عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تامین سرمایه، جذب سرمایه-گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. همچنین رشد اقتصادی از فضای سرمایه‌گذاری نیز که فضای کسب و کار نامیده می‌شود می‌تواند تاثیر ‌پذیرد. بانک جهانی نیز از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارائه می‌دهد. در این پژوهش رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری ...

در این تحقیق با عنوان« بررسی رابطه بازده سهام با ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود حسابداری، با استفاده از الگوی پانل دیتا» رابطه دو نوع از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به عنوان یک معیار مبتنی بر ارزش، و سود خالص، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات، جریان وجوه نقد عملیاتی و سود باقیمانده به عنوان معیارهای مبتنی بر سود حسابداری، با بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که این تحقیق برروی 177 شرکت‌ عضو بورس اوراق بهادار تهرا ...

اثرات اقتصادی مخارج نظامی در کشور های مختلف جهان با توجه به اینکه برخی از کشورها تولیدکننده کالاهای نظامی و بعضی وارد کننده آن هستند و نیز با توجه به نقش و اهمیت مخارج نظامی در مقایسه با سایر مخارج غیر نظامی کاملاً با یکدیگر متفاوت است. برخی از مطالعات به اثرات مثبت مخارج نظامی بر رشد اقتصادی و برخی به اثرات منفی آن اشاره کرده اند. مطالعۀ حاضر به بررسی این تفاوت دیدگاه ها در کشورهای حوزه خاورمیانه، با استفاده از روش پانل دیتا طی دوره 2011 - 1999 می پردازد. مدل مورد بررسی شامل ...

هدف این پژوهش، اثر ذخایر بیمه بر سود آوری شرکتهای منتخب بیمه در ایران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 شرکت بیمه بزرگ در ایران در طی دوره زمانی 1389 تا 1393 بررسی شده است (50 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزار 7 Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که ذخایر بیمه اثر منفی و معنی داری بر ...
نمایه ها:

رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست از اهداف مهم سیاستگذاران اقتصادی و زیست محیطی می باشد. بنابراین، این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین شاخص توسعهانسانی و ا نتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای اکو در طول دوره زمانی 2000-2008 با به کارگیری روش پانل دیتا بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص توسعه انسانی و متغیرهای مصرف انرژی و تجارت تأثیر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معنی دار و همچنین درجه شهرنشینی نیز تأثیر ...

وقوع جرم عوامل اقتصادي و اجتماعي متعددي دارد كه نابرابري درآمد مي‌تواند يكي از مهمترين علل آن باشد. البته رابطه بين نابرابري درآمد و جرم يك رابطه مطلق نمي‌باشد و بسته به شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي و نيز شاخص‌هاي مورد استفاده جهت اندازه‌گيري نابرابري مي‌تواند متفاوت باشد. بر این اساس در این مطالعه سعی شده است در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی با استفاده از داده‌های ترکیبی مقطعی- سری زمانی(پانل دیتا) تأثیر نابرابری درآمد بر جرم در 28 استان کشور (3 استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی ...

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیّت رابطه بین ریسک و ارزش سهام، سوال ما این است آیا ریسک نقدشوندگی قیمت سهام را تبیین می‌کند؟ بدین منظور تأثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل ریسکیِ؛ اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BM) و P/E بر قیمت‌گذاری سهام برای دوره زمانی 1380تا 1387در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفت. معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان نماینده ریسک نقدشوندگی بکاررفته است، همچنین از روش رگرسیونی پانل دیتا- مدل GLS به دلیل مزایای مانند، کاهش همخطی بین متغیرها و ...

طبق تئوریهای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است. امروزه بانک به عنوان یک نهاد متشکل و سازمان یافته، نقش مهمی در اقتصاد و بویژه در زمینه جذب سرمایه های راکد به فعالیتهای مولد و نیز تامین مالی متقاضیان سرمایه گذاری را بر عهده دارد. شناسایی و تشخیص وضعیت و موقعیت رقابتی بازار بانکی کشور می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام بانکی کشور کمک کند تا نظام بانکی را به سمت رقابتی شدن و کارایی بیشتر هدایت کنند. در این مطالعه تلاش کرده ایم با ...

دمای خاک یکی از مهم ترین عوامل در مباحث مربوط به کشاورزی به شمار می آید، از سوی دیگر این عامل تنها در ایستگاه های سینوپتیک اندازه گیری می شود و استفاده از ایستگاه های خودکار بدین منظور مستلزم صرف هزینه های فراوان می باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های دمای هوا، متوسط دمای هوا طی هفت روز گذشته و دو عبارت فوریه طی یک دوره آماری 14 ساله(2007-1994) برای ده ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوی روابطی رگرسیونی برای تخمین دمای متوسط روزانه اعماق خاک های بدون پوشش هر کدام ا ...