عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 124

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پروژه‌های یکپارچه‌سازی اراضی بر پایداری کشاورزی اراضی دشت هراز در استان مازندران انجام گرفته است. طرح تحقیق حاضر شبه‌آزمایشی و بر مبنای راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق را 3707 نفراز بهره‌برداران در 12 روستای هدف طرح‌یکپارچه‌سازی در دشت هراز استان مازندران تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری نیز تصادفی ساده با انتساب متناسب از بین دو گروه کشاورزان دارای اراضی یکپارچه و کشاورزان دارای اراضی سنتی بود. اعتبار پرسشنامه به عنوان ابزار گردآ ...

در راستای نیل به خودکفایی و نیز پایداری کشاورزی، یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی عملکرد سیستم‌های کشاورزی استفاده از شاخص بهره‌وری عوامل تولید است. در این صورت یک سیستم تولیدی کشاورزی زمانی از لحاظ اقتصادی پایدارتر خواهد بود که بهره‌وری کل آن سیستم نسبت به سیستم دیگر بیشتر باشد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد بین پایداری سیستم‌های تولیدی بخش کشاورزی و بهره‌وری عوامل تولید ارتباط وجود دارد. از همین رو هدف این مطالعه پرداختن به رابطه بهره‌وری عوامل تولید با پایداری کشاورزی در مزارع سی ...

تخصیص بهینه عوامل تولید بین فعالیتهای مختلف زراعی با روش تعیین الگوی کشت به نحوی که همراه با در نظر گرفتن اهداف مناسب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی واحد کشاورزی باشد، به واقعیت‌های کشاورزی پایدار نزدیک‌تر است. در نتیجه انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد مدیران را در یک مدل بگنجاند، ضروری به نظر می‌رسد. در دو دهه اخیر توجه برنامه‌ریزان و کارشناسان به پایداری کشاورزی افزایش یافته است. کشاورزی پایدار به مفهوم نقش مثبت تولید محصولات کشاورزی در رشد اقتصادی به همراه کاهش فقر، حفظ من ...

این مطالعه با هدف، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر پایداری نظام کشاورزی در شهرسـتان‌های استـان گلستان صورت گـرفته اسـت. سناریـوهای مختـلف این مطـالعه در قالـب سه رویـکـرد: الف) طبقه‌بندی شهرستان‌ها از نظر پایداری به سه گروه پایدار، نسبتا پایدار و ناپایدار، ب) طبقه‌بندی دوره 10 ساله از نظـر پایـداری به سه گـروه پایـدار، نسبتـا پایـدار و ناپایـدار برای هر شهرستان و ج) طبقه‌بندی دوره 10 ساله از نظر پایداری به سه گروه پایدار، نسبتا پایدار و ناپایدار برای استان گلستان طراحی و اجرا ...

هدف از این مطالعه تعیین اثرات کوتاه مدت و دراز مدت یک افزودنی میکروبی جدید با نام تجاری لاکتیسیل میز (Lactisil Maize) بر ترکیب شیمیایی، پروفایل تخمیر و پایداری هوازی علوفه ذرت سیلویی در مراحل مختلف بلوغ و علوفه ذرت سرمازده و اثر این سیلاژها بر عملکرد دام می باشد. این افزودنی حاوی چهار گونه باکتری اسید لاکتیک همولاکتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس کاسئی، پدیوکوکوس پنتوزاسئوس، انتروکوکوس فاسیوم) و یک گونه باکتری اسید لاکتیک هترولاکتیک (لاکتوباسیلوس بوکنری) است. ...

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی پایداری کشاورزی سامانه‌های زراعی استان کردستان با توجه به الگوی DSR می باشد. در این تحقیق جهت ارزیابی پایداری کشاورزی از شاخص‌های الگوی DSR استفاده شده است. DSR الگویی مرکب از سه بخش نیروهای پیش‌برنده، وضعیت موجود و واکنش است که توسط کمیسیون توسعه‌ی پایدار سازمان ملل در سال 1995 به عنوان ابزاری برای سازمان دهی اطلاعات موجود درباره‌ی توسعه‌ی پایدار و به منظور تکمیل و اصلاح، تحلیل و ارائه‌ی شاخص‌های توسعه‌ی پایدار تدوین شد. شاخص‌هایی که بر اساس این ال ...

کشاورزی از مهمترین فعالیت‌های مناطق روستایی است و هرگونه اختلال در آن معیشت خانوارهای روستایی را دچار آسیب می کند، سبب رکود اقتصادی در نواحی روستایی گردیده و مسایلی همچون کاهش تولید، مهاجرت افراد از روستا به شهر، افزایش بیکاری، فاصله طبقاتی بین شهر و روستا، فقر و پایین آمدن درآمد روستائیان را بوجود می آورد. آسیب پذیری و عدم ظرفیت انطباقی از عوامل تهدید کننده پایداری معیشت روستائیان است. از این رو این مطالعه به منظور تحلیل آسیب پذیری کشاورزان سبزی و صیفی کار با استفاده از چار ...

نظام‌های زیستی در جهت حمایت از حیات کره‌ی زمین در تمامی سلسله مراتب حیاتی، نقش دارند و کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد و توسعه، نقش مهمی در توسعه‌ی اقتصادی کشورها دارد. از سویی، یک نظام اقتصادی سالم تنها در صورت همزیستی و همگامی با یک نظام بوم‌شناختی سالم می‌تواند در دراز مدت پایدار بماند و شرط اساسی استفاده‌ی پایدار از طبیعت، رعایت ظرفیت منابع محیطی است. منابع محیطی مولد بخش اعظم کالاها و خدمات واقعی نظام‌های اکولوژیک می‌باشند. در این میان، آب و خاک از مهم‌ترین نه ...

در دهه‌های اخیر با مصرف بیشتر نهاده‌ها در بخش کشاورزی شاهد رشد تولیدات کشاورزی در دنیا بوده ایم، اما مشکلات بوجود آمده در اثر عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی و خطرات مصرف بیش از حد مواد شیمیایی بر سلامتی انسان یک نگرانی برای مردم و سیاست‌گذاران به وجود آورده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهائی از مشکلات بوجود آمده مطرح شده است. به سبب اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان جیرفت و اهمیت پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی در امنیت غذایی جامعه تحقیق حاضر در سال زراعی 1388-1387 با ه ...