عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زندگی اجتماعی زنان در تاریخ اسلام دارای فراز ونشیب های فراوانی بوده است، زن پیش از ظهور اسلام در مناطق مختلف جهان بویژه شبه جزیره عربستان وضعیت رقّت بار و اسفناکی داشت و گاه از کمترین حقوق فردی و اجتماعی خود محروم بود اما با ظهور اسلام در عصر نبوی به دنبال آن با اجرای احکام و قوانین الهی این قشر از افراد جامعه انسانی علاوه برحقوق فردی، از حقوق اجتماعی نیز برخوردار شدند بدین ترتیب زنان رفته رفته دارای پایگاه اجتماعی شدند اما در عصر خلفا این روند رو به کاهش بود و دچار انحراف شد ...

امروزه با امکانات زیادی که به وسیله اوقات فراغت به وجود می آید نقش کار در زندگی جای خود را به اوقات فراغت می دهد و اوقات فراغت به پدیده اصلی زندگی انسان تبدیل شده است. بی گمان عوامل گوناگونی بر اوقات فراغت تاثیر می گذارند. هدف این تحقیق شناسایی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان بر چگونگی گذران اوقات فراغت در بین آنان می باشد زیرا با شناخت نوع فراغت می توان برنامه ریزی منظم و منطقی در جهت بارورتر نمودن اوقات فراغت و دور کردن افراد جامعه از آسیب های اجتماعی دست یافت. اص ...

این پژوهش برای یافتن عوامل اجتماعی موثر در طلاق در منطقه‏ی 5 شهر تهران، با بهره گرفتن از ترکیب نظریه‏های یادگیری اجتماعی ساترلند و نظریه‏ی فمینیستی در چارچوب نظری، با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شد. مدل نظری بر اساس متغیرهای اصلی پژوهش که قدرت تصمیم‏گیری، پایگاه اجتماعی، میزان روابط اجتماعی، تعداد سال‏های زندگی مشترک، وضعیت اقتصادی، آشنایی پیش از ازدواج، تاثیر رسانه و سن ازدواج بود، طراحی شد. به همین منظور از افرادی که در پاییز سال 1393 به دادگاه‏ منطقه‏ی 5 ...

پایان نامه حاضر، پژوهشی است در زمینه بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی با تاکید بر حمایت اجتماعی که با روش توصیفی از نوع مقایسه علی انجام شده است.جامعه آماری این تحقیق را دو گروه از افراد تشکیل می دهند:گروه اول افرادی هستند که اقدام به خودکشی کرده اند و واحدهای تحلیل از نظر این ویژگی مشترکند که خودکشی ناموفق صورت گرفته و این افراد برای نجات به بیمارستان آورده شده اند.گروه دوم افرادی هستند که با لحاظ همگن بودن متغیرهایی همچون تحصیلات، پایگاه اجتماعی و... با گروه اول، به روش ...

این پژوهش به منظوربررسی تاثیرآموزش مهارت اجتماعی برپایگاه اجتماعی وسازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان ابتدایی شهرتهران انجام شده است. بدین منظور 80 نفرازدانش آموزان دوره ابتدایی باروش نمونه گیری دردسترس ،به طورتصادفی دردوگروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. روش پژوهش ازنوع شبه آزمایشی ،براساس طرح پیش آزمون – پس آزمون است .ازپرسشنامه سازگاری رفتاری راتر( شامل سازگاری اجتماعی وسازگاری عاطفی) ،که چهارعامل رفتارنارسایی توجه – فزون کنشی ،رفتاراضطرابی ،مهارت های ارتباط باهمسالان ورفت ...

این تحقیق با عنوان بررسی عوامل جمعیتی و اجتماعی موثر بر رفتار مسافران در متروی تهران در سال 1392 می باشد. از میان مجموع نظریه ها و دیدگاه های بررسی شده برای تدوین چارچوب نظری وفرضیات از نظریه های یادگیری اجتماعی باندورا، نظریه کنش موجه آیزن و فیش باین، نظریه رضایت اجتماعی فریدینبرگ، نظریه کنترل اجتماعی و نظریه کنش اجتماعی پارسنز استفاده شد. روش پژوهش در این مطالعه پیمایش بوده و اطلاعات لازم به وسیله ابزار پرسشنامه از میان شهروندان تهران جمع آوری شد.حجم نمونه بر اساس فرمول ک ...

در این بررسی موضوع‌های زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد: الف - خصوصیات فردی پرستاران بمنظور شناخت دقیق‌تر جامعه مورد مطالعه. ب - تعیین پایگاه اجتماعی خانواده پرستاران. ج- مشخص کردن عوامل موثر در انتخاب و استعفاء در حرفه پرستاری. د- مشخص کردن موقعیت ، مسایل و بررسی چگونگی ارتباطات پرستار در بیمارستان، خانواده و اجتماع. ...

در این تحقیق در جستجوی بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی ومحل سکونت خانواده بر هویت جنسیتی در بین پسران جوان هستیم بررسی مفهوم هویت جنسیتی بر اساس طرحواره جنسی بم وبارویکردی سازه گرایانه چارچوب اصلی این تحقیق را شکل می دهد. از دیدگاه سازه گرایان ساخت اجتماعی وفرهنگی جامعه هویت جنسیتی افراد را شکل می دهد.پایگاه اقتصادی- اجتماعی نیز به عنوان یک ساخت،برسازنده هویت های جنسیتی متناسب با آن ساخت است.خانواده به عنوان عامل اصلی فرایند جامعه پذیری کودک تأثیر زیادی بر شکل گیری هویت جن ...

پژوهش حاضر با هدف " بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی موثر بر بزهکاری نوجوانان پسر شهر اهواز" انجام گردید. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد و جمعیت آماری این تحقیق را نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز سنین 13 تا 18 سال تشکیل می دهند، که تعداد آنها 60 نفر بوده و به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که، متغیرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، میزان نظارت والدین، وابستگی به والدین، محرومیت نسبی، بی قدرتی، بی هنجاری ، عزت نفس واحساس ...