عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: یکی از ویژگی‌های نواحی خشک و نیمه‌خشک، شوری و سدیمی بودن منابع آبی است که برای آبیاری استفاده می‌شود. و تاثیر این منابع آبی بر خاک‌ها از جمله مسائل مهم آب و خاک در این مناطق است. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر نسبت جذب سدیم (SAR) آب آبیاری بر روی نسبت جذب سدیم خاک، پایداری خاکدانه‌ها و هدایت هیدرولیکی نمونه‌های خاک با بافت شنی لومی به طول مدت چهار ماه در قالب طرح کاملا تصادفی تحت تیمارهای (شاهد=A، SAR1=B، SAR5=C، SAR12=D، SAR18=E(میلی‌مول ‌مول بر لیتر)) قرار گرفت. ...

نتیجه: در این طرح شاخصهای مختلف پایداری خاکدانه ها که شامل چندین پارامتر فیزیکی خاک است مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر میزان و نوع ماده آلی افزایشی و همچنین اثر بافت خاک روی این شاخصها در قالب طرح کرتهای خرد شده در سه تکرار مورد تحقیق قرار می گیرد. بمنظور تعیین خاکدانه های پایدار و توزیع اندازه آنها در حالت مرطوب به روش الک کردن خیس Wet Sieving در حدود 50 گرم از نمونه خاک را به روش آهسته خیس نموده و سپس با استفاده از دستگاه مذکور توزیع اندازه خاکدانه ها را در حالت مرطوب اندازه ...

فرسایش خاک توسط آب مهم ترین مشکل تخریب زمین بوده که به طور گسترده در نواحی نیمه خشک رخ می دهد. فرسایش خاک هنگامی صورت می گیرد که خاک در معرض نیروهای فرساینده نظیر ضربه قطرات باران قرار گیرد. ضربه قطرات باران بر سطح خاک می تواند موجب تخریب خاکدانه ها و پاشمان ذرات خاک به هوا گردد. پایداری خاکدانه یکی از ویژگی های فیزیکی خاک است که می تواند بر فرآیندهای فرسایش بارانی اثر بگذارد. این تحقیق به منظور بررسی اثر پایداری خاکدانه بر فرآیندهای فرسایش بارانی در ناحیه‌ی نیمه خشک شمال غ ...

چون این طرح در کرتهای دایمی طرح شماره 77053-15-100 اجرا می گردد بنابر این کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت آن همان طرح مذکور بوده است. بعد از برداشت محصول گندم در اردیبهشت ماه، نمونه برداری از خاک جهت اندازه گیری پایداری خاکدانه ها، انجام گرفت. نمونه های برداشت شده جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه ارسال گردید. ...

نتیجه : با توجه به کمبود آب درایستگاه رودشت قرار شد این طرح بر روی طرح « اثر مدیریت بقایای گیاهی جو و برخی خصوصیات گیاه و خاک در تناوب جو- ذرت » که در حال حاضر دردست اجرا می باشد انجام گردد . بعد از برداشت ذرت در یک مرحله از خاک نمونه برداری گردید و پایداری خاکدانه ها به روش الک تر اندازه گیری گردید . ...

توليد رواناب و رسوب يكي از فرآيندهاي پيچيده و مهم است كه متغير‌هاي متعددي از جمله ویژگی‌های خاک در آن دخالت دارند. بنابراین، آگاهی از میزان تغییرات رواناب و رسوب در رخدادهای باران می‌تواند در مدل‌سازی تولید رواناب و رسوب مفید واقع شود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر اندازه خاکدانه بر تغییرات رواناب و رسوب در استان زنجان در سال 1390 انجام گرفت. برای این منظور پنج کلاس اندازه خاکدانه شامل کوچک‌تر از 2 میلی‌متر، 2 تا 4/75 میلی‌متر، 4/75 تا 5/6 میلی-متر، 5/6 تا9/75 میلی‌متر و 9/7 ...

فرسایش خاک و اثرات مرتبط با آن یکی از مشکلات بزرگ زیست محیطی می‌باشد، که اثرات مخرب آن هم در درون منطقه و هم در بیرون منطقه قابل اغماض نیست. شناخت عوامل و فرآیندهای موثر بر فرسایش خاک در یک منطقه در ارائه راهکاری برای حفاظت خاک و محیط زیست سالم ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر به‌بررسی تغییرات زمانی فرسایش پاشمانی و تخریب خاکدانه‌ها در خاک‌هایی با کاربری و شیب‌های مختلف صورت گرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار عامل و در سه تکرار انجام شد. عوامل آزمایش ...

تحلیل واریانس میانگین متغیرهای اندازه گیری شده نشان داده است که تفاوت معنی داری در سطح یک در صد میان انواع خاک ها، عمق نمونه برداری، و تیمارهای هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم وجود دارد. ...

يک راه براي بهبود‌دادن ويژگي‌هاي زيستي، شيميايي و فيزيکي خاک و نگهداشت کربن، افزايش درون‌داد کربن آلي از راه برگرداندن مانده‌هاي گياهي و کود‌هاي جانوري است. هدف اين پژوهش شناخت پيامد کاربرد مانده‌هاي گياهي بر فراواني‌هاي ريز‌جانداران و برخي از ريخت‌هاي گوناگون کربن آلي خاک بود. نمونه‌برداري خاک از لايه 30 سانتي‌متر رويي يک زمين كشاورزي در همدان (شمال‌غربي ايران) با اقليم نيمه‌خشک انجام شد. خاک با مانده‌هاي يونجه، گندم و خاك اره آسياب شده و گذر يافته از الک 2 ميلي‌متر در نسبت ...