عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه با امکانات زیادی که به وسیله اوقات فراغت به وجود می آید نقش کار در زندگی جای خود را به اوقات فراغت می دهد و اوقات فراغت به پدیده اصلی زندگی انسان تبدیل شده است. بی گمان عوامل گوناگونی بر اوقات فراغت تاثیر می گذارند. هدف این تحقیق شناسایی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان بر چگونگی گذران اوقات فراغت در بین آنان می باشد زیرا با شناخت نوع فراغت می توان برنامه ریزی منظم و منطقی در جهت بارورتر نمودن اوقات فراغت و دور کردن افراد جامعه از آسیب های اجتماعی دست یافت. اص ...

امنیت یکی از نیاز های اساسی جامعه محسوب می شود که بدون آن هیچ یک از نیازهای فردی و اجتماعی به طور کامل قابلیت ارضا پیدا نمی کنند.در سالهای اخیرمسئله امنیت از جایگاه قابل توجهی در عرصه علوم اجتماعی برخوردار شده است.مسئله اصلی این تحقیق نیز سنجش رابطه بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان است که در چهار بعد مالی،جانی،فکری و جمعی بررسی می شود. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ای است که پس از تکمیل آنها به توصیف و تجزیه تحلیل یافته ها پرداخته و د ...