عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر،هنجاریابی، تعیین روایی وپایایی پرسشنامه‌های رضایت‌بخشی ورضایتمندی شغلی مینه سوتا برای معلمان مقاطع ابتدایی،راهنمایی ودبیرستان شهر اصفهان بوده است.به همین منظور،600 معلم از مدارس ناحیه چهارآموزش وپرورش به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش،هنجاریابی از نوع آزمون سازی بود. بنابراین اساس،به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ضریب پایایی مقیاسهای رضایتمندی ورضایت‌بخشی شغلی مینه سوتا به شیوه آلفای کرونباخ وبازآزمایی محاس ...

لیناکر (1989) بر این باور است که گوناگونی ارزیاب ها امری اجتناب ناپذیر و بخشی از پروسه ی ارزیابی است. او اعتقاد دارد که ارزیاب ها را نمی توان با استفاده از آموزش به میزان یکسانی از درجه سخت گیری رساند. بنابر این عملکرد آموزش نباید به گونه ای باشد که هدف از آن رساندن ارزیاب ها به تطابق با یکدیگر (پایایی ارزیاب ها) باشد بلکه باید به گونه ای باشد که هدف از آن رساندن ارزیاب ها به تطابق با خودشان (پایایی ارزیاب) باشد. بر این اساس پرسشهای زیر قابل طرح اند. 1- درک ارزیابها از برنامه ...

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف ترجمه و تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه ژنریک " شاخص کیفیت زندگی"(Quality of Life Index) برای اندازه گیری کیفیت زندگی در ایران طراحی و انجام شد. روش : پس از اخذ اجازه از طراحان پرسشنامه ، بر اساس روش توصیه شده Forward-Backward، پرسشنامه مذکور ترجمه و در مطالعه‌ای آزمایشی به ‌کار برده شد و پس از اعمال تغییرات لازم، پرسشنامه نهایی در بین 130 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی که بر اساس نمونه گیری تصادفی سیستماتیک اجرایی در مطال ...

تعداد زیادی از بیماران روان پزشکی در حوزه مهارتهای روزمره زندگی مشکل دارند. از آنجایی که ارزیابی و آموزش این مهارتها از جنبه های مهم کاردرمانی به شمار می رود بررسی پایایی و روایی آزمونی معتبر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. هدف: هدف از این پژوهش بررسی پایایی و روایی آزمون مهارتهای روزمره زندگی میلواکی در بیماران روانی شدید بود. روش شناسی: مطالعه از نوع روش شناختی است. نمونه پژوهش بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی بستری در مراکز اقامتی- درمانی و توان بخشی استا ...

هدف اصلی این پژوهش ،هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دغدغه های شغلی سوپر میان معلمان شهر اصفهان بود. برای این منظور 273 نفر معلم از مدارس 5 ناحیه شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . روش تحقیق ، هنجاریابی از نوع آزمون سازی و جامعه آماری کلیه معلمان سه دوره تحصیلی شهر اصفهان بود. ضرایب پایایی مقیاس های سوپر بوسیله آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی محاسبه شد . نتایج نشان داد که ضرایب آلفا بین 0/91 تا 0/93 برای مراحل و بین 0/76 تا 0/90برای زیر ...

هدف از اجرای تحقیق حاضر ارزیابی پایایی پروتکل‌های وابسته به زمان، وابسته به مسافت و وابسته به فرد در تعیین نقطه‌ی شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دختران جوان غیر فعال بود. بدین منظور، تعداد 30 نفر از دختران غیرفعال ( سن 1/20±19سال، قد 7/39±162/57سانتی‌متر، وزن 8/90±57/84کیلوگرم، و حداکثر اکسیژن مصرفی1/22±33/13میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه ) انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه 10 نفره تقسیم شدند. آزمودنی‌های هر سه گروه پروتکل‌های وابسته به زمان، وابسته به مسافت و وابسته به فرد را دو بار ...

هدف این مطالعه ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد در بزرگسالان ایرانی با گردن درد مزمن غیر اختصاصی بود.و نتایج مطالعه نشان داد نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد ویژگی‌های روانسنجی خوبی برای ارزیابی اضطراب مرتبط با درد در ایرانیان مبتلا به گردن درد مزمن غیراختصاصی دارد.و می توان در مراکز درمانی و پژوهشی از این ابزار استفاده کرد. ...
نمایه ها:
روایی | 

سیاست تجدید ساختار، موجب بروز تغییراتی در برخی مسائل مرتبط با پایایی سیستم‌های قدرت شده است.هدف اصلی در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت سنتی، افزایش پایایی و کاهش هزینه تولید است. مقررات‌زدایی سبب بروز مسائل مبهمی در امر پایایی سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته شده‌است، از اینرو جهت سهولت در امر محاسبات پایایی، سیستم قدرت به 3 بخش تولید، انتقال و توزیع تقسیم می‌شود، که محاسبات مربوط به هر بخش بصورت جداگانه و بدون دخالت هر بخش دیگر انجام می‌پذیرد. به همین جهت ما در تحقیق به ارزی ...

هدف اصلی ابن تحقیق بررسی و تحلیل شاخص‌های روان‌سنجی ( ضریب دشواری، ضریب تمیز، ضریب پایایی، روایی محتوایی) و سطوح حیطه شناختی سوالات امتحانات نهایی دروس ریاضیات و علوم پایه سوم راهنمایی شهرستان خرم-آباد درخردادماه 1386 بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع ارزشیابی بود. از هر کدام از جامعه‌های آماری برگه‌های نمره‌گذاری شده دروس ریاضیات و علوم 1000 برگه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج محاسبات نشان داد که ضریب دشواری سوالات امتحانی در مقایسه با ملاک پیشنهادی( 0/30 تا 0/70) مناسب ...