عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثرات زيرکشندگي بيمارگر Btk) Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ) روي پارامترهاي اکوفيزيولوژيک شب‌پره‌ي Helicoverpa armigera (Hübner) و پارامترهاي زيستي زنبور پارازيتوئيد( Habrobracon hebetor (Say در شرايط دمايي1±26 درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 5±70 درصد و دوره‌ي نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي مورد مطالعه قرار گرفت. کمترين (31/87 روز) و بيشترين (37/17 روز) طول دوره‌ي رشد و نمو مراحل نابالغ لاروهاي نئونات تيمار شده‌ي شب‌پره‌ي H. armigera به ترتيب در تيمارهاي شاهد و LC25 ...

بید سیب‌زمینی،(Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Phthorimaea operculella به عنوان یکی از مهم-ترین آفات خسارت‌زای محصول سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در انبار‌ها و مزارع در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌باشد. آگاهی از ویژگی‌های زیستی این آفت روی ارقام مختلف سیب‌زمینی، می‌تواند در معرفی ارقام نسبتا حساس یا غیر حساس نسبت به حمله این آفت مفید باشد. لذا این تحقیق با هدف تعیین و مقایسه‌ی پارامتر‌های زیستی و جدول زندگی آن روی برگ و غده‌ی ارقام مختلف سیب‌زمینی انجام شد. پارامت ...