عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 86

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن میزان ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری مادران و بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان است . در راستای هدف تحقیق فرضیه مطرح شده عبارتست از: بین شیوه‌های فرزندپروری مادران(اقتدار منطقی، استبدادی و آزادگذاری) و بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان در پایه‌های تحصیلی مختلف رابطه وجود دارد. روش تحقیق: روش همبستگی است . جامعه‌آماری: جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران است . نمونه آماری: نمونه آماری تحقیق را 90 نفر از دانش‌آموزان مدارس ...

-1 عملکرد معلمان دارای مدرک کارشناسی در پایه سوم بهتر از سایرین حتی معلمان فوق‌دیپلم بوده و معلمان مدارک پائین‌تر نیازمند دوره‌های تکمیلی بیشتری هستند. -2 به نظر می‌رسد در پایه سوم ابتدایی معلمان گروه رشته‌های علوم‌انسانی و سپس معلمان رشته‌های علوم‌پایه و تجربی موفقتر خواهند بود. -3دروس هنر - جغرافیا و قرآن در سطح استان و در پایه سوم نیازمند توجه بیشتری هستند. -4 معلمان زن در پایه سوم احتیاج به دوره‌های تکمیلی دارند. ...
نمایه ها:
پایه 3 | 
معلم | 

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که: -1 دانش‌آموزان پسر و دختری که با انجام آزمایش درس را فرا گرفته‌اند عملکرد تحصیلی بهترین نسبت به دانش‌آموزانی که تدریس زیست‌شناسی را بدون انجام آزمایش داشته‌اند نشان می‌دهند -2 بین دانش‌آموزان پسر و دختر که درس را با انجام روش تدریس آزمایشگاهی فرا گرفته‌اند از نظر عملکرد تحصیلی تفاوتی وجود ندارد. -3 به کارگیری روش تدریس تجربی در پسران و دختران تقریبا به یک نسبت باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان خواهد شد. -4 اگر آزمون جنبه دامنه‌دارتری داشته ...

تحقیق حاضر رابطه بین اهداف پیشرفت تحصیلی و جهت‌گیریهای مثبت و منفی دوستان نسبت به درس و تحصیل را در 200 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار می‌دهد. به منظور سنجش جهت‌گیریهای دوستان و جهت‌گیریهای هدفی از پرسش‌نامه محقق ساخته که بر اساس پرسش‌نامه میگلی و اوردان (1993) تنظیم شده بود استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: 1) جهت‌گیریهای مثبت دوستان بهترین متغیر پیش‌بینی کننده اهداف تکلیف مدار است . 2) جهت‌گیریهای منفی د ...

هدف پژوهش : -1 مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم مدارس راهنمایی شبانه‌روزی با دانش‌آموزان همین پایه در مدارس راهنمایی مرکزی به منظور کشف عوامل موثر -2 پیشنهاد الگویی مناسب جهت آموزش و پرورش دانش‌آموزان روستایی -3 مطرح کردن تنگناهای موجود بر سر راه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموان در این مدارس فرضیه‌ها: -1 بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شبانه‌روزی و مدارس راهنمایی مرکزی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. -2 از نظر دانش‌آموزان و معلمان، بین ویژگی‌های معلمان در مدارس ر ...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی با استفاده از روش تحولی - مقطعی و همبستگی صورت گرفت. فرضیه های اصلی مطرح شده در این تحقق عبارتند از: 1) بین دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن در پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی رابطه وجود دارد. 2) نمرات دانش فراشناختی در متغیر شخص در پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی متفاوت است. 3) نمرات دانش فراشناختی در متغیر تکلیف در پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی متفاوت است ...

هدف تحقیق بررسی میزان آشنایی معلمان پایه سوم ابتدایی استان بوشهر با روشهای تدریس و مفاهیم علمی دروس پایه مربوطه است در این تحقیق از روش توصیفی پس رویدادی استفاده شده است . جامعه آماری شامل کلیه معلمان پایه سوم ابتدایی، راهنمایان تعلیماتی، مدیران و معاونین دبستانهای استان بوشهر است ابزار گردآوری اطلاعات را پرسشنامه تشکیل می‌دهد. براساس یافته‌های تحقیق در بخش مفاهیم درس ریاضی، میانگین و درصد نمرات کسب شده توسط گروههای مختلف فوق‌دیپلم و بالاتر، دیپلم دانشسرا و سایر دیپلمه‌ها به ...

در این تحقیق که به منظور بررسی و مقایسهء ادراک شنوایی دانش‌آموزان نارساخوان پایه سوم‌ابتدایی و مقایسه آن با ادراک شنوایی دانش‌آموزان عادی پایهء سوم ابتدایی انجام گرفته، سعی شده است تا برای فرضیه‌های تدوین شده پاسخ مناسب به دست آید. گفته شد که، تعدادی از کودکان نارساخوان دارای ضعف مهارت در پردازش شنوایی هستند و منظور از آن شنیدن یا "تیزحسی شنوایی" نیست ، بلکه ضعف پردازش شنوایی به ناتوانی در ادراک ، بازشناسی یا تفسیر آنچه شنیده می‌شود، اطلاق می‌گردد. وجوه مختلف ادراک شنوایی که ...
نمایه ها:
پایه 3 | 
1372-1373 | 
ادراک | 
مشهد | 

ای پژوهش در نظر دارد رابطه تعاملات درون خانواده را با سلامت روان دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی بررسی نماید. خانواده نخستین محیط زندگی فرد است. چنانچه کودک درخانواده محبت ببیند و به محبت بزرگترها اطمینان داشته باشد همواره به دو عواملی که موجبات آسایش او را فراهم می کند اعتماد کامل خواهد داشت. روابط ناردست والیدن و فرزند و خواهران به صورت طرداز طرف والدین، عدم نوازش، انکار محبت، فقدان توجه به فعالیتهای و پیشرفتهای فرزند، تنبیه و ... می تواند منابع موثری برای ناسازگاری و عد ...