عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ایرانیان از دیرترین روزگار به اصول اخلاقی معتقد بوده و بنا به دستور پیامبر باستانی خود از اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک پیروی می کردند و حتی با غیر ایرانی رفتار با عدل و انصاف داشتند، بدیهی است با زنان هم بر مبنای این اصول به عدل و انصاف رفتار می کردند.از آثاری که طی حفاری های شوش پیدا شده و نیز تحقیقاتی که از روی قراین تاریخی و اسناد و سنگهای منقوش معمول است که زن به صورت ربه النوع مجسم و مورد ستایش قرار می گرفته و از لحاظ اجتماعی هم مقامی ارجمند داشته است. بنا به اعتقاد ایر ...

زندگی اجتماعی زنان در تاریخ اسلام دارای فراز ونشیب های فراوانی بوده است، زن پیش از ظهور اسلام در مناطق مختلف جهان بویژه شبه جزیره عربستان وضعیت رقّت بار و اسفناکی داشت و گاه از کمترین حقوق فردی و اجتماعی خود محروم بود اما با ظهور اسلام در عصر نبوی به دنبال آن با اجرای احکام و قوانین الهی این قشر از افراد جامعه انسانی علاوه برحقوق فردی، از حقوق اجتماعی نیز برخوردار شدند بدین ترتیب زنان رفته رفته دارای پایگاه اجتماعی شدند اما در عصر خلفا این روند رو به کاهش بود و دچار انحراف شد ...

امروزه با امکانات زیادی که به وسیله اوقات فراغت به وجود می آید نقش کار در زندگی جای خود را به اوقات فراغت می دهد و اوقات فراغت به پدیده اصلی زندگی انسان تبدیل شده است. بی گمان عوامل گوناگونی بر اوقات فراغت تاثیر می گذارند. هدف این تحقیق شناسایی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان بر چگونگی گذران اوقات فراغت در بین آنان می باشد زیرا با شناخت نوع فراغت می توان برنامه ریزی منظم و منطقی در جهت بارورتر نمودن اوقات فراغت و دور کردن افراد جامعه از آسیب های اجتماعی دست یافت. اص ...

مطالعه و تحقیق درباره‌‎ی منشأ و پایگاه اجتماعی نخبگان و نقش آن در تصمیم‌گیری سیاسی از اساسی‌ترین تحقیقات در حوزه جامعه‌شناسی ‌سیاسی است. پایگاه اجتماعی نشان‌دهنده موقعیت و جایگاه فرد در جامعه است؛ با مطالعه شغل فرد، شغل پدر، منابع درآمد، سن، سطح تحصیلات و ... می‌توان به پایگاه اجتماعی هر فرد پی برد. از دیدگاه جامعه‌شناسی ‌سیاسی مجموعه‌ی این معیارها که از آن تحت عنوان پایگاه ‌اجتماعی نام برده می‌شود، در تصمیم‌گیری راهبردی نخبگان سیاسی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، فرآیند تصمیم ...

پژوهش «پایگاه اجتماعی زن در خانواده» با عنایت به مقایسه رویکرد اسلام و فمینیسم، به بررسی و تحلیل جایگاهی که به لحاظ اجتماعی زنان در خانواده و به دنبال آن در جامعه اشغال می‌کنند می‌پردازد و با توصیفی از وضعیت گذشته و کنونی آنان و ظلم‌ها و ستم‌هایی که در طول تاریخ بر آن‌ها روا شده، در صدد بررسی علل ظهور جنبش‌های جدید در زمینه دفاع از حقوق زنان می‌باشد، این‌که این جنبش‌های نوظهور و فعالیت‌های آن‌ها در چه زمینه‌هایی صورت گرفته و چه دستاوردها و پیامدهایی را برای زنان، خانواده و جا ...

در سالهای اخیر ناسازگاری زوجین افزایش یافته و به تبع آن تحقیقات اجتماعی نیز برای شناخت و تحلیل عوامل ناسازگاری، گسترده شده است، بدین منظور که از طریق تبیین ناسازگاری‌ها راه حلی برای کنترل و جلوگیری از آسیب‌های آن بدست آید. در همین راستا پژوهش حاضر نیز با هدف تبیین عوامل اجتماعی اختلافات زنان مراجعه کننده به دادگاه به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ایجاد اختلافات خانوادگی پرداخته است. در این تحقیق، برای تبیین این عوامل از تئوری همسان همسری به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. طر ...

پدیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی مطرح می شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی ، اجتماعی، زیستی و... دارد که با پیچیده تر شدن زندگی امروز، سطح آن نیز شدت یافته است. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین در 5 سال اول زندگی مشترک کدام است؟ با عنایت به این موضوع هدف این تحقیق بررسی وشناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین (در 5 سال اول زندگی مشترک) بوده است. در چارچوب نظریه تحقیق از نظریه ه ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بر قدام بر کودک آزاری به منظور ارائه راه کار های علمی و کاربردی به خانواده ها و مسئولین جهت پیشگیری و کنترل این آسیب اجتماعی صورت پذیرفته است.. چهارچوب نظری این پژوهش از میان نظریه پایگاه اجتماعی، نظریه حمایت اجتماعی ، نظریه فشار اجتماعی اگنیو ، نظریه روابط اجتماعی و نظریه یادگیری اجتماعی باندورا به صورت تلفیقی انتخاب گردیده است. داده های توصیفی تحقیق نشان می دهد که در تمامی ابعاد مختلف متغیر وابسته میان افراد کودک آزار به لحا ...

یکی از مشکلات کنونی دنیای کار، عدم حضور متناسب زنان در پایگاههای مدیریتی است؛ به این معنی که زنان در طی مراتب صعودی سازمان‌ها از فرصتهای برابر با مردان برخوردار نیستند. این پژوهش با هدف بررسی موانع اجتماعی دستیابی زنان به پایگاههای مدیریتی انجام شده است، که برای تحلیل این موانع از دو نظریه سقف شیشه ای و تعارض نقش استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق کلیه زنان شاغل در بانکهای ملی شهر تهران بوده است؛ که با استفاده از شیوه نمونه گیری سیستماتیک و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، 3 ...