عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کنه‌ی دو‌لکه‌ای (Tetranychusurticae Koch (Acari: Tetranychidaeیک گونه بسیار خسارت‌زا و پلی‌فاژ در بسیاری از نقاط دنیا بوده و به عنوان یک آفت جدی روی اغلب گیاهان زینتی از جمله گل رز مطرح است. ارقام مختلف یک گیاه میزبان حساسیت‌های متفاوتی نسبت به حمله آن نشان داده و پارامترهای زیستی کنه تحت تاثیر گیاه میزبان قرار می‌گیرد. آگاهی از پارامترهای‌های زیستی کنه روی ارقام مختلف گیاه میزبان می‌تواند در تدوین برنامه‌های کنترل آن مورد توجه باشد. پارامترهای زیستی این کنه در شرایط آزمایشگ ...

سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett یکی از آفات مهم نیشکر در خوزستان محسوب می‌شود. گونه زنبور Eretmocerus sp. به عنوان یکی از دشمنان طبیعی فعال این آفت در خوزستان فعالیت دارد. اهداف این مطالعه شناسایی گونه‌ی زنبور .Eretmocerus sp ، بررسی ترجیح سنی میزبان برای این زنبور پارازیتوئید و سپس بررسی اثر چهار دمای 20، 25، 30 و 32 درجه سانتی‌گراد بر پارامترهای زیستی و جدول زندگی آن در شرایط آزمایشگاهی بود. هم چنین واکنش تابعی و عددی این پارازیتوئید نیز محاسبه گردید.گونه‌ ...

بیشترین پوره‌زایی کل جمعیت شیراز 59/44 پوره روی رقم مارکوزا و کمترین مقدار 78/32 پوره روی رقم کاریسما بود، در صورتی که بیشترین پوره‌زایی کل جمعیت یاسوج 42/33 پوره روی رقم کاریسما و کمترین مقدار 33/10 پوره روی رقم ورگاسا به دست آمد. جدول زندگی عامل مهمی در تجزیه و تحلیل احتمال بقاء و مرگ و میر در افراد جمعیت است. طبق نتایج این مطالعه، کمترین و بیشترین میزان مرگ و میر مراحل نابالغ جمعیت شیراز به ترتیب 6% روی رقم PAX-RGH و 37% روی رقم کاریسما بود و در جمعیت یاسوج نیز به ترتیب 37 ...

زنبورHabrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae) ، پارازیتوئید خارجی و اجتماعی لارو تعداد زیادی از بال‌پولکداران آفات انباری و به طور عمده خانواده‌ی Pyralidae می‌باشد. دما عامل مهمی است که نشو و نما و توانایی پارازیتوئیدها را برای کنترل آفات تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق، واکنش تابعی و پارامترهای جدول زندگی پارازیتوئید در چهار دمای ثابت 20، 25، 30 و 35 (1±) درجه‌ی سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای جدول زندگی در دمای 1±15 درجه‌ی سانتی‌گراد نیز بررسی شد. حشرات کا ...

بید سیب‌زمینی،(Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Phthorimaea operculella به عنوان یکی از مهم-ترین آفات خسارت‌زای محصول سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در انبار‌ها و مزارع در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌باشد. آگاهی از ویژگی‌های زیستی این آفت روی ارقام مختلف سیب‌زمینی، می‌تواند در معرفی ارقام نسبتا حساس یا غیر حساس نسبت به حمله این آفت مفید باشد. لذا این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه‌ی پارامتر‌های زیستی و جدول زندگی آن روی برگ و غده‌ی ارقام مختلف سیب‌زمینی انجام شد. پارامت ...

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر موجود در چرخه زندگی است زیرا نقش مهمی در فرآیندهای متابولیکی موجودات زنده دارد.نیتروژن با تغییر کیفیت گیاه باعث تغییر عملکرد حشرات گیاهخوار می شود. تحقیقات نشان می دهد که نیتروژن می تواند روی بقاء، تکامل و زادآوری تاثیر گذار باشد. در این مطالعه اثر چهار سطح مختلف نیتروژن (173،240،310،380 پی پی ام) روی گیاه گوجه فرنگی رقم فالکاتو بر پارامترهای جدول زندگی سفید بالک گلخانه Trialeorodes vaporariorum (Westwood) بررسی شد. سطح 240 پی پی ام که مناسبترین ...

واکنش تابعی، جدول زندگی و نرخ شکارگری پشه Aphidoletes aphidimyza Rondani (Dip.: Cecidomyiidae) با تغذیه روزانه از تراکم‌های 5، ‌10، 20، 40، 60 و80 عدد پوره سن سوم شته جالیز Aphis gossypii Glover و شته اقاقیا (Hem.: Aphididae) Aphis craccivora Koch در شرایط آزمایشگاه (دمای1± 25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±70 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش تراکم طعمه طول دوره پیش از ظهور حشره کامل را کاهش داد. بیش‌ترین و کم‌ترین مدت زمان لا ...

بید سیب‌زمینی، (Lepidoptera: Gelechiidae) Phthorimaea operculella (Zeller)، به دلیل رابطه تنگاتنگش با میزبان و برخورداری از استعداد تولید مثلی و خسارت اقتصادی بالا یکی از مهم‌ترین حشرات مخرب سیب-زمینی معمولی، Solanum tuberosum L.، در انبار و مزرعه در بیشتر مناطق جهان، به ویژه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری محسوب می‌شود. اطلاعات به ‌دست آمده از مطالعه‌ی ترجیح میزبانی، پارامترهای زیستی و فعالیت آنزيم‌‌هاي گوارشي آفت توام با نتايج حاصل از بررسي شاخص‌های تغذیه‌ای آن روي ژرم‌پلاسم‌ه ...

بیش از نیم قرن از معرفی شب پره پشت الماسی یا بید کلم، (Lepidoptera: Plutellidae) Plutella xylostella L. به عنوان یکی از مخرب ترین آفات تیره چلیپاییان در جهان می گذرد. از طغیان این آفت در ایران نیز دو دهه می گذرد. ترکیبات تنظیم کننده رشد حشرات (IGR) به دو دسته اصلی ممانعت کننده های سنتز کیتین (CSI) و ترکیبات مقلد (شبه) هورمون جوانی (JHA) تقسیم می شوند. در این پژوهش به بررسی اثر سه حشره کش فنوکسی کارب، پایری پیروکسی فن و لوفوکس (ترکیب فنوکسی کارب و لوفنورون) به عنوان حشره کش ه ...