عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : -1 تعیین واژگان بین کتابهای 1 و 2 دوره مقدماتی نهضت (قسمت فارسی) با واژگان کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم ابتدایی آموزش و پرورش -2 تعیین ارزش برابری کتابهای 1 و 2 دوره مقدماتی (قسمت فارسی) با کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم دوره ابتدایی آموزش و پرورش ، با توجه به واژگان بکار گرفته شده. ...

هدف تحقیق بررسی میزان آشنایی معلمان پایه دوم ابتدایی استان بوشهر با روشهای تدریس و مفاهیم علمی دروس پایه مربوط است . روش تحقیق توصیفی پس رویدادی بوده است . جامعه آماری شامل کلیه معلمان پایه دوم ابتدایی، راهنمایان تعلیماتی، مدیران و معاونان دبستانهای استان بوشهر است . ابزار گردآوری اطلاعات را پرسشنامه تشکیل می‌دهد. بر اساس یافته‌های تحقیق، در بخش مفاهیم ریاضی، درصد پاسخگوئی گروههای با سابقه 1-5 سال، 5-6 سال، 11-15 سال و 16 سال به بالا به ترتیب میانگین نمره و درصد پاسخ ...

هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن میزان ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری مادران و بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان است . در راستای هدف تحقیق فرضیه مطرح شده عبارتست از: بین شیوه‌های فرزندپروری مادران(اقتدار منطقی، استبدادی و آزادگذاری) و بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان در پایه‌های تحصیلی مختلف رابطه وجود دارد. روش تحقیق: روش همبستگی است . جامعه‌آماری: جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان مدارس راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران است . نمونه آماری: نمونه آماری تحقیق را 90 نفر از دانش‌آموزان مدارس ...

موضوع این پژوهش بررسی و مقایسه نوع ادراک از رابطه "والد - فرزندی" و "برادر و خواهری" در دو گروه دانش‌آموزان پسر محبوب و غیرمحبوب (حدود سنی 12 و 13 ساله) نزد همسالان است . سعی شده است تا از طریق مطالعه بر روی دو گروه کودکان محبوب و غیرمحبوب نزد همسالان که براساس آزمون گروه سنجی مورینو گزینش شده‌اند، برخی از زمینه‌های احتمالی محبوبین نزد همسالان (دراین تحقیق ادراک از رابطه والد - فرزندی و برادر و خواهری) بررسی گردد. سئوال و هدف اساسی تحقیق حاضر این است که آیا دو گروه کودکان محب ...

نتایج تحقیق نشان می دهد: 1-بررسی تاثیر برنامه ریزی تحصیلی و شغلی روی خودپنداره دانش آموزان نشان داد که متغیر مستقل روی خودپنداره با اطمینان 95درصد تاثیر مثبت می گذارد.2-بررسی تاثیر برنامه ریزی تحصیلی و شغلی روی رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان نشان داد که متغیر مستقل روی رضایتمندی تحصیلی با اطمینان 95درصد تاثیر مثبت می گذارد.3-بررسی تاثیر رشته تحصیلی انتخابی دانش آموز روی خودپنداره از طریق تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که رشته تحصیلی انتخابی نمی تواند عاملی جهت رشد خودپنداره دان ...

نتایج نشان می دهد که :1-دانش آموزان مدارس تیزهوش ومدارس عادی در سلامت روانی و دو خرده مقیاس آن یعنی افسردگی و اضطراب با هم تفاوت معنی دار دارند.2-دانش آموزان مراکز تیزهوش و مدارس عادی از نظر انگیزش تحصیلی و تمام ابعاد آن با هم تفاوت معنی دار دارند.3-جنسیت و تعامل آن با نوع مدرسه(قرار داشتن در مدارس تیزهوشان یا مدارس عادی ) بر سلامت روانی و خرده مقیاس های افسردگی و اضطراب تاثیر معناداری دارد.3-بین دختران و پسران تنها در دو بعد انگیزش تحصیلی یعنی همیاری اجتماعی و گرایش به پیشرف ...

تحقیق حاضر به آزمون‌سازی و بررسی و مقایسه دانش‌آموزان عادی بر دانش‌آموزان با نارسایی ویژه یادگیری ریاضیات در پایه‌های اول و دوم ابتدایی شهر تهران اختصاص دارد. در طی مراحل انجام این تحقیق، دو آزمون براساس کتابهای ریاضیات پایهء اول و دوم دبستان تهیه گردید. این آزمونها بر روی یک گروه 500 نفری از دانش‌آموزان کلاسهای اول و دوم ابتدایی اجرا شد. پس از استخراج نتایج حاصل از این آزمونها و بازآزمایی مجدد آنها کسانی که در این آزمون نمراتی پائین‌تر از دو انحراف استاندارد از میانگین بدست ...
نمایه ها:
آزمون | 
تهران | 
پایه 1 | 
پایه 2 | 

برای آزمون این فرضیه که "در پایه دوم دوره ابتدایی شهرستان بوشهر دانش آموزان پسر دارای معلم زن، پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به دانش آموزان پسر دارای معلم مرد دارند" تحقیق انجام گرفت . جامعه مورد مطالعه عبارت بود از: دانش آموزان پسری که در سال تحصیلی 1373-1374 در پایه دوم تحصیلی در دبستانهای شهرستان بوشهر به تحصیل اشتغال داشته‌اند. پس از آنکه کلاس‌های دوم به دو گروه کلاس‌های دارای معلم مرد و زن تقسیم شد. کل کلاس‌های دارای معلم مرد به تعداد چهارده کلاس به عنوان گروه اول ن ...
نمایه ها:
پسر | 
معلم | 
مرد | 
زن | 
پایه 2 | 
بوشهر | 
1373-1374 | 

در این تحقیق پژوهشگر با استفاده از روش تحقیق زمینه‌ای، به برسری و مقایسه ادراک بینائی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدائی دارای ناتوانی در یادگیری ریاضیات با کودکان عادی پرداخته است جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی عادی و دارای ناتوانی در یادگیری ریاضیات شهر مشهد تشکیل می‌دهد. نمونه این پژوهش 20 دانش‌آموز پسر عادی و 20 دانش‌آموز پسر دارای ناتوانی در یادگیری ریاضیات را دربر می‌گیرد که از لحاظ پایهتحیلی جنس و هوش با یکدیگر همتا می‌باشند. نمونه‌گیری ب ...