عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق تاثیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطاعاتی سود مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود فوق الذکر را ادعا می کنند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از دو مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. قلمروی زمانی تحقیق یک دوره 11 ساله بین سال های 1391-1381 و قلمروی مکانی آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پس از گردآوری داده های مورد نیاز با کمک نرم افزار های SPSS و EVEI ...

پژوهش در خصوص ارتباط بین کیفیت افشای اطلاعات و ارزیابی اشتباه پایداری جزء تعهدی و نقدی سود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا بر میزان کارایی اطلاعات افشا شده در کمک به ارزیابی صحیح (قیمت‌گذاری صحیح) پایداری اجزای سود تأکید می‌کند. به عبارت دیگر به بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری در اصلاح دیدگاه سهامداران می‌پردازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش کیفیت افشای اطلاعات در ارزیابی صحیح پایداری اجزای سود است. به این منظور سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تدوین گردید. این فرضیه ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط پایداری سود و جریانات نقد با اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 می باشد. در این تحقیق پایداری سود و اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت و سن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر روی جریانات نقدی شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1391 و روش نمونه گیری حذفی سیستمات ...

در این پژوهش کیفیت سود در موقعیت های مختلف چرخه‌های تجاری (رونق و رکود) مورد بررسی قرار گرفته است، تا به این پرسش که آیا چرخه‌های تجاری بر کیفیت سود اثرگذار است یا خیر، پاسخ داده شود. به منظور عملیاتی کردن مفهوم کیفیت سود از دو معیار پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی استفاده گردیده است. جامعه آماری مورد نظرتحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته‌ شده دربورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 الی 1391 می باشد. جهت بررسی پایداری سود از مدل اسلوان استفاده شده و با استفاده از متغیر مجازی ای ...

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر پایداری سود، رشد سود و اندازه شرکت بر رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال‌های 1381 تا 1386 است. برای آزمون فرضیه‌ها از دو روش مقطعی و ترکیبی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون والد انجام شده است. متغیرهای مستقل شامل سود عملیاتی، جریان نقد عملیاتی ، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده اندازه شرکت و ارزش بازار به ارزش د ...

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر نوسان‌پذیری سودهای فعلی بر قابلیت پیش‌بینی سودهای آتی است. درباره تاثیر پایداری سود بر قابلیت پیش‌بینی تابه‌حال تحقیقات زیادی صورت گرفته است اما در مورد نوسان‌پذیری، تحقیقات زیادی موجود نیست. در راستای این هدف، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سال‌های 1387-1376 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 225 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. ...

علیرغم اهمیتی که افراد حرفهای و قانونگذاران برای شفافیت و طول افشا قائل هستند، شواهد تجربی اندکی در مقیاس بزرگ درباره اثرات این ویژگیها بر قابلیت درک صورتهای مالی وجود دارد. فرضیه مدیریت مبهم بیان می‌کند وقتی عملکرد شرکت ضعیف است مدیران تمایل دارند تا اطلاعات را به صورت مبهم ارائه کنند زیرا ممکن است بازار به اطلاعاتی که به شکل پیچیده‌ای (از نظر خوانایی) افشا شده با تاخیر واکنش نشان بدهد. مدیران ممکن است انگیزه‌های تصمیم‌گیری زیادی داشته باشند از جمله اینکه به منظور جلوگیری از ...

در این رساله فرضیه ثبات کارکردی سود، از جنبه تفکیک اجزاءنقدی‌و تعهدی سود، اجزاء مستمر و غیرمستمر سود، و تاکید بر خالص دارایی‌های عملیاتی(تورم ترازنامه‌ای) توسط سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سالهای 1382 تا 1389 در مجموع 1071 سال-شرکت و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. فرضیه ثبات کارکردی بیان می‌نماید که سرمایه‌گذاران صرف‌نظر از روش‌های حسابداری متفاوت برای محاسبه‌ی سود، ارقام سود را به نحو مشا ...

بر اساس ادبیات، نظام راهبری شرکت به عنوان ابزاری جهت کاهش مشکلات نمایندگی، افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی و صحت گزارشگری مالی مطرح می شود. علیرغم وجود مقررات نظام راهبری یکسان در شرکت های مختلف، میزان مشکلات نمایندگی باقیمانده تفاوت دارد؛ در نتیجه عملکرد ها به طور قابل ملاحظه متفاوت می باشد. چنانچه مشکلات نمایندگی کوچک باشد، نظام راهبری ضعیف با سازوکارهای نظارتی اندک، دارای کفایت است. در حالی که اگر مشکلات نمایندگی بزرگ باشد، شرکت نیازمند نظام راهبری قوی است. بنابراین ...