عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی واج‌آرایی واژگان بسیط چند هجایی در زبان فارسی است. مطالعۀ آرایش هسته هجاها نسبت به هم‌ در واژگان بسیط دوهجایی، نوع آرایش هجاها به لحاظ وزنی و بررسی توالی همخوان‌ها در مرز هجاها و میزان تحقق قانون مجاورت هجا در واژه‌های بسیط چندهجایی مواردی هستند که در این تحقیق توصیفی- تحلیلی به آنها پرداخته شده است. جهت بررسی این موارد، 9553 واژۀ بسیط چندهجایی، اعم از واژه‌های فارسی سره و وام-واژه‌ها، از فرهنگ لغت یک جلدی مشیری استخراج شد و همراه با اطلاعات واج‌ ...

زبان سرخه‌ای، جزء شاخه‌ی غربی زبان‌های ایرانی و در بین زبان‌های این شاخه نیز متعلق به نواحی شمالی لهجه‌های مرکزی ایران است. از نظر طبقه بندی تاریخی، این زبان، متعلق به حد فاصل زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه بوده و بسیاری از ویژگی‌های زبان‌های باستان چون کنایی را در خود حفظ کرده است. تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی فرایندهای واژی نحوی در سرخه‌ای، با هدف بررسی توصیفیِ ویژگی‌های فرایندهای واژی نحوی در زبان سرخه‌ای صورت گرفته است. این توصیف و تحلیل با روش مشاهده‌ای و کتابخانه‌ا ...