصد بیشترین و متغیر تحصیلات (دیپلم و بالاتر) با 67ˆ26 درصد کمترین میزان شیوع ابتلا به درد پشت و کمر را نسبت به سایر متغیرها نشان دادند. هدف مطالعه، تحلیل تاثیر برخی رفتارهای باروری و وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان بر درد پشت و کمر است . عوامل مخاطره‌یی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، سن، شکل ظاهری پشت ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی - اجتماعی دانشجویان دانشگاه شیراز بر نگرش آنان نسبت به مشارکت سیاسی زنان است . این تحقیق به روش پیمایشی جهت سنجش نگرش صورت گرفته و در سنجش نگرش از طیف لیکرت استفاده شده است . داده‌ها به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 575 نفری از دانشجویان در پاییز سال 1373 گردآوری شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیات به دو شیوه تجزیه و تحلیل دو متغیره و چند متغیره انجام شده و نتایج تحقیق بدین شرح بوده است : در تجزیه و تحلیل دو متغیره، متغیرهای جن ...

حجم نمونه این پژوهش 304 دانش‌آموز پسر سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز بود که از سه ناحیه آموزش و پرورش شهرستان(شش مدرسه و از هر مدرسه نیز یک کلاس) به طور تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های اضطراب امتحان، عزت‌نفس ، اضطراب عمومی، پرسشنامه، پایگاه اجتماعی - اقتصادی، پرسشنامه انتظارات و معدل نمره‌های دانش‌آموزان در سال تحصیلی 73-74 به عنوان عملکرد تحصیلی، استفاده شد. با استفاده از تحلیل عوامل، مقیاس کوتاه 32 ماده‌ای ساخته شد، که از ضرایب پایایی و اعتبار رضایت‌بخ ...