عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به « بررسی جامعه شناختی پارامترهای ذهنی- فرهنگی زمینه ساز توسعه در منطقه اورامانات شهرستان پاوه » پرداخته است . در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارت از کلیه ساکنان شهرها وروستاهای منطقه اورامانات می‌باشد در این پژوهش از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید و 378 نفر از ساکنان شهرها و روستاهای منطقه اورامانات با استفاده از فرمول کوکران بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از پرسش نامه براساس ماهیت متغییر ها وبنا به ضرورت کار ...