عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتکاب جرم و بزهکاری، از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌شود که از دیرباز گریبان‌گیر جامعه انسانی بوده و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. افرادی که منحرف شناخته می‌شوند، درواقع نتوانسته‌اند خود را با موازین اجتماعی جامعه تطبیق دهند. این عدم هماهنگی، علل گوناگونی دارد و ریشه علل را باید هم در فرد و هم در جامعه جستجو کرد. با توجه به ساختار سنی جوان کشور و نظر به آنکه نوجوانان، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در برابر عوامل تهدیدکننده سلامت را تشکیل می‌دهند، و از سویی، شرایط درحا ...

تحقیق حاضر، به‌منظور بررسی ارتباط بین بی‌سازمانی اجتماعی (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیامدهای شرایط گذار و تغییرات اجتماعی سریع) و بزهکاری نوجوانان پسر شهر اردبیل نگاشته شده است. روش به‌کاررفته برای اجرای پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه‌ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که از این تعداد، 250 نفر، از طریق فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه مورد بررسی، انتخاب شده‌اند. برا ...