عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مناطق بیابانی هر گونه تغییر و تحول که توسط بشر در خاک ایجاد می شود، می تواند در شدت بیابان زایی آن منطقه موثر باشد، یکی از این عوامل کشاورزی و عملیات شخم (خاک ورزی) است. در این مطالعه تأثیر عملیات خاک ورزی در منطقه صدوق بر شاخص های پایداری خاکدانه ها شامل میانگین وزنی قطر (MWD) ، میانگین هندسی قطر (GMD) و پایداری خاکدانه ها (AS) در دو حالت اراضی زراعی و بایر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در اراضی زراعی شاخص های MWD و GMD بطور معنی داری (01/0? p ) نس ...
نمایه ها:
شخم | 

با توجه به نقش بسیار مهم مواد آلی در تشکیل و پایداری خاکدانه‌ها‌، به‌نظر می‌رسد که بخش‌های گوناگون آن‌ها نیز بر پایداری خاکدانه‌ها، اثرات متفاوتی داشته باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بخش‌های مختلف ماده‌ی آلی بر پایداری خاکدانه‌های درشت و ریز با استفاده از مدل ‌شبکه‌ی عصبی مصنوعی و رابطه‌ی همبستگی خطی،‌ برای کاربری‌های مختلف منطقه‌ی رابر استان کرمان می‌باشد. هم‌چنین، تغییرات مکانی مهمترین جزء خاکدانه‌ (درشت و یا ریز) در برآورد میزان پایداری ساختمان خاک با بهره‌گیری ...

فرسایش خاک یکی از معضلات مهم زیست محیطی است که باعث تهدید امنیت غذایی در جهان می‌گردد. فرسایش‌پذیری خاک به عنوان خصوصیت پویای خاک به پایداری خاکدانه بستگی دارد.پایداری خاکدانه یکی از مهم‌ترین خصوصیات خاک تعیین‌کننده میزان فرسایش‌پذیری خاک می‌باشد. عوامل متعددی بر پایداری خاکدانه موثر است و هدف از این مطالعه بررسی میزان پایداری خاکدانه در سازندهای مختلف زمین‌شناسی و تعیین عوامل موثر بر آن می‌باشد. موادمادری به عنوان یکی از عوامل موثر بر خاک‌سازی در شکل‌گیری واحدهای خاکدانه و م ...

شدت فرسایش بین‌شیاری خاک به طور عمده تحت تاثیر مقاومتی است که خاکدانه‌ها در مقابل ضربه قطرات باران یا تنش حاصله از خیس شدن سریع از خود نشان می‌دهند. اندازه‌گیری مستقیم ضریب فرسایش‌پذیریبین شیاری پایه ( (Kibپرهزینه و زمان‌بر بوده و تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تاثیر عوامل سیمانی کننده در فرسایش‌پذیری بین شیاری خاک و شناسایی بهترین شاخص پایداری مرتبط با آن که ممکن است برای تعیین Kibمورد استفاده قرار گیرند؛ می‌باشد. بدین منظور 41 نمونه از خاک‌های استان آذربایجان شرقی با ویژگی‌های ...

ساختمان خاک یکی از مهمترین ویژگیهای فیزیکی خاک است که به آرایش ناهمگون ذرات جامد و فضاهای خالی موجود در هر زمان اشاره میکند در حالی که پایداری ساختمان خاک نشان دهنده قابلیت ساختمان خاک در حفظ این آرایش در زمان اعمال نیروهای متفاوت می‌باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی و ارائه بهترین مدل در برآورد پایداری ساختمان خاک است. از میانگین وزنی قطر خاکدانه خشک، میانگین وزنی قطر خاکدانه تر، میانگین هندسی قطر خاکدانه خشک، میانگین هندسی قطر خاکدانه تر، خاکدانه پایدار در آب و شاخص دبوت و دل ...

شاخص های فرسایش پذیری عمدتا بر اساس ویژگی هایی استوار هستند که بر پراکنش خاک، دانه بندی خاک، پایداری خاکدانه و انتقال به وسیله جریان آب اثر می گذارند. فرسایش پذیری خاک یکی از عوامل مهم در مدل های فرسایشی است. در رابطه جهانی فرسایش خاک، فرسایش پذیری خاک از روی بافت، ساختمان، مقدار ماده آلی و نفوذپذیری خاک تنها بر اساس بخشی از ویژگی های ذاتی خاک که عمدتا فیزیکی هستند، استوار است. در حالی که فرسایش پذیری درکنار ویژگی های فیزیکی ممکن است تحت تاثیر سایر ویژگی های خاک (شیمیایی و م ...

اندوختن کربن در خاک از دو دیدگاه دارای اهمیت می‌باشد. یکی از نگاه زیست محیطی و برای جلوگیری از افزایش غلظت کربن دی‌اکسید در هوا و دیگری از دیدگاه خاکشناسی و کشاورزی و پیامد چشم‌گیر افزایش ماده آلی بر بهبود ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک است. چراگاه‌ها سطح گسترده ای از خشکی‌ها را می‌پوشانند. شیوه بهره مندی از چراگاه‌ها بر پویایی کربن و دگرگونی‌های بیولوژیک عناصر غذایی در خاک کارایی بسیاری دارد. هدف این پژوهش بررسی پیامد مدیریت چرای دام و جهت شیب بر ویژگی‌های بیولوژ ...

بسیاری از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مینرالوژیکی، بیولوژیکی و میکرومورفولوژیکی خاک می تواند تحت تاثیر آتش سوزی های جنگلی تغییر کند. این اثرات بطور عمده نتیجه ای از شدت سوختن )شامل حداکثر دما و مدت زمان آتش سوزی) است. این مطالعه به بررسی اثر آتش سوزی جنگل بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک، یک ماه پس از آتش سوزی می‌پردازد. بدین منظور سه منطقه (پیلمبرا، لاکان و سراوان) تحت پوشش pinus taedaانتخاب شد و نمونه ها از سه عمق (0-3، 3-6 و 6-9 سانتی‌متری) از سطح خاک سوخته و ...

با توجه به اینکه فرسایش خاک یکی از مشکلات بحرانی بوده و خسارت های شدیدی در مراتع، جنگل ها و سایر اکوسیستم ها به وجود آورده، یکی از روش های موثر برای کنترل فرسایش و احیای خاک های تخریب شده استقرار پوشش گیاهی می باشد. از بین گونه های گیاهی موجود، گونه های بومی به دلیل سازگاری با شرایط آب و هوایی حاد نسبت به گونه های غیر بومی موثر تر می باشند. اراضی مارنی از جمله حساس ترین اراضی نسبت به فرسایش بوده و آثار تخریبی شدیدی از خود نشان می دهد. با توجه به اینکه مطالعات اندکی در این زمی ...