عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله به بررسی اثرات بکارگیری تکنیکهای نوین، یعنی استفاده از گاز اتمیزه کننده ثانویه و سیمهای توپر شده بر خواص پوشش قوس الکتریکی پرداخته خواهد شد. از جمله مهم ترین محدودیتهای فرایند پاشش قوس الکتریکی بالا بودن مقدار اکسید و تخلخل پوشش است. نتایج بدست امده نشان داده است که استفاده همزمان گازهای اتمیزه کننده اولیه و ثانویه سبب کاهش مقدار اکسید و تخلخل پوشش فولاد زنگ نزن 316L به میزان 45% و 25% شده است. این اثر را می توان از طریق افزایش سرعت ذرات و بدنبال آن افزایش انرژی ...

در تحقیق حاضر، پوشش آلومینیوم به روش پاشش حرارتی قوسی الکتریکی (AS) بر روی فولاد ساده کربنی اعمال گردید. بررسی تصاویر به دست آمده از سطح مقطع پوشش به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که پوشش ایجاد شده پوششی بدون ترک‌، و با درصد تخلخل کم است. همچنین آزمون تفرق اشعه ایکس میزان کم فاز اکسیدی پوشش را نشان داد. آزمون چسبندگی، استحکام بالای چسبندگی پوشش به زیرلایه را نشان داد. آزمون پولاریزاسیون تافل، سرعت خوردگی بالاتر این پوشش نسبت به آلومینیوم خالص تجاری را نشان داد که به ن ...