عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب‌شستگی پدیده‌ای طبیعی است که در نتیجه فرسایش بستر و کناره‌های رودخانه‌های آبرفتی توسط جریان آب رخ می‌دهد. این پدیده در اثر تأثیر متقابل هندسه آبراهه، بستر و مشخصات جریان در اطراف پایه به صورت موضعی ایجاد می‌شود. در واقع با برخورد جریان به پایه‌های پل حفره‌هائی دراطراف پایه تشکیل وسامانه‌های گردابی پیچیده‌ای به ‌وجود می‌آیدکه عملکردآن‌ها باعث حفرگودالی دراطراف پایه‌ها شده که حفره آب‌شستگی نامیده می‌شود. توسعه این گودال در اطراف پایه‌ها باعث خالی‌شدن زیر پی‌ها و در ‌نتیجه خرا ...

پل‌ها از جمله مهم‌ترین سازه‏های رودخانه‌ای هستند. یکی از موثرترین عوامل تخریب پل‌ها، آبشستگی موضعی اطراف پایه پل می‌باشد. همه ساله پل‌های زیادی در سراسر جهان به دلیل در نظر نگرفتن نقش عوامل هیدرولیکی تخریب می‌شوند. بنابراین شناخت این پدیده، پیش ‏بینی دقیق میزان آبشستگی و لحاظ کردن آن در طراحی پل‌ها بسیار ضروری است. آبشستگی در تک‌پایه ‏ها توسط محققان زیادی مورد مطالعه قرار گرفته در حالی که در زمینه آبشستگی گروه‌پایه‏ ها تحقیقات قابل توجهی موجود نمی‌باشد. مکانیزم جریان اطراف گر ...

آبشستگی موضعی اطراف پایه‌های پل یکی از عوامل تهدید کننده پایداری آنها محسوب می‌شود. در اثر آبشستگی حفره‌ای در اطراف پایه‌های پل ایجاد می‌شود که ممکن است پل واژگون گردد. در این تحقیق تعريفی برای زمان تعادل عمق آبشستگی ارائه شد و سپس با تعاريفی که محققين برای آن مطرح نموده‌اند مقايسه گرديد. نتايج حاصل نشان داد که تعاريف محققين، زمان تعادل عمق آبشستگی را غالبا بسيار کوچک بيان می‌کنند. هم‌چنین با استفاده از تعریف مطرح شده برای زمان تعادل، رابطه‌ای به‌منظور محاسبه زمان تعادل عمق آ ...

آبشستگی موضعی اطراف پایه ها از علل عمده تخریب پل ها است. وجود موانع طبیعی مانند پوشش گیاهی و درختان یک امر طبیعی در مسیر رودخانه ها می باشد. در شرایط سیلاب، شاخه و برگ گیاهان و مواد شناور در رودخانه اغلب در جلوی پایه ی پل ها تجمع می یابند، ایجاد این حالت باعث مسدود شدن کامل یا بخشی از فواصل بین پایه های پل شده و با تغییر جهت جریان منجر به سیلابی شدن محدوده، ایجاد جزایر رسوبی در بالادست و نیز آبشستگی بیش از حد پایه پل می شود. تجمع مواد شناور (دبریز) با افزایش عمق آبشستگی موضع ...

پل‌ها سازه‌های ارتباطی مهمی هستند که پایه‌های آن‌ها تغییراتی در الگوی جریان و رسوب درون رودخانه ایجاد می‌کنند. از آن جمله، تشکیل گردابه‌ها در اطراف پایه پل و آبشستگی موضعی در اطراف پایه می‌باشد. یکی از راه‌های کاهش عمق آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل، ایجاد شکاف در پایه، در مسیر جریان می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر، شبیه‌سازی عددی جریان آب حول تک‌پایه، بررسی الگوهای مختلف جریان در اطراف پایه، اثر شکاف ایجاد شده در پایه در میزان تنش برشی، قدرت گردابه‌ها، سرعت و عمق آبشستگی ایجاد ش ...

در مطالعات انجام شده در مورد تخریب پل ها، سیلی که منتج به آبشستگی می شود به عنوان یکی از اصلی-ترین دلایل شکست پل ها شناخته شده است. یک روش مهندسی پذیرفته شده برای برخورد با مساله آبشستگی پایه پل، قرار دادن قطعات سنگچین در اطراف پای پل می باشد . تجربه صحرایی نشان داده است که ذرات سنگچین غالباً با گذشت زمان توسط جریان های سیلابی تخریب می شود. بنابراین توجه به افزایش پایداری سنگچین، امری ضروری به نظر می رسد و به عنوان هدف اصلی این تحقیق، مد نظر قرار گرفته است. به منظور کاهش اند ...

در اکثر آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای پل‌ها، تاثیر مولفه قائم زمین‌لرزه اندک است و نادیده انگاشته شده است و تحلیل لرزه‌ای فقط بر اساس مولفه‌های افقی زلزله انجام می‌شود. این در حالی است که تحقیقات جدید نشان می‌دهند مولفه قائم زلزله در نزدیکی گسل‌ها شدت قابل ملاحظه‌ای دارد. ازدیگر سو شتابنگاشت‌های ثبت شده از زمین‌لرزه‌های رخ داده در کشورمان نشان می‌دهند که بسیاری از زلزله‌های ایران، زلزله‌های حوزه نزدیک گسل می‌باشند. زلزله طبس در سال 1357 و زمین لرزه بم در سال 1382 از این نوع مح ...

پایه‌ پل مانعی است که در مسیر جریان آب در مجاری قرار گرفته و باعث انقباض و انبساط جریان شده و تغییراتی در رژیم جریان ایجاد می‌نماید. در احداث پل‌ها برای صرفه‌جویی و امکان طرح ساختمان پل، سعی می‌شود که همواره طول پل از عرض طبیعی رودخانه کمتر باشد و یا به عبارت دیگر سطح مقطع جریان را در محل ساختمان پل کم می‌نمایند. این امر موجب می‌شود که یک سطح انقباض جریان در محل ساختمان پل پدید آمده و جریان یکنواخت رودخانه را در محل پایه‌های پل به جریان متغیر سریع تبدیل نماید. فشردگی جریان در ...

پل‌ها از مهم‌ترین سازه‌های هیدرولیکی هستند که از دیرباز مورد استفاده قرار می‌گیرند. نقش استراتژیک پل ها در برقراری راه‌های ارتباطی بر کسی پوشیده نیست. پل‌ها همواره در معرض تخریب بوده و می‌باشند و همه ساله تعداد زیادی از آنها در سراسر جهان تخریب می‌شوند. علت عمده تخریب پلها نادیده گرفتن نقش مسائل هیدرولیکی در طراحی از جمله آب شستگی کنار پایه پل‌ها است. لذا برای طراحی پل، شناخت پدیده آبشستگی و به کار بردن تمهیدات لازم برای کاهش و کنترل آن بسیار ضروری است. یکی از روش‌های جدید در ...